Nakład wyczerpany

Mały ogródek wodny

Mały ogródek wodny

Książka ta zachęca do urządzenia ogródka wodnego i wyjaśnia krok po kroku, w jaki sposób na bardzo ograniczonej przestrzeni można za pomocą prostych środków, dzięki fantazji i odrobinie zręczności, wyczarować miniaturową zieloną oazę. Uczy jak z szarych, ponurych miejsc stworzyć zakątki sprawiające radość i służące wypoczynkowi....

Marian Barski, Krystyna Barska, Agnieszka Barska, Ewa Barska, Jacek Barski. 1952-2002

Marian Barski, Krystyna Barska, Agnieszka Barska, Ewa Barska, Jacek Barski. 1952-2002

Wejdź na rozszerzony opis i przekartkuj ksiażkę !!! W roku 2000 Muzeum Architektury zainicjowało cykl wystaw poświęconych znanym wrocławskim architektom. Do tej pory mogliśmy się zapoznać z twórczością Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak i Edmunda Małachowicza. Książeczki, stanowiące dokument kontynuacji tego cyklu, zostały wydane we współpracy z wrocławskim oddziałem SARP. ...

Martin Dülfer. W kręgu secesji monachijskiej

Martin Dülfer. W kręgu secesji monachijskiej

Monachium jest jednym z najważniejszych ośrodków europejskiej architektury secesyjnej. Najwybitniejszym przedstawicielem tego kierunku był Martin Dülfer - projektował kamienice czynszowe, wille, hotele, domy handlowe. Jego specjalnością stała się jednak architektura teatralna: wzniósł teatry w Dortmundzie, Lubece, Merano, Duisburgu oraz Sofii (nie doczekały się realizacji projekty teatrów we Fryburgu, Krefeld i Dreźnie)....

Materiały budowlane w mostownictwie

Materiały budowlane w mostownictwie

Podręcznik opisujący wszystkie rodzaje materiałów budowlanych stosowanych współcześnie w mostownictwie. Podano klasyfikację materiałów budowlanych i ich podstawowe właściwości, opisano zagadnienia trwałości tych materiałów podczas eksploatacji w obiektach mostowych oraz najczęściej stosowane materiały konstrukcyjne (kamień budowlany, beton cementowy, stal konstrukcyjną, zbrojeniową zwykłą i sprężającą oraz drewno)... Odbiorcy: studenci wydziałów inżynierii lądowej wyższych uczelni technicznych o kierunku budownictwo mostowe i drogowe oraz inżynierowie projektanci zajmujący się budownictwem komunikacyjnym i mostowym.      ...

Materiały do ćwiczeń projektowych z budownictwa ogólnego

Materiały do ćwiczeń projektowych z budownictwa ogólnego

"Materiały do ćwiczeń projektowych z budownictwa ogólnego" to podręcznik akademicki przeznaczony dla studentów Wydziałów Budownictwa i Architektury, do przedmiotu Budownictwo Ogólne. Usystematyzowano w nim i uaktualniono wiedzę mieszczącą się w obszarze budownictwa ogólnego, a dotyczącą rysunku technicznego budowlanego i projektowania architektonicznego budynków murowanych wznoszonych tradycyjnie. Uwzględniono przy tym najnowsze Polskie Normy dotyczące rysunku technicznego budowlanego, a także obowiązujące przepisy prawne związane z projektowaniem budynków – podając ich stan prawny na dzień 1 września 2009 r....

Mathcad. Ćwiczenia. Wydanie II

Mathcad. Ćwiczenia. Wydanie II

Wykorzystaj możliwości Mathcada, a algebra stanie się prosta: Jak definiować własne funkcje? Jak tworzyć wykresy trójwymiarowe? Na czym polega formatowanie wykresu kartezjańskiego? Mathcad to uniwersalny program algebry komputerowej. Bogaty zakres jego operatorów i funkcji wykorzystywany jest do wykonywania różnego rodzaju obliczeń. Program ten pozwala na tworzenie dokumentacji projektowej, a także umożliwia na przykład generowanie wykresów funkcji jednej i dwóch zmiennych, wykonywanie operacji na wektorach i macierzach oraz analizę matematyczną. Mathcad zawiera wiele przydatnych narzędzi -- na przykład funkcję obracania wykresu, dzięki której zwiększa się czytelność edytowanego obrazu....

Mathematica w zagadnieniach mechaniki konstrukcji

Mathematica w zagadnieniach mechaniki konstrukcji

Przedstawiono Czytelnikowi kompletne rozwiązania wybranych problemów mechaniki konstrukcji, poczynając od ich ogólnego sformułowania, przez całą procedurę rozwiązania, aż do prezentacji wyników w postaci analitycznej, numerycznej lub graficznej. Procedura rozwiązania, prezentacja wyników oraz często formułowanie analitycznych postaci modeli matematycznych omawianych zagadnień odbywa się w środowisku pakietu MATHEMATICA, który należy do najwszechstronniejszego systemu algebry komputerowej. Książka jest przeznaczona dla słuchaczy studiów doktoranckich i studentów wyższych lat specjalizacji teoria konstrukcji wydziałów budowlanych politechnik. ...

MATLAB. Leksykon kieszonkowy

MATLAB. Leksykon kieszonkowy

Matlab to uniwersalne środowisko do obliczeń matematycznych. Wykorzystywany jest na uczelniach, w instytutach badawczych, laboratoriach i wszędzie tam, gdzie niezbędne jest narzędzie umożliwiające przeprowadzenie skomplikowanych działań matematycznych i przedstawienie ich wyników w formie graficznej. Dzięki ponad 500 funkcjom Matlaba można zastosować między innymi do obliczeń numerycznych, wyznaczania transformat Fouriera, przeprowadzania operacji na macierzach, wielomianach i równaniach różniczkowych. Wyniki obliczeń można zaprezentować w postaci wykresów dwu- i trójwymiarowych....

