Determinanty modernizmu w rozwoju przestrzennym Katowic na tle przykładów europejskich

ISBN: 978-83-7880-333-1
Oprawa: miękka, Format: A$, Stron: 288, 2016 r.

Celem publikacji jest usystematyzowanie wiedzy na temat wpływu idei modernizmu na rozwój przestrzenny Katowic. Przeprowadzone pod tym katem badania obejmują anaizę miast o podobnej charakterystyce, w których modernistyczne realizacje z zakresu urbanistyki i architektury wpłynęły znacząco na kształt ich przestrzeni miejskiej. Ukazany na tej podstawie rozwój przestrzenny Katowic odzwierciedla istotny etap ewolucji europejskiej myśli urbanistycznej.
 
SPIS TREŚCI:
WPROWADZENIE 7
Geneza tematu i przedmiot publikacji 9
Metoda i struktura pracy 10
Zakresy czasowy i przestrzenny 11

CZĘŚĆ I. MODERNISTYCZNE DETERMINANTY MIASTA. GENEZA I EWOLUCJA
PROBLEM BADAWCZY
 13

1. KSZTAŁT PRZESTRZENI ZURBANIZOWANEJ 15
1.1. Kształt przestrzeni zurbanizowanej - podstawowe założenia 15
1.2. Kształt przestrzeni zurbanizowanej - determinanty 17
1.3. Kształt przestrzeni zurbanizowanej - realizacje idei 18

2. MODERNISTYCZNY MODEL MIASTA 26
2.1. Źródła inspiracji modernistycznych koncepcji miasta 27
2.2. Modernistyczny model miasta - dyskusja CIAM 40
2.3. Determinanty miasta modernistycznego 48

CZĘŚĆ II. MODERNISTYCZNE DETERMINANTY MIASTA. REALIZACJE IDEI
UWARUNKOWANIA KSZTAŁTUJĄCE ROZWÓJ PRZESTRZENNY MIAST EUROPEJSKICH
 55

3. DETERMINANTY MODERNIZMU W ROZWOJU PRZESTRZENNYM MIAST EUROPEJSKlCH. OKRES 1922-1945 57
3.1. Modernistyczne idee a procesy modernizacyjne międzywojnia 58
3.2. Struktura przestrzenna wybranych ośrodków do 1922 r. 61
3.3. Czynniki rozwoju wybranych ośrodków w okresie międzywojennym 66
3.4. Determinanty modernizmu w rozwoju przestrzennym wybranych miast w okresie
1922-1945 70
3.4.1. Formy ograniczenia przestrzeni zurbanizowanej 70
3.4.2. Struktura funkcjonalno-przestrzenna 73
3.4.3. Formy funkcji mieszkaniowej 78
3.4.4. Przestrzenie publiczne i odpowiadające im obiekty 105
3.4.5. Strefy funkcji przemysłowych 130
3.5. Podsumowanie. Determinanty miasta modernizmu w okresie 1922-1945 135

4. DETERMINANTY MODERNIZMU W ROZWOJU PRZESTRZENNYM MIAST EUROPEJSKICH. OKRES 1945-1990 
4.1. Modernistyczny model miasta a rozwój miast europejskich 137
4.2. Struktura przestrzenna wybranych miast do 1945 r. 159
4.3. Czynniki rozwoju wybranych miast w okresie powojennym 162
4.4. Determinanty modernizmu w rozwoju przestrzennym wybranych miast w okresie
1945-1990 165
4.4.1. Formy ograniczenia przestrzeni zurbanizowanej 165
4.4.2. Struktura funkcjonalno-przestrzenna 167
4.4.3. Formy funkcji mieszkaniowej 172
4.4.4. Przestrzenie publiczne i odpowiadające im obiekty 200
4.4.5. Strefy funkcji przemysłowych 226
4.5. Podsumowanie. Determinanty miasta modernizmu w okresie 1945-1990 229

PODSUMOWANIE 231
POSTSCRIPTUM 235
BIBLIOGRAFIA 239
SPIS ILUSTRACJI 249
Streszczenie 271