Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Certyfikacja energetyczna budynków mieszkalnych z przykładami

Wydawnictwo: PWSBiA
Autor: Karolina Kurtz, Dariusz Gawin
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 24h
71,40 zł

ISBN 978-83-60732-28-1

Oprawa: miękka, Format: B5, Stron: 242, 2009 r.

Podręcznik "Certyfikacja energetyczna budynków z przykładami", autorstwa prof. dr hab. inż Dariusza Gawina oraz dr inż. arch. Karoliny Kurtz to rekomendowany przez Krajową Radę Izby Architektów RP, stanowi doskonałe uzupełnienie wiedzy na temat certyfikacji energetycznej.

Nowa publikacja PWSBiA (Prywatnej Wyższej Szkoły Biznesu, Administracji i Technik Komputerowych w Warszawie) przedstawia w zwięzłej formie problematykę związaną z charakterystyką energetyczną budynków w myśl dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz polskich przepisów prawnych wdrażających tę dyrektywę. Książka powstała głównie z myślą o stentach politechnik, inżynierach i architektach, a także osobach wykonujących świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali mieszkalnych lub części budynku, stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową. Treść pracy odzwierciedla aktualny (tj. na połowę kwietnia 2009 r.) stan przepisów prawnych i normalizacyjnych w zakresie omawianej tematyki.

W pierwszej części książki, obejmującej rozdziały pierwszy i drugi, przedstawiono tło związane z aktualnymi warunkami zużycia nieodnawialnych nośników energii oraz konieczności racjonalizacji ich wykorzystania. Omówiono podstawowe elementy polityki Unii Europejskiej obejmujące ochronę środowiska i oszczędność energii, w tym Traktat Wspólnoty Europejskiej i dyrektywę 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz sposób wdrożenia prawa unijnego na gruncie krajowym.

W rozdziałach trzecim i czwartym, krótko przedstawiono podstawy wymiany ciepła i powietrza w budynkach. Omówiono najważniejsze, z uwagi na certyfikację, normy ochrony cieplnej budynków, podając algorytmy i przykłady obliczeń charakterystyk cieplnych obudowy jako granicy bilansowania budynku.

W rozdziale piątym omówiono dane pogodowe, stosowane do obliczeń charakterystyki energetycznej budynków zgodnie z polskimi przepisami budowlanymi. Rozdział szósty poświęcono metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych niewyposażonych w instalację chłodu oraz budynków mieszkalnych z systemem mechanicznej obróbki powietrza, wprowadzając niezbędne zapisy zgodne z normą PNEN ISO 13790:2008, umożliwiające przeprowadzenie oceny energetycznej obiektu. W rozdziale siódmym zawarto dwa przykłady obliczeniowe wyznaczania charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych zgodnie z metodą bilansów miesięcznych i metodą uproszczoną. Przedstawiono również przykład wypełnionego świadectwa charakterystyki energetycznej jednego z ocenianych budynków. Pozycję zamyka zestawienie parametrów fizycznych podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych wykonane na podstawie obowiązujących normatywów i literatury fachowej.


Z wprowadzenia do książki "Certyfikacja energetyczna budynków mieszkalnych z przykładami":
Rosnąca w postępie logarytmicznym konsumpcja nieodnawialnych paliw kopalnych rodzi poważne problemy w zakresie ochrony środowiska naturalnego, głównie z uwagi na emisję dwutlenku węgla i towarzyszących zanieczyszczeń do atmosfery. Szacuje się, że w globalnym zużyciu energii około 30% potrzeb energetycznych związanych jest z przemysłem, około 30% z transportem i aż 40% przypada na potrzeby komunalno-bytowe. Bardzo wysokie zużycie energii w tym sektorze związane jest z potrzebami lzkimi, w tym dostarczeniem energii na cele ogrzewcze lub chłodnicze w zależności od lokalnych warunków klimatycznych.

Troska o środowisko naturalne i wskazanie potrzeby ograniczenia zużycia energii w sektorze budowlanym znalazły odzwierciedlenie w zapisach dyrektywy 91/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grnia 2002 r., w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Na mocy dyrektywy wprowadza się konieczność sporządzania charakterystyk energetycznych budynków oraz wdrożenia systemów kontroli kotłów i instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Działania te mają na celu podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa europejskiego w zakresie wpływu nadmiernego zużycia energii na stan środowiska naturalnego oraz możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii, a w konsekwencji zmniejszenie zużycia energii na skutek przemyślanych działań inwestycyjnych służących racjonalnemu wykorzystaniu paliw kopalnych. Ilościową miarę energochłonności można zdefiniować jako stosunek ilości energii zużytej do zaspokojenia danego celu użytkowego do jednostki odniesienia – w przypadku charakterystyki energetycznej budynku jest to 1 m2 powierzchni o regulowanej temperaturze, ogrzewanej bądź chłodzonej.