Mauzolea i kaplice grobowe od XVI do początku XX wieku w dawnym województwie legnickim

Mauzolea i kaplice grobowe od XVI do początku XX wieku w dawnym województwie legnickim

Książęce kaplice grobowe z czasów średniowiecza wzniesione we Wrocławiu, Opolu, Lubiążu oraz barokowe mauzolea w Legnicy i Krzeszowic stały się wzorcami dla możnowładztwa i szlachty, pragnących upamiętnić i uhonorować swoich umarłych. Już od XVI wieku zaczęli oni wznosić mauzolea i kaplice grobowe, które w odróżnieniu od książęcych nie były dotychczas prezentowane w literaturze. Kilkuletnie badania autorki na obszarze dawnego województwa legnickiego ujawniły istnienie ponad 100 obiektów (73 we wsiach i 35 w miastach) o zróżnicowanych układach przestrzennych i detalach architektonicznych. ...

MDM KMA. Architektonicza spuścizna socrealizmu Warszawa Berlin

MDM KMA. Architektonicza spuścizna socrealizmu Warszawa Berlin

Książka poświęcona jest Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej i Karl-Marx Allee (Aleja Karola Marksa).

Meble jako przedmioty użytkowe i zabytki. U podstaw problematyki konserwatorskiej mebli zabytkowych

Meble jako przedmioty użytkowe i zabytki. U podstaw problematyki konserwatorskiej mebli zabytkowych

Podstawowym celem prezentowanej rozprawy jest ukazanie czynników warunkujących narodziny i rozwój zjawiska nadawania meblom dawnym specjalnych znaczeń oraz uznawania ich za przedmioty o charakterze zabytkowym. Jednocześnie jest to próba zrozumienia fenomenu obecności mebli zabytkowych w kulturze współczesnej oraz ich odrębności na tle innych rodzajów zabytków. ...

Mechanika budowli dla architektów

Mechanika budowli dla architektów

Praca rozpoczyna się omówieniem obciążeń działających na konstrukcję, następnie - po przedstawieniu najprostszych elementów konstrukcji - autor przechodzi do zagadnień statyki elementarnej, a potem już do konkretnych systemów statycznych, jak: belki, kratownice, ramy, słupy, łuki, płyty....

MERITUM Inwestycje budowlane

MERITUM Inwestycje budowlane

Książka stanowi praktyczne przedstawienie kluczowych zagadnień realizacji inwestycji budowlanych w aspekcie najczęściej pojawiających się problemów.

199,00 zł
Metoda oceny elementów infrastruktury drogowej z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki różnych grup użytkowników

Metoda oceny elementów infrastruktury drogowej z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki różnych grup użytkowników

W monografii pod pojęciem infrastruktury drogowej autor rozważa obiekty budowlane, po których odbywa się transport osób i towarów w zakresie gałęzi transportu drogowego....

Metoda ustalania kolejności przedsięwzięć polityki przestrzennej miasta wielkiego

Metoda ustalania kolejności przedsięwzięć polityki przestrzennej miasta wielkiego

W książce zaproponowano zasady i metody wyboru przedsięwzięć polityki przestrzennej do wdrożenia w danym okresie rozwoju miasta. Rozważania przedstawione w pracy koncentrują się na zbudowaniu systemu odzwierciedlającego zależności pomiędzy polityką społeczno-gospodarczą i polityką przestrzenną miasta oraz wewnętrzne związki pomiędzy przedsięwzięciami w polityce przestrzennej. Opracowane zasady i metoda zostały częściowo próbnie zastosowane we Wrocławiu do wyboru przedsięwzięć do wdrożenia w okresie średnioterminowym na podstawie przyjętych ustaleń określających politykę społeczno-gospodarczą w okresie długoterminowym i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego....

Metoda zarządzania ryzykiem w inżynierii drogowej

Metoda zarządzania ryzykiem w inżynierii drogowej

W monografii zaprezentowano bazujące na ryzyku podejście do zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Metody i techniki badawcze w architekturze

Metody i techniki badawcze w architekturze

Podręcznik ukazuje metody i techniki badawcze stosowane w nauce i praktyce architektonicznej.

Metodyczny zbiór zadań z wytrzymałości materiałów

Metodyczny zbiór zadań z wytrzymałości materiałów

Każdy rozdział skryptu zawiera krótkie przypomnienie podstawowych wiadomości teoretycznych z wytrzymałości materiałów, niezbędnych do rozwiązywania zadań.

Miasta Ameryki u progu XXI wieku

Miasta Ameryki u progu XXI wieku

Tematem książki są najnowsze tendencje, jakie w końcu XX wieku zarysowały się w amerykańskich procesach urbanizacyjnych. Przeobrażenia te warunkują trzy czynniki: dezindustrializacja, czyli likwidacja nieefektywnych lub przestarzałych zakładów przemysłowych, rozwój sektora high-tech oraz powstanie wielkiego działu wyspecjalizowanych usług produkcyjnych. Dużą rolę odgrywa też sektor nieformalny. Najbardziej szczegółowo przedstawione zostały specyficzne problemy Kalifornii - gospodarczo i demograficznie najpotężniejszego z amerykańskich stanów....

Miasto idealne w perspektywie europejskiej i jego związki z urbanistyką współczesną

Miasto idealne w perspektywie europejskiej i jego związki z urbanistyką współczesną

Książka opisuje założenia ideowe i przesłanki filozoficzne, jakie stały się podstawą zakładania nowych miast w Europie.

Miasto z wizją. Poznań w dwudziestoleciu międzywojennym

Miasto z wizją. Poznań w dwudziestoleciu międzywojennym

350 fotografii, niektóre znane, wiele publikowanych po raz pierwszy, pokazuje miasto, które łączy w sobie dwa żywioły – niemiecki i polski. Miasto, w którym pruskie budowle sąsiadują z monumentalną architekturą lat międzywojennych....

Między architekturą nowoczesną a tradycyjną między konstrukcją a formą. Prace naukowe dedykowane Profesorowi Krzysztofowi Stefańskiemu

Między architekturą nowoczesną a tradycyjną między konstrukcją a formą. Prace naukowe dedykowane Profesorowi Krzysztofowi Stefańskiemu

Prezentujemy Czytelnikom zbiór rozpraw dedykowany Profesorowi Krzysztofowi Stefańskiemu z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej i 65.rocznicy urodzin

47,90 zł
Między tradycją a nowoczesnością. Architektura Lwowa lat 1893-1918

Między tradycją a nowoczesnością. Architektura Lwowa lat 1893-1918

Monografia analizuje pojawienie się i upowszechnienie nowoczesnych rozwiązań w architekturze na przykładzie Lwowa w oparciu o szerokie badania archiwalne i terenowe we Lwowie. Szeroko zaprezentowano różne zagadnienia dotyczące architektury lwowskiej: działających tam środowisk architektonicznych iáarchitektów oraz różnych nurtów architektury historyzmu, secesji i modernizmu. Pozwoliło to uchwycić przekształcanie się historyzującej lwowskiej architektury XIX-wiecznej w nowoczesne rozwiązania charakterystyczne dla sztuki XX w....

