Kategorie

Nasza oferta

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Część D: Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach mieszkalnych

Wydawnictwo: ITB
Autor: Radosław Lenartowicz, Andrzej Boczkowski, Iwonna Wybrańska
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 24h
73,50 zł

ISBN 978-83-249-6742-1

Oprawa: miękka, Format:  cm, Stron: 280, 2014 r.


Opracowanie zawiera szczegółowe warunki techniczne wykonywania i odbioru instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, uwzględniające specyficzny charakter budownictwa mieszkaniowego oraz spełniające powszechne oczekiwania ze strony projektantów, wykonawców i użytkowników. Warunki techniczne podane w niniejszym opracowaniu dotyczą wykonania i odbioru instalacji elektrycznych wnętrzowych o napięciu nominalnym do 1 kV oraz instalacji piorunochronnych i telekomunikacyjnych w budownictwie mieszkaniowym. Praca obejmuje wymagania techniczne dotyczące: dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania i odbioru instalacji elektrycznych, piorunochronnych i telekomunikacyjnych, pod-stawowych wyrobów stosowanych przy wykonywaniu instalacji elektrycznych, piorunochronnych i telekomunikacyjnych, wykonania i odbioru oraz technologii układania instalacji elektrycznych, piorunochronnych i telekomunikacyjnych. W opracowaniu nie podano wymagań dotyczących natężenia oświetlenia w budynkach, gdyż odnoszą się one do projektowania. W oparciu o postanowienia zawarte w aktach prawnych, sformułowane zostały szczegółowe warunki techniczne wykonania instalacji elektrycznych, piorunochronnych i telekomunikacyjnych w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach.

Spis treści

 Przedmowa

1.Wstęp

1.1. Przedmiot i zakres opracowania 

1.2. Terminy i definicje

1.3. Oznaczenia i skróty 

1.4. Wymagania BHP przy wykonywaniu robót elektrycznych

2. Dokumentacja techniczna

2.1. Wymagania ogólne 

2.2. Instalacje elektryczne i piorunochronne 

2.3. Instalacje telekomunikacyjne 

3. Materiały i wyroby stosowane w instalacjach elektrycznych i telekomunikacyjnych budynków 

3.1. Wymagania formalne 

3.2. Wymagania techniczne urządzeń , aparatury i materiałów

4. Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku .

4.1. Wymagania ogólne 

4.2. Instalacje i urządzenia zasilające budynki mieszkalne w energię  elektryczną  

4.3. Instalacje zasilające pomieszczenia administracyjne  

4.4. Instalacje elektryczne zasilają ce aparaturę  kontrolno-pomiarową , automatykę oraz urzą dzenia regulacji instalacji i urzą dzeń  sanitarnych 

4.5. Instalacje odbiorcze

4.6. Ochrona i zabezpieczenia w instalacjach elektrycznych 

5. Wykonanie instalacji piorunochronnej budynku 

5.1. Wymagania ogólne 

5.2. Wymagania dotyczące instalacji piorunochronnej zewnętrznej (LPS) 

5.3. Wewnę trzny LPS 

6. Budynkowa instalacja telekomunikacyjna

6.1. Wymagania ogólne

6.2. Budynkowa kanalizacja telekomunikacyjna 

6.3. Podstawowe elementy budynkowej instalacji telekomunikacyjnej

6.4. Wymagania szczegółowe dla podstawowych elementów budynkowej instalacji telekomunikacyjnej 

6.5. Wymagania instalacyjne 

6.6. Wymagania dotyczące sieci i urządzeń  komputerowych .

6.7. Instalacje telefonii stacjonarnej 

6.8. Instalacje przyzywowe i domofonowe 

6.9. Instalacje radiowo-telewizyjne

 7. Montaż  instalacji elektrycznych wedł ug róż nych systemów wykonawczych 

7.1. Wymagania ogólne 

7.2. Instalacje pod tynkiem 

7.3. Instalacje w tynku 

7.4. Instalacje na podłoż u (tynku) 

7.5. Instalacje wykonywane przewodami jednożył owymi lub wielożyłowymi i kablami układanymi w kanał ach konstrukcji budowlanych 

7.6. Instalacje zatapiane 

7.7. Instalacje na konstrukcjach wsporczych 

7.8. Montaż  elementów instalacji elektrycznych 

7.9. Montaż  instalacji ogrzewania elektrycznego podł ogowego pomieszczeń  

7.10. Nowoczesne (inteligentne) instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych 

8. Odbiór instalacji elektrycznej w budynku

8.1. Warunki odbioru robót budowlanych niezbę dnych do wykonania instalacji elektrycznej, piorunochronnej i telekomunikacyjnej 

8.2. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej 

8.3. Odbiór końcowy

8.4. Odbiór instalacji elektrycznej w budynku (zakres sprawdzeń )

8.5. Odbiór instalacji piorunochronnej w budynku

8.6. Odbiór sieci sygnalizacji alarmowo-pożarowej (SAP) 

8.7. Odbiór instalacji telekomunikacyjnych 

9. Warunki przekazania instalacji elektrycznej i piorunochronnej do eksploatacji

10. Dokumentacja i specyfikacje techniczne 

11. Transport 

11.1. Wymagania ogólne 

11.2. Transport materiałów 

11.3. Odbiór i przyjęcie materiałów

11.4. Składowanie materiałów 

11.5. Inne urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót elektrycznych budowlano-montażowych 

12. Bibliografia

12.1. Przepisy prawne 

12.2. Normy 1

12.3. Literatura 

Załącznik 1. Dokumentacja elektroenergetyczna 

Załącznik 2. Dokumentacja telekomunikacyjna 

Załącznik 3. Wykaz obiektów koniecznych do wyposaż enia w wymaganej klasy urządzenie piorunochronne 

Załącznik 4. Zalecane rozmieszczenie sprzętu i osprzętu w kuchni