Kategorie

Nasza oferta

Największa oferta w Polsce - 6000 tytułów 

książek polskich

książek zagranicznych

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Część d. Roboty instalacyjne. Zeszyt 4. Linie kablowe niskiego i średniego napięcia

Wydawnictwo: ITB
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 24h
42,00 zł

Oprawa: broszurowa, Format: 17x24 cm, Stron: 80, 2011 r. 

Instrukcje wytyczne poradniki 464/2011

Niniejsze Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych(WTWiORB) dotyczą linii kablowych niskiego i średniego napięcia (nn i SN), wykonywanych kablami elektroenergetycznymi i osprzętem znajdującym się w Rejestrze wyrobów dopuszczonych do obrotu oraz spełniających wymagania zawarte w specyfikacjach technicznych wyrobu.

W szczególności przedmiotem pracy jest wykonanie i odbiór elektroenergetycznych linii kablowych wykonanych przy użyciu kabli elektroenergetycznych:

– z żyłami aluminiowymi oraz izolacji i powłoce polwinitowej o napięciu 0,6/1 kV(kod CPV 28421130-9),

– o izolacji z polietylenu usieciowanego (napięcie 0,6/1 kV), (CPV 28421130-9),

– jednożyłowych z żyłą aluminiową o izolacji z polwinitu na napięcie znamionowe 0,6 kV i 3,6/6 kV, 6/6 kV (CPV 28421220-6),

– z żyłami aluminiowymi oraz izolacji z polietylenu usieciowanego o przekroju uzgodnionym z producentem w zakresie napięć od 3,6/6 kV do 18/30 kV (CPV

28421140-2),

– o izolacji papierowej i powłoce ołowianej na napięcie powyżej 3,6/6 kV do

18,30 kV (CPV 28421140-2).

Omawiane WTWiORB swoim zakresem obejmują:

– postanowienia ogólne (budowę, właściwości kabli, właściwości materiałów, urządzeń i sprzętu, temperaturę układania, zginanie kabli, badania),

– wymagania dotyczące:

• technologii układania kabli i przepustów w ziemi,

• układania kabli w kanałach,

• prób napięciowych,

• obliczenia sił ciągnięcia i nacisku,

• zasad łączenia, odgałęziania i zakańczania kabli (mufy, głowice).

WTWiORB powinno się stosować przy układaniu wymienionych wyżej kabli, w trakcie budowy i przebudowy elektroenergetycznych linii kablowych o napięciu znamionowym od 1 kV do 30 kV.

Zalecenia zawarte w Warunkach należy stosować także przy budowie mostów kablowych o napięciu 1 kV oraz 30 kV.

Uwaga: Niniejszych WTWiORB nie należy stosować przy układaniu kabli sygnalizacyjnych, światłowodowych i elektroenergetycznych na napięcie 0,6/1 kV, przeznaczonych do zasilania oświetlenia ulicznego, znaków drogowych oraz sygnalizacji ruchu.

 

Spis treści:

1. Wstęp

1.1. Wprowadzenie

1.2. Zakres opracowania

1.3. Terminologia

2. Organizacja bezpiecznej pracy

2.1. Instrukcja bezpiecznego wykonywania prac

2.2. Strefy niebezpieczne

2.3. Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi terenu budowy  i wznoszonych obiektów

3. Systemy zasilania terenu budowy w energię elektryczną

3.1. Wprowadzenie

3.2. Układy zasilania

4. Rozdział energii elektrycznej na terenie budowy

4.1. Schematy zasilania i rozdziału energii elektrycznej

4.2. Zasady budowy sieci zasilających teren budowy

5. Ochrona przed porażeniami elektrycznymi na terenie budowy

5.1. Wprowadzenie

5.2. Zasady ochrony technicznej

5.3. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa)

5.4. Ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona przy uszkodzeniu)

5.5. Równoczesna ochrona przeciwporażeniowa

5.6. System strefowej ochrony

6. Wymagania dotyczące uziemień i przewodów ochronnych

6.1. Wprowadzenie

6.2. Dopuszczalna wartość rezystancji uziemień odgromowych obiektów budowlanych

6.3. Rodzaje i zasady doboru uziomów

6.4. Wymagania dotyczące uziemień i przewodów ochronnych

7. Rozdzielnice budowlane

7.1. Przegląd stosowanych rozdzielnic budowlanych

7.2. Charakterystyka rozdzielnic budowlanych

8. Charakterystyka zalecanych do stosowania urządzeń ochronnych na terenie budowy

8.1. Urządzenia ochronne różnicowoprądowe

8.2. Instalacja szeregowa urządzeń ochronnych

8.3. System ochrony grupowej

8.4. Oznaczenia różnych typów wyłączników różnicowoprądowych

8.5. Zasady stosowania urządzeń różnicowoprądowych o znamionowym prądzie

różnicowym nie większym niż 30 mA

8.6. Wyłączniki instalacyjne nadmiarowe

8.7. Zabezpieczenia z zastosowaniem bezpieczników

9. Wymagania dotyczące oświetlenia terenu budowy

9.1. Aktualne wymagania dotyczące oświetlenia

9.2. Ogólne warunki oświetlenia

9.3. Oświetlenie terenu budowy i poszczególnych stanowisk roboczych

10. Eksploatacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych na terenie budowy

10.1. Wprowadzenie

10.2. Kontrole okresowe

10.3. Oświetlenie

11. Bibliografia

11.1. Akty prawne

11.2. Polskie Normy

11.3. Literatura