Miejsce kościoła w mieście

Miejsce kościoła w mieście

Celem pracy jest próba określenia roli budowli sakralnych w kształtowaniu przestrzeni współczesnego miasta, ich związków kompozycyjnych z otoczeniem, a także w definiowaniu czytelnego i zrozumiałego języka form przestrzennych. Autorka zastanawia się, w jakim stopniu współczesne świątynie stanowią znak w miejskim pejzażu kulturowym, a także, czy kościół, jako uosobienie tradycji, może tolerować nowe formy, które wyrosły na gruncie jej negocjacji. Jako laboratorium badawcze do szczegółowych analiz autorka wybrała twórczość sakralną Witolda Cęckiewicza....

Miejsce. Tożsamość i zmiana

Miejsce. Tożsamość i zmiana

Praca poświęcona jest miejscu i jego tożsamości w obliczu zmian zachodzących we współczesnym świecie. U podstaw podjęcia tematu legła wiara, iż poprzez świadome działanie w celu ochrony wartości miejsc zdolni jesteśmy stawić czoła procesom globalnej homogenizacji przestrzeni.  ...

Miejska przestrzeń tożsamości Warszawy

Miejska przestrzeń tożsamości Warszawy

Rozważania autora prowadzą od problematyki tożsamości przestrzeni do przestrzeni tożsamości, a następnie poprzez ujęcie ogólne miejskiej przestrzeni tożsamości do konkretyzacji empirycznej przestrzeni Warszawy. Praca zawiera najpełniejsze w literaturze geograficznej rozważania o tożsamości przestrzeni i miejscu, osadzone głęboko w kontekście filozoficznym, prowadzone szeroko w kategoriach ontologicznych, epistemologicznych, a nawet metafizycznych. W tym ogólnofilozoficznym ujęciu wykraczają one poza geografię i tym samym wnoszą nowe odniesienie do dyskusji prowadzonej w geografii człowieka na temat tożsamości przestrzeni, tożsamości regionalnej lub lokalnej, tożsamości miejsca.    ...

Mieszkać w mieście. Tom 1. Sprawy mieszkaniowe

Mieszkać w mieście. Tom 1. Sprawy mieszkaniowe

Książka jest rezultatem konferencji naukowej „Mieszkać w mieście” i stanowi zbiór artykułów poruszających trzy główne zagadnienia tematyczne: Jakość i forma środowiska mieszkaniowego, Polityka i programy mieszkaniowe oraz Studia przypadków i badan...

Minimum przestrzeni maksimum zieleni

Minimum przestrzeni maksimum zieleni

Książka pokazuje jak w pozbawionych inspiracji miejscach dostrzec ich niewiarygodne zalety. Jak z banalnego balkonu stworzyć designerski ogródek lub stylowe i urokliwe patio. Szukasz pomysłu na otoczenie się odrobiną zieleni? Książka prezentuje zupełnie nowe aranżacje przydomowej przestrzeni, a także balkony, tarasy, werandy – wszelkie miejsca, z których można wyczarować niebanalny kącik pełen roślin, by posiedzieć, popatrzeć, zrelaksować się....

Mniej znaczy więcej. Perły polskiego modernizmu

Mniej znaczy więcej. Perły polskiego modernizmu

Album Beaty i Pawła Pomykalskich prezentuje prawie sto najwybitniejszych budynków polskiej architektury przedwojennego modernizmu.

Modele współdziałania uczestników planowania przestrzennego

Modele współdziałania uczestników planowania przestrzennego

Monografia zajmuje się funkcjonowaniem systemu planowania przestrzennego w praktyce.

Modernist Estates. The buildings and the people who live in them

Modernist Estates. The buildings and the people who live in them

unique book offers a rare insight into the lives of significant buildings including the Barbican, the Isokon, Balfron Tower and Park Hill.

159,00 zł
Do koszykaNiedostępny
Modernizm w Legnicy

Modernizm w Legnicy

Wprawdzie architektura Legnicy - miasta znacznie mniejszego od Wrocławia - prezentuje się dużo skromniej, niemniej jednak są tam przykłady budowli i osiedla, które mogą być dumą tego miasta. ...

Modernizmy. Architektura nowoczesności w II Rzeczypospolitej. Tom 1. Kraków i województwo krakowskie

Modernizmy. Architektura nowoczesności w II Rzeczypospolitej. Tom 1. Kraków i województwo krakowskie

Pierwszy tom Modernizmy. Architektura nowoczesności w II Rzeczypospolitej opowiada o przedwojennym województwie krakowskim.

Modne łazienki

Modne łazienki

Książka zawiera najważniejsze trendy w aranżacji - minimalizm we wszystkich możliwych wariantach: eko, dalekowschodnim, architektonicznym, kolonialnym, rustykalnym. Przedstawione propozycje zaspokoją gusta tradycjonalistów i miłośników nowoczesności w wydaniu awangardowym. Tu dowiesz się: jak optycznie powiększyć małą łazienkę, jak dobrać baterie do urządzeń, czym zastąpić tradycyjne płytki, jakie gatunki drewna nadają się na podłogę w łazience. ...

Monografia 134. Pale przemieszczeniowe wkręcane. Nośność i praca w gruntach niespoistych

Monografia 134. Pale przemieszczeniowe wkręcane. Nośność i praca w gruntach niespoistych

W rozprawie przytoczono i przeanalizowano wyniki wybranych badań pali przemieszczeniowych wkręcanych, zrealizowanych przez ośrodki badawcze we Francji, Belgii i Stanach Zjednoczonych. Efektem badań są opracowane w tych krajach techniki obliczania nośności pali przemieszczeniowych wkręcanych....

