Ćwiczenia z chemii

Oprawa: miękka, Format: 17x24cm, Stron: 130, 2004 r., Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej

Materiał w niniejszym opracowaniu dobrano do aktualnego programu ćwiczeń aytoryjnych i laboratoryjnych z chemii dla stentów Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego stiów dziennych i zaocznych. Program ćwiczeń obejmuje obliczenia chemiczne z zakresu stechiometrii i stężeń roztwoorów oraz niektóre metody analizy chemicznej klasycznej i instrumentalnej (ilościowej i jakościowej), stosowane do badań materiałów budowlanych. Podczas ćwiczeń stenci poznają ponadto: możliwości chemicznej oceny przydatności spoiw eralnych oraz wody do zastosowań w budownictwie, a także procesy korozyjne skutki w odniesieniu do betonu i stali.

W rozdziałach zamieszczono część teoretyczną i doświadczalną. Część teoretyczawiera podstawowe wiadomości z zakresu danego zagadnienia, niezbędne do wyania ćwiczeń laboratoryjnych, a także przykłady zadań rachunkowych. Samodzielozwiązanie zadań rachunkowych umieszczonych w kolejnych rozdziałach pozwoli łębsze zrozumienie i opanowanie materiału.

Spis treści:
Przedmowa  
Regulamin Pracowni Chemicznej     
Podstawowe pojęcia chemiczne 
Definicje i nazewnictwo związków chemicznych 
Podstawowe prawa i reakcje chemiczne,

Stężenia roztworów   
Stechiometria równań chemicznych 

Zadania        
Część doświadczalna               
Równowagi w wodnych roztworach elektrolitów
Dysocjacja elektrolityczna   
Równowagi jonowe w roztworach słabych elektrolitów  
Aktywność jonów w roztworach elektrolitów  
Iloczyn jonowy wody, wykładnik stężenia jonów wodorowych   
Metody wyznaczania pH roztworu 
Hydroliza 
Rozpuszczalność i iloczyn rozpuszczalności 
Roztwory buforowe        

Zadania  
Część doświadczalna  
Elementy analizy jakościowej          
I Wprowadzenie   
Analiza kationów       
Analiza anionów   

Część doświadczalna      
Metody ilościowe oznaczania substancji chemicznych
Metody klasyczne analizy ilościowej 
Analiza wagowa
Analiza miareczkowa        

Zadania                     
Wybrane metody instrumentalne w analizie surowców i materiałów budowlanych  

Spektroskopia           
Analiza spektrofotometryczna UV -Vis Kolorymetria 
Metoda spektrofotometrii absorpcyjnej w podczerwieni 

Metody termiczne          
Rentgenowska analiza fazowa - metoda proszkowa (DSH)
Metody mikroskopowe 

Część doświadczalna       
Chemia spoiw mineralnych 
Spoiwa mineralne 
Spoiwa hydrauliczne  
Charakterystyka ogólna 
Cementy portlandzkie 
Procesy zachodzące podczas wiązania i twardnienia cementów

Zadania   
Analiza techniczna wody 
 Wymagania stawiane wodzie do picia   
Wymagania stawiane wodzie w technologii budowlanej   
Wymagania dla wody zarobowej do betonów i zapraw  
Agresywność wody w stosunku do betonu i żelbetu  
Ocena wybranych właściwości chemicznych wody

Część doświadczalna 
Odczyn wody 
Twardość wody 
Oznaczanie twardości ogólnej oraz zawartości jonów wapniowych i magnezowych w wodzie  
Oznaczanie zasadowości wody (M)   
Oznaczanie twardości węglanowej 
Dwutlenek węgla w wodzie 
Oznaczanie agresywnego dwutlenku węgla w wodzie   
Oznaczanie siarczanów metodą miareczkowania   
Oznaczanie zawartości jonów amonowych   
Oznaczanie siarkowodoru i siarczków w wodzie zarobowej   
Oznaczanie chlorków w wodzie   
Oznaczanie zawartości cukrów

Sucha pozostałość   
Azotany, fosforany, cynk, ołów

Korozja metali   
Korozja chemiczna 
Korozja elektrochemiczna   
Szereg napięciowy metali 
Praktyczny szereg napięciowy

Ogniwa korozyjne     
Metody oceny korozji