Dom mieszkalny we Wrocławiu w okresie baroku

Oprawa: miękka, Stron: 335, Format: 21x29,5 cm, 2005 r., fotografie czarno białe i rysunki, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej

Przeglądając fotografie dawnego Wrocławia, współczesny mieszkaniec tego miasta bywa zaskakiwany skalą przeobrażeń, jakim uległy w ciągu ubiegłego stulecia domy, ulice i place. Jeszcze trniej przywołać i wpisać we współczesny kontekst kształt miasta z wieków wcześniejszych. Do utraty historycznej tożsamości architektonicznego krajobrazu Wrocławia przyczyniły się nie tylko tragiczne okresy w jego dziejach, ale także lata gospodarczego rozkwitu. To, czego nie przebudowano w drugiej połowie XIX i na początku XX W., legło w gruzach w 1945 r.

W latach powojennej odbudowy zapałowi i dobrym chęciom tych, którzy starali się odbudować dawny Wrocław, nie zawsze dorównywała wiedza, nie mówiąc już o ograniczeniach finansowej natury. Podnoszone więc z gruzów kamienice ubierano zazwyczaj w kształty jedynie w ogólnym zarysie przypominające pierwowzory.
Książka ta powstała z chęci ukazania architektonicznego kontekstu podziwianych do dziś barokowych świątyń i klasztorów, na który składały się domostwa, w których mieszkali wrocławianie w okresie baroku. Choć zachowane materiały archiwalne zapewne nie dostarczają wyczerpujących informacji dotyczących tematyki niniejszego opracowania, to jednak pozwalają na dość znaczne poszerzenie stanu wiedzy nie tylko o kształcie kamienic wrocławskich w omawianym okresie, ale także o sposobie ich użytkowania.


Spis treści:
Od autora
I. Uwagi wstępne
1. Ramy czasowe
2. Literatura, stan badań
3. Terminologia

II. Wrocław i jego mieszkańcy
1. Uwarunkowania polityczne i społeczne
2. Kwestie wyznaniowe
3. Rozwój przestrzenny Wrocławia w okresie renesansu i baroku

III. Geneza nowożytnego domu miejskiego
1. Zarys rozwoju domu miejskiego w Europie Środkowej
2. Dom mieszkalny we Wrocławiu w okresie średniowiecza i renesansu
3. Dom miejski w okresie baroku w świetle traktatów architektonicznych

IV. Przemiany architektoniczne fasad domów wrocławskich w okresie baroku
1. Ku barokowi. Okres od wojny trzydziestoletniej do około 1670 r.
2. Włoskie inspiracje. Lata 1670-1700 3. W kręgu Wiednia. Lata 1700-1741
4. W kręgu Berlina. Okres po 1741 r.
5. Barokowe portale domów wrocławskich. Okna

V. Układy funkcjonalne wrocławskich domów mieszkalnych w okresie baroku
1. Kamienice i rezydencje
2. Przekształcenia układów komunikacyjnych
1 3. Wnętrze domu mieszkalnego
1 4. Kuchnia i urządzenia ogniowe
1 5. Zaopatrzenie w wodę. Odprowadzanie nieczystości

VI. Barokowe ogrody wrocławian

VII. Zakończenie

Das Breslauer Wohnhaus der Barockzeit. Zusammenfassung
The dwelling-house in Wrocław in the period of Baroque. Summary