Monument t.II

Monument t.II

Jest to drugi tom Monumentu, periodyku wydanego przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków. Jest to swoiste kompendium wiedzy o rodzajach, technikach i elementach konstrukcyjnych stanowiących więźby dachowe zabytkowych budowli. Pozostałe artykuły traktujące o architekturze drewnianej dotyczą w głównej mierze spraw związanych z zagrożeniem istniejących zabytków. Są prezentacją tej kategorii budownictwa, którą chronić najtrudniej i która narażona jest najbardziej na zniszczenie, tak z woli właścicieli, jak i zwykłych wandali....

Mostowe konstukcje zespolone stalowo-betonowe

Mostowe konstukcje zespolone stalowo-betonowe

Zasady projektowania mostów zespolonych stalowo-betonowych, złożonych z dźwigarów stalowych połączonych ze współpracującą płytą betonową (zwykle pomostową). Zalecenia konstrukcyjne są zgodne z aktualnym systemem norm projektowania mostów w Polsce i nawiązują do systemu norm europejskich, a zwłaszcza do normy ENV Eurocode 4. Odbiorcy: inżynierowie projektanci zajmujący się budownictwem komunikacyjnym i mostownictwem oraz studenci wydziałów inżynierii lądowej wyższych uczelni technicznych....

Mozaika

Mozaika

Historia, materiały i narzędzia, techniki układania, kompozycja. Autor przedstawia nie tylko ciekawe przykłady mozaik, ale też omawia różne sposoby ich układania. Książka jest praktycznym podręcznikiem zarówno dla osób, które postanowiły wypróbować swe siły w tej sztuce dekoracyjnej, jak i dla profesjonalistów....

Murarstwo cz. 1

Murarstwo cz. 1

Podręcznik przeznaczony dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych i technikum oraz dla słuchaczy zawodowych kursów dokształcających. Umożliwia zdobycie podstaw teoretycznych i ugruntowanie praktycznych umiejętności fachowych w zawodzie murarza. Podręcznik zawiera zagadnienia dotyczące najnowszych technik stosowanych w budownictwie, wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetonowych, prac wykończeniowych. Liczne ilustracje, plansze poglądowe i wykresy ułatwiają proces dydaktyczny i pomagają w szybkim przyswajaniu wiadomości....

Murarstwo cz. 2

Murarstwo cz. 2

Podręcznik przeznaczony dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych i technikum oraz dla słuchaczy zawodowych kursów dokształcających. Umożliwia zdobycie podstaw teoretycznych i ugruntowanie praktycznych umiejętności fachowych w zawodzie murarza. Podręcznik zawiera zagadnienia dotyczące najnowszych technik stosowanych w budownictwie, wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetonowych, prac wykończeniowych. Liczne ilustracje, plansze poglądowe i wykresy ułatwiają proces dydaktyczny i pomagają w szybkim przyswajaniu wiadomości....

Muzea. Strategie i dylematy rozwoju

Muzea. Strategie i dylematy rozwoju

W publikacji przedstawiono strategie zmierzające do zrównoważenia rozwoju muzeów, mając na celu zarówno modernizację jak i zbliżenie muzeów do społeczeństwa oraz zrównoważenie ich budżetu. Przeanalizowano strategie obecne i zalecane. Omówiono też dylematy programowe i projektowanie dotyczące lokalizacji, projektowania i kształtu muzeów. Odniesiono rozwiązania tych dylematów do typów muzeów, ich potrzeb, a także strategii.  ...

Na grzbiecie fali. O projektowaniu w złożonym świecie

Na grzbiecie fali. O projektowaniu w złożonym świecie

Przenikliwa i zachwycająca książka z pogranicza biznesu, technologii, designu i kultury, z miejsca, gdzie tworzy się przyszłość.

Najpiękniejsze dwory polskie

Najpiękniejsze dwory polskie

Z ponad trzydziestu tysięcy dworów i dworków do naszych czasów dotrwało ledwie kilkaset szlacheckich siedzib. Na ten wspaniały album składa się 25 najpiękniejszych - ich kształt, otoczenie, wyposażenie i dzieje mieszkających w nich rodów - niezwykle sfotografowanych przez mistrza Zenona Żyburtowicza i barwnie opisanych piórem Henryka Urbanowskiego....

Najpiękniejsze ogrody Europy

Najpiękniejsze ogrody Europy

Kilkadziesiąt najwspanialszych ogrodów Europy – od kameralnych, wiejskich posiadłości po pałace z ogromnymi parkami – to podróż przez pięć wieków historii sztuki, naszych upodobań, pomysłowości i kunsztu twórców. Na ponad 300 olśniewających fotografiach z opisami możemy podziwiać m.in. egzotyczne ogrody Alhambry i górzysty park Schoenbrunn, finezyjną willę San Remigio i rodzime Łazienki Królewskie. Prócz historii i sekretów zielonych zakątków znajdziemy tu wszystkie praktyczne informacje, niezbędne dla turystów, od sposobu dojazdu i godzin otwarcia po plany zwiedzania....

Najpiękniejsze zabytki świata

Najpiękniejsze zabytki świata

Album daje Czytelnikowi rzadką okazję łatwego dotarcia do najodleglejszych miejsc. Przedstawiono w nim ponad 200 najpiękniejszych zabytków świata zilustrowanych wysokiej klasy barwnymi fotografiami i opisanych w nieszablonowy sposób. Książka ta może być zarówno doskonałym przewodnikiem umożliwiającym zaplanowanie najpiękniejszej podróży, jak również nostalgiczą pamiątką odbytych już wędrówek....

Najpiękniejsze zamki i pałace świata

Najpiękniejsze zamki i pałace świata

Najpiękniejsze zamki i pałace świata to piękny album, który jest przewodnikiem po najwspanialszych budowlach na kuli ziemskiej.

34,90 zł
Najwspanialsze miasta w dziejach świata

Najwspanialsze miasta w dziejach świata

Książka jest fascynującą wędrówką po najwspanialszych miastach, jakie istniały i istnieją na świecie. Pierwsze takie kompendium na polskim rynku.

103,95 zł
Do koszykaNiedostępny
Naprężęnia skurczowe i zbrojenie przypowierzchniowe w konstrukcjach betonowych

Naprężęnia skurczowe i zbrojenie przypowierzchniowe w konstrukcjach betonowych

Wiedza zdobywana z tego zakresu na studiach jest jednak niewielka i ogranicza się w zasadzie do aplikacji wymagań normowych.