Zużycie energii w budownictwie obejmuje: potrzeby energetyczne związane z wydobyciem surowców i produkcją materiałów wyrobów budowlanych, transportem i składowaniem, procesami technologicznymi na bowie, użytkowaniem (etap najdłuższy – kilkunasto-, kilkziesięcioletni) oraz rozbiórkę i recykling materiału porozbiórkowego. Szacuje się, że w sektorze mieszkaniowym potrzeby energetyczne związane z użytkowaniem obiektu pochłaniają około 80% całkowitego zapotrzebudowania energii budynku w jego pełnym cyklu życia. Wysoki ział potrzeb związanych z zapewnieniem odpowiedniego mikroklimatu wnętrza budowlanego skłania do poszukiwania oszczędności właśnie w tym zakresie ze względu na przewidywaną możliwość osiągnięcia wymiernych korzyści zarówno ekonomicznych, jak i redukcji emisji zanieczyszczeń. Wymogi stawiane nowo projektowanym obiektom, dotyczące ochrony cieplnej i innych zagadnień związanych z oszczędnością energii, mają zapewnić racjonalne zużycie energii na ogrzewanie i pracę systemów technicznych budynku, przy zapewnieniu odpowiednich warunków klimatu wewnętrznego. Wymogi te określają referencyjny standard izolacyjności cieplnej budynków przez zdefiniowanie granicznej wartości współczynnika przenikania ciepła U przegród budowlanych oraz granicznej wartości wskaźnika rocznego zapotrzebudowania energii pierwotnej EP. Sposób i metodykę obliczania tego wskaźnika autorzy przedstawiają w kolejnych rozdziałach książki.

Spis treści:
Spis ważniejszych oznaczeń
Przedmowa
1. Wprowadzenie

2. Dyrektywa 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i jej implementacja na gruncie krajowym
2.1. Dyrektywa EPBD w polskich przepisach prawnych
2.2. Osoby uprawnione do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej
2.3. Wymagania charakterystyki energetycznej
2.4. Normatywne warunki użytkowania
2.5. Kontrola systemów technicznych

3. Wymiana ciepła i powietrza w budynkach
3.1. Wymiana ciepła
3.2. Wymiana powietrza w budynkach
3.2.1. Próba szczelności powietrznej budynku

4. Charakterystyka energetyczna budynków – przegląd norm przedmiotowych
4.1. PN-EN ISO 6946
4.1.1. Przykłady do PN-EN ISO 6946
4.2. PN-EN ISO 14683
4.2.1. Przykłady do PN-EN ISO 14683
4.3. PN-EN ISO 10077-1
4.3.1. Przykłady do PN-EN ISO 10077-1
4.4. PN-EN ISO 13370
4.4.1. Przykłady do PN-EN ISO 13370
4.5. PN-EN ISO 12831
4.5.1. Przykłady do PN-EN ISO 12831
4.6. PN-EN ISO 13789
4.7. PN-EN ISO 13790

5. Dane pogodowe
5.1. Dane pogodowe do obliczeń charakterystyki energetycznej

6. Metodologia wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub samodzielnej części techniczno-użytkowej
6.1. Świadectwo charakterystyki energetycznej
6.2. Charakterystyka energetyczna budynku, samodzielnej części techniczno-użytkowej lub lokalu nie wyposażonych w instalację chłodzenia
6.3. Budynki i lokale wyposażone w system chłodzenia

7. Przykłady obliczeń
7.1. Bynek mieszkalny jednorodzinny
7.1.1. Skrócony opis techniczny budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabowie bliźniaczej
7.1.2. Obliczenia charakterystyki energetycznej budynku
7.2. Bynek mieszkalny spełniający warunki dla metody uproszczonej
7.2.1. Sprawdzenie spełnienia wymagań metody uproszczonej
7.2.2. Obliczenia charakterystyki energetycznej budynku metodą uproszczoną
Załącznik A: Parametry fizyczne podstawowych materiałów / wyrobów budowlanych
Bibliografia