Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Dom w mieście średniowiecznym i nowożytnym

Autor: Bogusław Gediga
Dostępność:
Nakład wyczerpany

Okładka: twarda, Strony: 333, ilustracje i fotografie czarno-białe, 2005 r.

Dom mieszkalny jest jednym z podstawowych elementów związanych organicznie z kształtowaniem się i rozwojem przestrzeni miejskiej, stąd też od dawna stanowi przedmiot zainteresowań badaczy miast. Dom w mieście i stia nad nim prowadzone dostarczają bowiem cennych źródeł i bogatych materiałów, dzięki którym poznajemy charakter zabudowy i układ urbanistyczny badanej aglomeracji. Rodzaj zabudowy dawnego, podobnie jak i dzisiejszego miasta wskazuje na jego wielkość, znaczenie gospodarczo-społeczne, polityczne i kulturowe. Dlatego też bierze się go pod uwagę, tworząc typologie ośrodków miejskich.
W badaniach nad rozwarstwieniem społeczności miejskiej posiadanie własnej kamienicy i jej lokalizacja w przestrzeni miasta czy też konieczność zadowolenia się izbą "przy rodzinie" traktowane są jako znak przynależności do określonej grupy majątkowej: elity, klasy średniej czy środowiska ubóstwa.

Wygląd domu, jego rozplanowanie, przeznaczenie poszczególnych izb, ich wyposażenie są dla historyka "świadectwem", mówiącym o jego mieszkańcach. Informują o tym, jak chronili się przed uciążliwościami klimatu, pożarami czy złodziejami, o warunkach pracy i odpoczynku, a także o ich wzajemnych relacjach. Na wewnętrzną - wynikającą z założeń architektonicznych i prowizorycznych podziałów - strukturę domu składają się bowiem, zapewniające poczucie intymności, "przestrzenie" przeznaczone dla poszczególnych członków rodziny, i takie, które użytkowane były wspólnie.

W ostatnich dziesięcioleciach znacznie zwiększył się zasób źródeł dotyczących domu w mieście;
dzięki napływowi materiałów archeologicznych i dokumentacji odsłanianych podczas prac wykopaliskowych reliktów architektury mieszkalnej, zainteresowania badaczy skupiły się na zagadnieniach związanych z rekonstrukcją budownictwa, dyspozycją przestrzenną i wystrojem domostw, na dalszym planie pozostawiając próby odtwarzania życia codziennego mieszkańców domu w średniowiecznym mieście. Natomiast ze względu na stan zachowania archiwaliów, poruszane przez historyków kwestie społeczne, mówiące o egzystencji domu mieszczańskiego, odnoszą się najczęściej już do czasów wczesnonowożytnych i późniejszych.

Stia zamieszczone w zbiorze Dom w mieście średniowiecznym i nowożytnym cechuje interdyscyplinarny charakter i różnorodność poruszanej tematyki; w dużym stopniu ukazują one, co trzeba podkreślić, aktualny stan badań naszej historiografii w tej dziedzinie. Publikacja ta wskazuje jednocześnie na niedostatki naszej wiedzy o domu w mieście na przestrzeni wieków.

Spis treści:
MARTA MŁYNARSKA-KALETYNOWA Wstęp.

URSZULA SOWINA Średniowieczny dom mieszczański. Niektre problemy badawcze.

MAŁGORZATA CHOROWSKA, CZESŁAW LASOTA Upowszechnienie się mieszkalnej zabudowy murowanej w średniowiecznych miastach na Śląsku w kontekście stanu badań i potrzeb badawczych .

JERZY PIEKALSKI Rola archeologii w badaniach początkw średniowiecznego domu mieszczańskiego w Europie centralnej.

CEZARY BUŚKO Budynki wieżowe w krajobrazie średniowiecznego miasta.

MATEUSZ GOLIŃSKI Wspłwłasność stni w XIV-wiecznej Świdnicy.
Przyczynek do poznania problemu .

KRZYSZTOF DUMAŁA Przyrynkowa zabudowa podcieniowa. Źródła inspiracji, drogi przenikania wzorców, analogie.

MACIEJ MAŁACHOWICZ Architektura XIV-wiecznej kamienicy Pod Złotą. Marią.
na ul. Kurzy Targ we Wrocławiu .

ARTUR BOGUSZEWICZ Rozwój kamienicy mieszczańskiej w Dzierżoniowie w świetle badań archeologicznych.

RAFAŁ EYSYMONTT Dom mieszczański w Niemczy.

KRZYSZTOF BORODA Hospicja stenckie w kamienicach mieszczańskich późnośredniowiecznego Krakowa

ZDZISŁAW NOGA Z dziejów jednego procesu. Kamienica Pod Modrym Lwem w Krakowie i jej właściciele w XVI wieku .

PRZEMYSŁAW TYSZKA Nazwy kamienic krakowskich w XV wieku .

JAN ANDRZEJ SPIEŻ OP Domy dominikańskich sufraganów w Krakowie.

BOGUSŁAW CZECHOWICZ Późnogotycka figura Marii z Dzieciątkiem na fasadzie domu rynkowego w Strzegomiu. Nieznany refleks sztuki Albrechta Direra .

KAMILA FOLLPRECHT Właściciele nieruchomości w Krakowie w I połowie XVII wieku .

WALDEMAR KOMOROWSKI "Pałac na kształt kamienicy" i "dwór płotem obwiedziony", czyli o siedzibach szlacheckich w Krakowie w XVIII wieku.

ZOFIA MACIAKOWSKA, WOJCIECH SYMAŃSKI Akta Policji Budowlanej jako materiał do stiów nad gdańską kamienicą. mieszczańską od średniowiecza do początku XIX wieku.

EDMUND KIZIK Naczynia i wyposażenie kuchenne w XVIII-wiecznych inwentarzach ubogich gdańszczan. Rekonesans badawczy.

EWA BARYLEWSKA-SZYMAŃSKA Gdański rynek nieruchomości w latach 1770-1776

ANDRZEJ KARPIŃSKI "Złe domy" w miastach Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku.
Zarys problematyki.
Spis ilustracji .
Indeks nazwisk.
Indeks nazw miejscowych.