Naturalne zjawiska termiczne w mostach

Naturalne zjawiska termiczne w mostach

W książce zaprezentowano aktualny stan wiedzy na temat oddziaływań termicznych w mostach i ich wpływu na konstrukcję. ...

Nauka o barwie

Nauka o barwie

Książka jest monografią barwy, szeroko omawiającą to zagadnienie z punktu widzenia wielu dziedzin nauki.

Nawierzchnie asfaltowe

Nawierzchnie asfaltowe

Podręcznik akademicki opisujący całość zagadnień związanych z nawierzchniami asfaltowymi. W książce omówiono materiały niezbędne do budowy nawierzchni, właściwości podłoża gruntowego, podbudowy, warstwy wiążącej i ścieralnej. Opisano projektowanie składu mieszanek mineralno-asfaltowych, nawierzchnie specjalne, rodzaje uszkodzeń nawierzchni, a także sposoby odnowy i utrzymania nawierzchni asfaltowych. Przedstawiono również projektowanie konstrukcji nawierzchni oraz problemy związane z ochroną środowiska podczas wytwarzania mieszanki, budowy i eksploatacji nawierzchni asfaltowych. ...

Nawierzchnie drogowe z betonu cementowego. Teoria, Wymiarowanie, Realizacja

Nawierzchnie drogowe z betonu cementowego. Teoria, Wymiarowanie, Realizacja

W niniejszej monografii przedstawiono historię rozwoju drogowych nawierzchni betonowych w świecie i w Polsce oraz ich podział. ...

Nawierzchnie w ogrodzie. Poradnik z cyklu "Zrób to sam"

Nawierzchnie w ogrodzie. Poradnik z cyklu "Zrób to sam"

Poradnik omawia podstawowe zasady projektowania ogrodów oraz podpowiada wiele rozwiązań, które można zrealizować we własnym zakresie. Zawiera ponadto liczne wskazówki dotyczące budowy schodów, ścieżek, tarasów i obrzeży, przydatne zarówno dla profesjonalistów jak i amatorów.  W poradniku znajdziesz 20 stylowych i nowoczesnych, dopasowanych do każdej kieszeni, projektów, które powinny zaspokoić wszystkie gusty. Pozwoli ci wykreować ogród i cieszyć nim oczy przez długi czas. Zrobione na zlecenie fotografie oraz jasne i zrozumiałe objaśnienia, jak zbudować poszczególne elementy "krok po kroku" czynią książkę inspirującą i bardzo przydatną....

Nie od razu Wrocław odbudowano

Nie od razu Wrocław odbudowano

Publikacja autorska przedstawiająca uwarunkowania, przebieg procesów planowania oraz realizacji odbudowy i rozwoju przestrzennego Wrocławia w latach 1945-1989....

Niedom socjologiczna monografia mieszkań migracyjnych

Niedom socjologiczna monografia mieszkań migracyjnych

Dwoje naukowców z Warszawy przeprowadziło na ten temat badania socjologiczne a ich wynikiem jest pojawienie się nowego słowa – niedom.

Niekonwencjonalne źródła energii

Niekonwencjonalne źródła energii

W skrypcie zawarto podstawowe informacje o możliwości zwiększenia udziału poszczególnych odnawialnych nośników energii, których udział zwłaszcza w rolnictwie może być znaczący. Teoretycznie zasoby odnawialnych (niekonwencjonalnych) źródeł energii w Polsce są bardzo duże i przekraczają zużycie wszystkich paliw kopalnych. Istnieje jednak szereg uwarunkowań, które ograniczają wykorzystanie tego potencjału. Do najważniejszych należy zaliczyć opłacalność ich stosowania przy danym poziomie cen tradycyjnych nośników energii, ale ważne jest także stworzenie właściwego lobby w społeczeństwie , które promować będzie paliwa odnawialne jako proekologiczne....

Niepoprawni wizjonerzy

Niepoprawni wizjonerzy

Książka tańsza niż ksero!!! Kolejna pozycja z serii "Biblioteka architekta". Jest to zbiór osobistych spostrzeżeń i refleksji uznanych architektów holenderskich na temat współczesnej architektury, jej zmienności i celu, do którego zmierza. Książka przeznaczona dla osób zainteresowanych myślą architektoniczną, architekturą urbanistyczną, projektowaniem itp.  ...

Nieprawdopodobne budowle cywilizacji śródziemnomorskiej

Nieprawdopodobne budowle cywilizacji śródziemnomorskiej

Kamienne budowle wzniesione rękami mistrzów, zagadkowe podziemne kompleksy, geometrycznie idealne kręgi kamienne, piramidy egipskie... Kim byli ich budowniczowie?...

Nieznany portret Krakowa

Nieznany portret Krakowa

Żadnych niespodzianek - jest tak, jak w tytule. W środku znajdą Państwo kilkadziesiąt fotografii dotąd szerzej nieznanych lub publikowanych niezmiernie rzadko. Dołączyliśmy do każdej z nich krótką historię. Proszę otworzyć książkę w dowolnym miejscu. Będzie nam miło....

Niezwykłe budowle świata. Zaproszenie do podróży

Niezwykłe budowle świata. Zaproszenie do podróży

"Niezwykłe budowle świata" to albumowy przewodnik po najbardziej spektakularnych obiektach architektonicznych. Przedstawia dwadzieścia dwa niezwykłe wytwory sztuki budowlanej, stworzone na przestrzeni tysiącleci: od megalitycznych budowli w Wielkiej Brytanii, Irlandii i na Malcie poprzez imponujące siedziby starożytnych władców i najpiękniejsze świątynie różnych wyznań, aż po operę w Sydney....

Nomenklatura architektoniczna, czyli Słowomiennik cieśliczych polskich wyrazów (wydanie powtórne)

Nomenklatura architektoniczna, czyli Słowomiennik cieśliczych polskich wyrazów (wydanie powtórne)

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oddaje do rąk czytelników zainteresowanych dawnym budownictwem i z nim związanym rzemiosłem bardzo interesujący reprint słownika z 1854 roku...

