Determinanty zmian w architekturze mieszkaniowej okresu transformacji w Polsce

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 311, liczne fotografie i rysunki barwne i czarno-białe

Determinanty rozwoju architektury należą do czterech grup: architektonicznych, urbanistycznych, ekonomiczno –prawnych i społeczno –kulturowych. Są one ze sobą powiązane, wchodzą w rozmaite relacje, a stopień ich wpływu na zmiany w architekturze jest zróżnicowany. Jedne z nich – to ważne dla istoty architektury determinanty ciągłości historycznej i kulturowej. Inne działają przede wszystkim progresywnie na procesy w architekturze. Jeszcze inne hamują i spowalniają zmiany. Ta mozaika wpływów została opisana w poszczególnych rozdziałach a następnie w podsumowaniu przedstawiona w postaci hipotetycznego modelu wpływu determinant na zmiany w architekturze okresu transformacji w Polsce.

Praca proponuje sposoby identyfikacji determinant oraz podejmuje próbę ich klasyfikacji. Prezentuje także zarys metody badania ich wpływu na zmiany w architekturze mieszkaniowej. Przeprowadzony wywód pozwala na dokonanie opisu oddziaływania poszczególnych czynników, zachodzących między nimi relacji oraz oszacowania ich wpływu na współczesną polską architekturę mieszkaniową.  Na końcu książki umieszczono słowniki terminów i akronimów, wyjaśniające znaczenia i skróty terminów obcojęzycznych przytoczonych w opracowaniu.
Bibliografia obejmuje 98 pozycji literaturowych dotyczących zarówno jakości budynków biurowych, jak i szeroko rozumianych badań jakościowych środowiska zbudowanego.

Spis treści:
Wprowadzenie
1.  Wstęp
2.  Stan badań
3.  Przedmiot, cel i zakres pracy

1.  Modernizm, postmodernizm, dekonstruktywizm i ich implikacje we współczesnej architekturze mieszkaniowej
1.1. Ruch awangardowy i jego wpływ na architekturę mieszkaniową
1.2. Architektura mieszkaniowa doby postmodernizmu na świecie
1.3. Architektura mieszkaniowa w Europie w świetle współczesnych nurtów stylowych i uwarunkowań społeczno –ekonomicznych

2.  Nowa architektura mieszkaniowa w Polsce po 1990 roku
2.1. Polska architektura mieszkaniowa w latach 1945-1990
2.2. Klasyfikacja nowych zespołów mieszkaniowych po roku 1990
2.3.  Charakterystka współczesnej polskiej architektury mieszkaniowej
2.3.1. Śródmiejska zabudowa uzupełniająca
2.3.1.1. Nowe zespoły mieszkaniowe
2.3.1.2. Zabudowa „plombudowa“
2.3.1.3. Zespoły mieszkaniowe –fragmenty rewitalizowanych obszarów miejskich
2.3.1.4.  Budynki wysokie –wieżowce mieszkalne
2.3.2. Zespoły mieszkaniowe uzupełniające osiedla istniejące
2.3.3. Zespoły mieszkaniowe wpisane w zabowę o niskiej intensywności
2.4. Cechy rozwoju architektury mieszkaniowej polskich miast po 1990 roku

3. Idea projektowania zrównoważonego i nowe technologie w architekturze mieszkaniowej
3.1.  Idea rozwoju zrównoważonego w architekturze mieszkaniowej po 1990 roku
3.1.1.  Rozwój zrównoważony w dobie globalizacji
3.1.2.  Idea rozwoju zrównoważonego a proces urbanizacji; kształtowanie przestrzeni miejskiej i architektury budynku mieszkalnego w świetle parametrów środowiska zrównoważonego
3.2. Innowacyjne rozwiązania w zakresie architektury
3.2.1.  Pojęcie innowacyjności w architekturze mieszkaniowej
3.2.2.  Warunki implementacji rozwiązań innowacyjnych w budownictwie mieszkaniowym

