Dostępność sąsiedzka i jej zgeometryzowana struktura przestrzeni zurbanizowanej

  • 60,90 zł

Oprawa: twarda, Format: 21x30 cm, Stron: 212, 2010 rok, fotografie i rysunki barwne i czarno-białe

Monografia Dostępność sąsiedzka i jej zgeometryzowana struktura przestrzeni zurbanizowanej jest rezultatem poszukiwań przez autora najbardziej czułych wskaźników identyfikacji przestrzennych kierunków postępującej urbanizacji w środowisku człowieka. Za pomocą opracowanej metody pomiaru przebiegu zachodzących zmian w zgeometryzowanej strukturze dostępności i sąsiedztwa przebadano fizyczne właściwości tworzących się urbanistycznych rozkładów lokalizacji osadniczych elementów przestrzennego zagospodarowania województwa dolnośląskiego.

Materiał badawczy dotyczący przemian i przekształceń osadnictwa miejskiego na Dolnym Śląsku w latach 1955-2005 stał się podstawą do wstępnych rozwiązań: szczegółowych nad modelem przebiegu zmian dostępności i sąsiedztwa miast w regionie oraz ogólnych nad formułą założeń do teorii pola sąsiedztwa, to jest koncepcji uzupełniającej opracowane dotychczas rozwiązania problemu urbanizacji. Praca zawiera treść o charakterze interdyscyplinarnym poszerzające przede wszystkim warsztat badawczo-projektowy odnoszący się do gospodarki i planowania przestrzennego, urbanistyki oraz architektury.

Spis treści:
Spis oznaczeń
1. Wstęp
1.1. Cel pracy i ogólnie założenia
1.2. Uzasadnienie i zakres pracy
1.3. Układ pracy

2. Dostępność w planowaniu przestrzennym i urbanistycznym
2.1. Dostępność i cel a środki i bariery
2.2. Dostępność a środowisko
2.2.1. Naturalne determinanty oceny dostępności środowiska
2.2.2. Związki między dostępnością, zachowaniami lzkimi a zjawiskami przestrzennymi w środowisku
2.2.3. Związki między dostępnością a sąsiedztwem lokalizacji w środowisku miejskim
2.2.3.1. Natura sąsiedztwa w strukturze dostępności przestrzeni zurbanizowanej
2.2.3.2. Modelowanie struktury dostępności w zasięgu powiązań sąsiedzkich
2.2.4. Modelowanie struktury dostępności terenów chronionych w sąsiedztwie stref zainwestowania miejskiego
2.2.5. Efektywność rozkładów lokalizacji w modelowanych strukturach dostępności i sąsiedztwa
2.3. Typologia i zasady wymiarowania dostępności
2.3.1. Ujęcie humanistyczne
2.3.2. Ujęcie deterministyczne
2.4. Planistyczne zastosowanie wymiaru czynnika dostępności
2.4.1. Metody bezpośredniego wymiarowania czynnika dostępności za pomocą miar bezwzględnych i względnych
2.4.2. Metody pośredniego wymiarowania czynnika dostępności za pomocą miar bezwzględnych i względnych

3. Metoda analizy rozkładu lokalizacji na zgeometryzowanej strukturze dostępności sąsiedzkiej
3.1. Podstawy metody
3.1.1. Metodologia wyboru obiektów
3.1.2. Ustalenie geometrycznych punktów lokalizacji
3.1.3. Zasady wyznaczenia geometrycznych połączeń lokalizacji
3.2. Geometryczne siatki oddaleń lokalizacji GSOL
3.2.1. Klasyfikacja geometrii siatek
3.2.2. Modelowy zapis geometrii siatek
3.3. Sąsiedztwo lokalizacji
3.3.1. Geometria powiązań sąsiedzkich
3.3.2. Powiązania sąsiedzkie  w dwuwymiarowych siatkach otwartych GSOL
3.3.3. Powiązania sąsiedzkie  w dwuwymiarowych siatkach zamkniętych GSOL
3.3.4. Efektywność powiązań sąsiedzkich
3.4. Pola oddaleń lokalizacji
3.4.1. Wymiar pola oddaleń lokalizacji
3.4.2. Geometria pól oddaleń lokalizacji
3.5. Sąsiedzkie oddalenia lokalizacji
3.5.1. Wymiar bezpośredniego oddalenia lokalizacji
3.5.2. Geometria bezpośrednich oddaleń sąsiedzkich
3.5.3. Efektywność sąsiedzkich oddaleń lokalizacji

4. Analiza rozkładów lokalizacji osadnictwa miejskiego na Dolnym Śląsku w latach 1955 i 2005. Weryfikacja metody
4.1. Obszar analizy, kryteria i zakres weryfikacji metody
4.2. Struktura potencjalnej dostępności sąsiedzkiej rozkładu lokalizacji badanej próby
4.2.1. Omówienie wyników analizy uzyskanych metodą graficzną
4.2.2. Ocena wyników otrzymanych metodą obliczeniową
4.3. Charakterystyka dolnośląskiego rozkładu lokalizacji na tle wyników badanej próby

5. Kierunki przestrzennego rozwoju urbanizacji Dolnego Śląska w latach 1955-2005. Modelowanie rozkładów lokalizacji
 5.1. Modele związki między dostępnością sąsiedzką a rozkładem lokalizacji w rozwoju osadnictwa miejskiego Dolnego Śląska w latach 1955 i 2005
5.1.1. Wpływ struktury dostępności miast na historyczny przebieg urbanizacji regionu
5.1.2. Sprawdzialność prognostycznych koncepcji i modeli rozwoju urbanizacji regionu w świetle wyników analizy rozkładu lokalizacji miast