Nośność i odkształcalność dwukierunkowo mimośrodowo ściskanych smukłych słupów żelbetowych z betonów wysokiej wytrzymałości

Nośność i odkształcalność dwukierunkowo mimośrodowo ściskanych smukłych słupów żelbetowych z betonów wysokiej wytrzymałości

Nośność i odkształcalność dwukierunkowo mimośrodowo ściskanych smukłych słupów żelbetowych z betonów wysokiej wytrzymałości.  

Nowoczesne hotelarstwo - od projektowania do wyposażenia

Nowoczesne hotelarstwo - od projektowania do wyposażenia

Profesjonalne kompendium wiedzy dotyczące wszystkich najważniejszych zagadnień z dziedziny hotelarstwa

Nowoczesne wnętrza

Nowoczesne wnętrza

Nowoczesne wnętrza to znakomita lektura dla każdego, kto planuje na nowo urządzić swój dom lub przystąpić do jego remontu. Album stanowi kompendium praktycznych porad i inspiracji, jest doskonale zilustrowany i zawiera wiele aktualnych informacji. Książka ta pozwoli wam spojrzeć na swój dom świeżym okiem; wyposaży w pomysły i wiedzę, dzięki którym stworzycie z niego prawdziwy ośrodek swojego życia.  ...

Nurt mauretański w architekturze synagog Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i na początku XX wieku

Nurt mauretański w architekturze synagog Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i na początku XX wieku

Architecture parlante to XIX-wieczna idea, by stylem budowli wskazać na jej funkcję. Kościoły często były neogotyckie, cerkwie - bizantyńskie, a dla synagog postanowiono stworzyć nowy styl: symbolizujący przybycie Żydów z Orientu i ich powiązania z Maurami, z którymi zetknęli się w Andaluzji. Pracę uzupełnia katalog obiektów (również tych niezachowanych) znajdujących się na terenie wszystkich trzech zaborów....

NX CAM. Programowanie ścieżek dla obrabiarek CNC

NX CAM. Programowanie ścieżek dla obrabiarek CNC

Systemy komputerowego wspomagania wytwarzania są coraz powszechniej stosowane w przemyśle. Zwiększający się stopień skomplikowania produktów i coraz bardziej wyrafinowane wzornictwo wymagają użycia zintegrowanych, nowoczesnych narzędzi CAD do projektowania, CAE do symulacji i CAM do wytwarzania — narzędzi, za pomocą których można szybko wdrażać i modyfikować idee projektantów. NX (dawna nazwa: UNIGRAPHICS) to zintegrowany system wyższego rzędu, stanowiący kompleksowe rozwiązanie z zakresu CAD/CAM/CAE. Oferuje on dostęp do innowacyjnej techniki modelowania Synchronous Technology....

O architekturze ksiąg dziesięć

O architekturze ksiąg dziesięć

Dzieło Witruwiusza - jedyny zachowany w całości antyczny traktat o architekturze - jest dla nas bezcennym źródłem wiedzy o wszystkich rodzajach budowli wznoszonych przez Greków i Rzymian. Większość tego co wiemy o architekturze starożytnej - o porzadkach architektonicznych, proporcjach, zasadach projektowania - wiemy właśnie od Witruwiusza. W czasach nowożytnych przez kilka wieków, począwszy od renesansu, był to podstawowy podręcznik każdego architekta. Przejrzysty wykład ubarwiają też liczne anegdoty, jak ta o Archimedesie wyskakującym z wanny....

O metaforze w architekturze i innych  sztukach pięknych

O metaforze w architekturze i innych sztukach pięknych

Książka tańsza niż ksero!!!Autor rozpoczął książkę od omówienia metafory w poezji, plastyce i muzyce. Następnie zaprezentował metaforę w architekturze. Przytoczył szereg obserwacji dotyczących kompozycji architektonicznej i urbanistycznej. Przedstawił sposoby uzyskania efektu niespodzianki i zaskoczenia, który jest tak ważny dla percepcji przestrzeni. Książka może być przydatna zarówno studentom, jak i projektantom....

O prezentacji idei architektonicznej, wyd. 2

O prezentacji idei architektonicznej, wyd. 2

Ze wstępu: "Czy architekturę, o której myśli się nade wszystko jako o budowlach w krajobrazie, można także rozpatrywać poprzez rysowane obrazy? Zasadność tak przyjętego punktu widzenia wynika z przekonania o specyficznych możliwościach ujmowania rzeczywistości architektury. Nakazało ono dostrzec znaczenie rysunku architekta jako zapisu myśli, intencji i przeczuć i doprowadziło do podjęcia tematu "O prezentacji idei architektonicznej". Praca nie ma konkretnego adresata, chociaż winna wspierać architektów, przemawiając na rzecz znaczenia rysowanego projektowania. Istnieje nadzieja, że znajdzie zastosowanie podczas doświadczeń dydaktycznych."...

O projektowaniu architektury w dobie narzędzi cyfrowych. Stan aktualny i perspektywy rozwoju

O projektowaniu architektury w dobie narzędzi cyfrowych. Stan aktualny i perspektywy rozwoju

Rewolucja informatyczna oznacza dla architektury rozszerzenie warsztatu projektanta o cyfrowe narzędzia wspomagające projektowanie. W wielu miejscach na świecie wodoczne są budowle , które informują nie tylko o logistyce strukturalnej , ale także o ukierunkowaniu na zrównoważony rozwój....

O zmianach użytkowania obiektów sakralnych

O zmianach użytkowania obiektów sakralnych

Wybrane przykłady zmian użytkowania obiektów sakralnych w Europie Zachodniej, przykłady zmian użytkowania obiektów sakralnych zakonu Paulinów.

32,00 zł
Do koszykaNiedostępny
Oblicza polskiego dworu

Oblicza polskiego dworu

Drugie wydanie bardzo dobrze odebranego przez czytelników albumu, prezentującego architekturę i historię polskich dworów. Książka - pod względem formatu jedna z największych wydanych w ostatnich latach w Polsce - zawiera kilkaset pięknych fotografii. Są wśród nich zdjęcia archiwalne i wykonane współcześnie przez Stanisława Markowskiego. Pozycja przeznaczona jest zarówno dla koneserów, jak i dla tych, którzy marzą by wybudować stylową willę. ...