4.  Lokalizacyjne aspekty kształtowania nowej architektury mieszkaniowej
4.1. Polityka regionalna jako uwarunkowania nowej zabudowy mieszkaniowej
4.2. Uwarunkowania planistyczne i urbanistyczne rozwoju zabudowy mieszkaniowej we współczesnym mieście
4.3.  Infrastruktura usługowa i techniczna a nowa zabudowa mieszkaniowa
4.4. Badanie i ocena warunków lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej

5.  Czynniki ekonomiczno –prawne określające rozwój architektury mieszkaniowej
5.1. Polityka mieszkaniowa w kontekście polityki gospodarczej
5.1.1. Sytuacja budownictwa mieszkaniowego a kondycja gospodarcza kraju
5.1.2.  Cele, zadania i narzędzia polityki mieszkaniowej
5.1.3.  Standaryzacja i normalizacja budownictwa mieszkaniowego w Polsce począwszy od okresu 20-lecia międzywojennego
5.1.4.  Typy budownictwa mieszkaniowego w Polsce
5.2.  Rynek mieszkaniowy
5.2.1. Czynniki określające ilość i jakość nowych mieszkań oferowanych na rynku
5.2.1.1. Wpływ ustroju gospodarczego na architekturę mieszkaniową
5.2.1.2.  Czynniki rynkowe stymulujące nową architekturę mieszkaniową
5.2.1.3.  Profesjonalizacja zawodu dewelopera jako czynnik rozwoju architektury
5.2.1.4.  Najważniejsze czynniki hamujące rozwój podaży domów i mieszkań
5.2.2.  Aspiracje i preferencje lności na rynku mieszkaniowym
5.2.2.1. Potrzeby mieszkaniowe i ich hierarchia
5.2.2.2. Preferencje konsumentów na polskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
5.3. Uwarunkowania prawne
5.3.1.  Najważniejsze ustawy i rozporządzenia dla nowej zabudowy mieszkaniowej
5.3.2.  Warunki wykonywania zawodu architekta

6.  Społeczno –kulturowe determinanty określające nową architekturę domów i mieszkań
6.1. Wpływ  czynników demograficznych na architekturę mieszkaniową
6.1.1  Struktura wieku lności Polski
6.1.2  Cykl życia rodziny
6.1.3  Struktura terytorialna kraju, miasta i aglomeracje, procesy migracji
6.2.  Psychologiczne determinanty rozwoju architektury
6.2.1.  Percepcja formy architektonicznej
6.2.2.  Percepcja cech przestrzeni zurbanizowanej
6.2.2.1.  Przestrzeganie przestrzeni przy użyciu zmysłów
6.2.2.2. Waloryzacja i przyswajanie przestrzeni
6.3.  Czynniki społeczne
6.3.1.  Klasy społeczne
6.3.2.  Grupy odniesienia
6.3.3.  Style życia i systemy wartości
6.4.  Kulturowe czynniki rozwoju architektury
6.4.1.  Pojęcie i charakterystyka czynników kulturowych
6.4.2.  Nawiązanie do tradycji w architekturze domów mieszkalnych
6.4.2.1.  Inspiracje traycją w rozwiązaniach formalnych domów jednorodzinnych
6.4.2.2.  Wpływ tradycji na architekturę domów wielorodzinnych
6.4.3.  Czynniki kultury postmodernistycznej i kultury masowej
6.5.  Rola kapitału społecznego w procesie kształtowania i funkcjonowania nowych siedlisk
6.5.1.  Kapitał społeczny i jego wyznaczniki
6.5.2.  Wpływ Kapitału społecznego na architekturę
6.5.2.1. Jakość zamieszkiwania w świetle czynników kapitału społecznego
6.5.2.2. Uwarunkowanie procesu projektowania i wznoszenia budynków przez kapitał społeczny

Podsumowanie
Bibliografia
Streszczenie