Czy miasto jest niepotrzebne?

ISBN 978-83-7383-763-8

Oprawa: miękka, Format: 15x21 cm, Stron: 292+ 8 kolorowa wkładka,, 2015 r.


Ostatnia dekada to okres wyraźnych zmian społeczno-przestrzennych w polskich miastach. Inwestycje w miejskim centrum, powstawanie nowych deweloperskich osiedli mieszkaniowych,  ekspansja wielopowierzchniowych obiektów handlowo-usługowych i powiększanie się przedmieść – to tylko wybrane przejawy i elementy tych zmian. Towarzyszą im przemiany wartości i praktyk przestrzennych mieszkańców i użytkowników miasta. 

Książka podejmuje temat postaw szczególnej kategorii mieszkańców wobec miasta  – nastolatków w wieku gimnazjalnym. Główne pytania stawiane w książce dotyczą mechanizmów wpływających na ich postawy wobec miejskiego centrum, miejsca zamieszkania i galerii handlowej:

• Od jakich czynników zależą intensywność korzystania z tych przestrzeni i ich społeczne funkcje?  
• Czy korzystanie z galerii handlowych przez nastolatki układa się w uniwersalny, ponadlokalny wzór typowy dla tej generacji? 
• Czy w mieście – jako całości społeczno-przestrzennej – można wyróżnić specyficzne, lokalne wzory  socjalizacji do życia w sąsiedztwie, przestrzeni publicznej i zbiorowości terytorialnej?

dr Marta Smagacz-Poziemska jest adiunktem w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania badawcze oscylują przede wszystkim  wokół socjologii miasta, socjologii przestrzeni, społeczności lokalnych, problemów społecznych, rewitalizacji. Od 2015 roku kierownik projektu badawczego NCN „Różnice i granice w procesie tworzenia wielkomiejskich społeczności sąsiedzkich. Stium społeczno-przestrzenne”. Autorka książki Revitalisation of Urban Space. Social changes in Krakow’s Kazimierz and the Ticinese district in Milan (2008,  Edizioni Plus, Pisa); współautorka książek: Wykluczone sąsiedztwa. Społeczne aspekty rewitalizacji w przestrzeni wielkiego miasta (2007), Dzieci ulicy. Stium szczególnego problemu miejskiego (2011), Nasze problemy. Bezrobocie i bieda we współczesnym społeczeństwie polskim (2011).  Autorka i współautorka artykułów naukowych dotyczących wymienionych zagadnień. 

Tak Autorka o swych badaniach i książce:
http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,42699,18705200,dlaczego-nastolatki-przesiaduja-w-galeriach-handlowych.html#TRrelSST


Spis treści:

Wstęp

Część I. Miasto jako przedmiot i jako podmiot zmian społecznych

 1. Wprowadzenie 

 2. Stawanie się miasta z perspektywy teorii podmiotowości (agency) 

 3. Miasto w ujęciu socjoprzestrzennym 

 4. Miasto i przestrzeń w późnej nowoczesności

 5. Teoretyczne (i ideologiczne) kontrowersje wokół pojęcia miejskiej przestrzeni publicznej 

 6. Podsumowanie

Część II. Tradycyjne i nowe przestrzenie miejskie – teoria i praktyka (Krakowa i Katowic)

 1. Wprowadzenie

 2. Miejskie centrum  Centrum (centra) Krakowa i Katowic

 3. Przestrzeń zamieszkania: sąsiedztwo – dzielnica –osiedle. Miejsca zamieszkania w Krakowie i Katowicach 

 4. Od centrum handlowego do galerii handlowej.Galerie handlowe w Krakowie i Katowicach

 5. Podsumowanie

 

Część III. Badania nad nastolatkami w przestrzeni miejskiej – pytania, możliwości, ograniczenia

1. Wprowadzenie
2. Socjalizacja dzieci i młodzieży w przestrzeni miejskiej
3. Nastolatki w galerii handlowej
4. Dzieci i młodzież w przestrzeni on-line i off-line
5. Podsumowanie

Część IV. Przestrzenie Krakowa i Katowic – z perspektywy gimnazjalistów 

 1. Metodologia badań nad postawami gimnazjalistów wobec przestrzeni miejskiej 

 2. Profil społeczno-demograficzny nastolatków badanych w gimnazjach i na terenie galerii handlowych

 3. Praktyki przestrzenne – gdzie, jak i z kim nastolatki spędzają czas wolny? Przestrzenie i miejsca codziennych praktyk gimnazjalistów „Marginalne” miejsca i aktywności gimnazjalistów . Towarzysze czasu wolnego 

 4. Przestrzenie reprezentacji – przestrzenie znaczące i mało istotne 

 5. Centrum miasta, miejsce zamieszkania i galeria handlowa – potencjał i ograniczenia przestrzeni (publicznych) w opinii gimnazjalistów

 6. Podsumowanie

Zakończenie. Miasto (tylko jakie?) jest nastolatkom potrzebne

Załącznik – kwestionariusz ankiety
Bibliografia
Indeks nazwisk
Spis rycin i tabel