Obliczanie zapotrzebowania na ciepło

Obliczanie zapotrzebowania na ciepło

Obecnie, oprócz praktycznych i jakościowych aspektów procesu budowlanego istotny jest jeszcze aspekt ekonomiczny użytkowa­nia.

Obliczenia cieplne budynków

Obliczenia cieplne budynków

W publikacji podano ogólną charakterystykę obliczeń cieplnych

Ocalić dla Przyszłości. Studia Ofiarowane Profesorowi Ryszardowi Brykowskiemu

Ocalić dla Przyszłości. Studia Ofiarowane Profesorowi Ryszardowi Brykowskiemu

Książka zawiera 24 studia na temat historii Polski, architektury, sztuk plastycznych oraz konserwacji zabytków. M.in.: Andrzej Stelmachowski wysuwa nową hipotezę co do datowania kościołów w Strzelnie; Tomasz Strzembosz przytacza dokumenty z przełomu 1980 i 1981 r. dotyczące Niezależnego Ruchu Harcerskiego; Jan Tajchman ujawnia odkrycie drewnianej konstrukcji z początku XV w. w kościele w Krupach (pow. Sławno); Zygmunt Świechowski proponuje rearanżację ekspozycji Drzwi Gnieźnieńskich; Jacek Miler omawia działalność Biura Pełnomocnika Rządu ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą w latach 1991-2001. Grażyna Ruszczyk opracowała wykaz publikacji prof. Ryszarda Brykowskiego z lat 1956-2002....

Ocena bezpieczeństwa płaskich konstrukcji prętowych w aspekcie teorii przystosowania

Ocena bezpieczeństwa płaskich konstrukcji prętowych w aspekcie teorii przystosowania

W pracy przedstawiono algorytm probabilistycznej oceny bezpieczeństwa płaskich konstrukcji prętowych wykonanych z materiałów sprężysto idealnie plastycznych. Ukazano także rys historyczny teorii przystosowania oraz wyniki badań doświadczalnych uzasadniające wybór tej teorii jako podstawy oceny bezpieczeństwa konstrukcji wykonanych z materiałów sprężysto idealnie plastycznych. Przedstawiono też podstawowe założenia i twierdzenia tej teorii.  Aby zobaczyć spis treści zobacz rozszerzony opis....

Ochrona cieplna budynków – systemy izolacji cieplnej - ETICS

Ochrona cieplna budynków – systemy izolacji cieplnej - ETICS

Książka Ochrona cieplna budynków – systemy izolacji cieplnej - ETICS, jest jedynym na polskim rynku tego typu poradnikiem.

Ochrona i zagospodarowanie wybranych zespołów fortyfikacji nowszej w Polsce

Ochrona i zagospodarowanie wybranych zespołów fortyfikacji nowszej w Polsce

Niniejsze opracowanie jest próbą sformułowania propozycji metodycznych w zakresie programowania działań ochronnych oraz, utrwalania i eksponowania zabytkowych warto i zespołów fortyfikacji z równoczesnym ich zagospodarowaniem uznawanym jako warunek sine qua non skutecznej ochrony. Opracowanie składa się z czterech rozdziałów - wprowadzającego i trzech problemowych. Przeprowadzone studia potwierdziły współzależności zachodzące między metodami programowania ochrony i zagospodarowania zespołów pofortecznych a ich cechami własnymi. Potwierdziły tym samym celowość prac metodycznych i programowych dotyczących ochrony wyodrębniających się w krajowym zasobie kulturowym grup zabytków. (ze wstępu)...

Ochrona prawno-autorska obiektu architektonicznego

Ochrona prawno-autorska obiektu architektonicznego

Poniższa publikacja ma na celu przybliżyć architektom i inwestorom zagadnienia z zakresu prawa autorskiego w stosunku do obiektów architektury. Porusza także tematykę naruszania prawa autorskiego w odniesieniu do  Zasad Etyki Zawodu Architekta. "W architekturze, czy też także w architekturze, obserwujemy dziś kompletny brak odpowiedzialności za to, co się mówi (pomijając, że często także za to, co się robi!). (Andrzej Zwierzchowski, ze wstępu)  ...

Ochrona przed hałasem w zrównoważonym budownictwie

Ochrona przed hałasem w zrównoważonym budownictwie

Zagadnienia akustyczne w gospodarce przestrzennej, lekkie przegrody wewnętrzne i ich właściwości akustyczne, elementy przegród zewnętrznych.

Ochrona zabytków nr 1/2005

Ochrona zabytków nr 1/2005

"Ochrona zabytków" jest wydawnictwem o 50 letniej tradycji. Jest to forum wymiany i doświadczeń specjalistów z różnych dziedzin: architektury, historii sztuki, rzemiosła artystycznego, archeologii, ochrony krajobrazu, zagadnien prawnych dotyczących ochrony zabytków itp....

Ochrona zabytków nr 1/2006

Ochrona zabytków nr 1/2006

"Ochrona zabytków" jest wydawnictwem o 50 letniej tradycji. Jest to forum wymiany i doświadczeń specjalistów z różnych dziedzin: architektury, historii sztuki, rzemiosła artystycznego, archeologii, ochrony krajobrazu, zagadnien prawnych dotyczących ochrony zabytków itp.     ...

Ochrona zabytków nr 2/2005

Ochrona zabytków nr 2/2005

"Ochrona zabytków" jest wydawnictwem o 50 letniej tradycji. Jest to forum wymiany i doświadczeń specjalistów z różnych dziedzin: architektury, historii sztuki, rzemiosła artystycznego, archeologii, ochrony krajobrazu, zagadnien prawnych dotyczących ochrony zabytków itp. ...

Ochrona Zabytków nr 2/2006

Ochrona Zabytków nr 2/2006

"Ochrona zabytków" jest wydawnictwem o 50 letniej tradycji. Jest to forum wymiany i doświadczeń specjalistów z różnych dziedzin: architektury, historii sztuki, rzemiosła artystycznego, archeologii, ochrony krajobrazu, zagadnien prawnych dotyczących ochrony zabytków itp. Aby zorientować się w dokładnej zawartości wydawnictwa prosimy zapoznać się ze spisem treści pod opisem....

Ochrona zabytków nr 3/2005

Ochrona zabytków nr 3/2005

"Ochrona zabytków" jest wydawnictwem o 50 letniej tradycji. Jest to forum wymiany i doświadczeń specjalistów z różnych dziedzin: architektury, historii sztuki, rzemiosła artystycznego, archeologii, ochrony krajobrazu, zagadnien prawnych dotyczących ochrony zabytków itp.  ...

23,10 zł
Do koszykaNiedostępny
Ochrona zabytków nr 4/2005

Ochrona zabytków nr 4/2005

"Ochrona zabytków" jest wydawnictwem o 50 letniej tradycji. Jest to forum wymiany i doświadczeń specjalistów z różnych dziedzin: architektury, historii sztuki, rzemiosła artystycznego, archeologii, ochrony krajobrazu, zagadnien prawnych dotyczących ochrony zabytków itp. ...

Ochrona Zabytków nr 4/2006

Ochrona Zabytków nr 4/2006

"Ochrona zabytków" jest wydawnictwem o 50 letniej tradycji. Jest to forum wymiany i doświadczeń specjalistów z różnych dziedzin: architektury, historii sztuki, rzemiosła artystycznego, archeologii, ochrony krajobrazu, zagadnien prawnych dotyczących ochrony zabytków itp. Zajrzyj do rozszerzonego  opisu ze spisem treści!...

Odbiór robót budowlanych

Odbiór robót budowlanych

Praktyczne opracowanie pomoże uniknąć najczęściej popełnianych na tym etapie błędów, które mogą prowadzić do czasochłonnych i kosztownych sporów między uczestnikami procesu budowlanego....

Odbudowa miast wschodniopruskich po I wojnie światowej

Odbudowa miast wschodniopruskich po I wojnie światowej

W książce omówiona została problematyka odbudowy i przeobrażeń w krajobrazie wschodniopruskich zespołów miejskich po działaniach wojennych 1914-1915. Autor porusza zagadnienia nieznane do tej pory polskiemu czytelnikowi. Prezentuje zapomniane dzieła grupy kilkudziesięciu architektów. W kręgu jego zainteresowań znalazły się ośrodki miejskie zarówno z obecnego obszaru Warmii i Mazur, jak i obwodu kaliningradzkiego. W książce zamieszczono kilkaset fotografii i planów o dużej wartości dokumentacyjnej, część z nich publikowana jest po raz pierwszy.    ...

53,00 zł
Do koszykaNiedostępny
Odkrywanie miasta. Antropologia obszarów miejskich

Odkrywanie miasta. Antropologia obszarów miejskich

Odkrywanie miasta jest pierwszą, odważną próbą spójnego i ujednoliconego ujęcia miasta jako sposobu życia.

Odnawialne źródła energii w architekturze

Odnawialne źródła energii w architekturze

Książka stanowi zbiór podstawowych informacji z zakresu architektury energooszczędnej przydatny zarówno w procesie dydaktycznym, jak i w pracy zawodowej. Układ opracowania oparto na podstawowym schemacie cyklu obiegu energii związanym z procesami jej pozyskiwania, magazynowania i eksploatacji oraz ochrony przed stratami energetycznymi w budynkach. ...

Odporność dynamiczna obiektów budowlanych w warunkach wstrząsów górniczych

Odporność dynamiczna obiektów budowlanych w warunkach wstrząsów górniczych

Monografia przeznaczona jest dla pracowników naukowych, praktyków i studentów, którzy są zainteresowani interdyscyplinarnymi zagadnieniami współdziałania obiektów budowlanych z podłożem poddanym wpływom podziemnej eksploatacji górniczej....

Odwodnienia budowli komunikacyjnych

Odwodnienia budowli komunikacyjnych

Autorzy podręcznika omawiają zagadnienia związane z projektowaniem i wykonawstwem odwodnień budowli komunikacyjnych. Zakres tematyczny ksiązki obejmuje opis najważniejszych obiektów komunikacyjnych: budownictwa drogowego i wodnego oraz komunalnego, architektury i urbanistyki oraz kształtowania krajobrazu i ochrony środowiska. Podręcznik przeznaczony jest dla kadry technicznej różnych specjalności a także studentów wyższych uczelni technicznych. ...

Ogród marzeń oprawa twarda

Ogród marzeń oprawa twarda

Bezcenny poradnik dla każdego amatora ogrodnictwa.

Ogród rodzinny. Historia i współczesność

Ogród rodzinny. Historia i współczesność

Prezentowane w książce kompozycje współczesnych ogrodów rodzinnych nie wyróżniają się niczym szczególnym.

Ogród zimowy

Ogród zimowy

Książka w sposób łatwy i przystępny odpowiada na wiele pytań dotyczšcych projektowania, budowy, kosztów i doboru roœlin ogrodu zimowego. Prezentuje przykłady dobudowy ogrodu zimowego do domów jednorodzinnych, szeregowych, wielopiętrowych. Dla inwestorów planujšcych założenie takiego ogrodu, architektów krajobrazu. ...

Ogród ziół. Fachowe porady

Ogród ziół. Fachowe porady

Ta książka jest praktycznym podręcznikiem uprawy i użytkowania ziół. Jest to zwięzły przewodnik, bardzo łatwy w użytkowaniu; doradza, jak należy planować ogrody ziołowe; podaje praktyczne instrukcje na temat uprawy ziół, zawiera przegląd ziół przyprawowych od A do Z, opisuje przyprawę ziół w różnego rodzaju pojemnikach.Na końcu książki słowniczek i indeks nazw i pojęć....

Ogródek skalny

Ogródek skalny

Książka dotyczy planowania ogródka, charakterystyki materiału skalnego, budowy skalniaka, wybóru roślin i ich pielęgnowania,  wody w ogrodzie skalnym, miniaturowych ogródków skalnych. ...

Ogródki skalne

Ogródki skalne

Poradnik dla wszystkich, którzy chcą założyć ogród skalny. Radzi, jak przygotować projekt ogrodu, jak wybrać miejsce i materiał na ogród skalny, jak przygotować się do budowy i założyć ogród, jak sadzić, rozmnażać i pielęgnować rośliny, jak zwalczać choroby i szkodniki, jak wprowadzić do ogrodu wodę  z wodospadu, sadzawkę lub strumień. Ponad 70 znakomitych fotografii inspirujących w pracy nad zastosowaniem skał w ogrodzie....