Ekologia krajobrazu

Oprawa: broszurowa, Format: 17x24 cm, Stron: 464, 2012 r.

 
Zmienione i rozszerzone wydanie znanego podręcznika kompleksowo ujmuje problematykę ekologii krajobrazu. W poszczególnych częściach opracowania Autorzy omówili:
 
- miejsce ekologii krajobrazu w systemie nauk i jej relacje z dyscyplinami pokrewnymi,
- podstawy teoretyczne dyscypliny,
- zasady wyróżniania i klasyfikacji przestrzennych jednostek przyrodniczych,
- struktury i funkcjonowanie systemów przyrodniczych.

Ponadto przedstawili metody badań, zwracając szczególną uwagę na modelowanie, sposoby prezentacji kartograficznej oraz klasyfikację i ocenę jednostek krajobrazowych. Coraz większe zmiany środowiska przyrodniczego wynikające z działalności gospodarczej człowieka stawiają przed ekologią krajobrazu wiele zadań praktycznych, szczególnie w odniesieniu do planowania przestrzennego, kształtowania, ochrony i monitoringu systemów krajobrazowych, a także wdrażania zasad rozwoju zrównoważonego. Publikacja zawiera omówienie możliwości zastosowania metod ekologiczno-krajobrazowych w praktyce i przykłady odpowiednich działań.

Podręcznik przeznaczony jest dla stentów różnych kierunków traktujących środowisko przyrodnicze w kategoriach systemowych, przede wszystkim w ramach stiów z zakresu geografii, biologii, ochrony środowiska, architektury krajobrazu i gospodarki przestrzennej, a także stiów interdyscyplinarnych i międzywydziałowych. Publikacja będzie przydatna również pracownikom naukowych oraz praktykom zajmującym się wspomnianymi zagadnieniami.
 
Spis treści:

Przedmowa do pierwszego wydania Przedmowa do drugiego wydania

1.Przedmiot badań i rozwój ekologii krajobrazu 
1.1.Krajobraz jako obiekt badań ekologii krajobrazu
1.2.Definicja ekologii krajobrazu
1.3.Rozwój ekologii krajobrazu

2.Znaczenie wybranych teorii naukowych dla metodologii ekologii krajobrazu
2.1.Holistyczna koncepcja przyrody
2.2.Zastosowanie teorii systemów w badaniach krajobrazowych
2.2.1.Pojęcie systemu i jego części składowe 
2.2.2.Regulacja w systemie 
2.2.3.Właściwości systemu krajobrazowego
2.3.Teoria informacji i jej zastosowania w badaniach krajoznawczych 2.3.1.Pojęcie informacji
2.3.2.Miary informacji i ich zastosowanie
2.4.Teoria pola w badaniach krajoznawczych
2.5.Teoria „Gestalt”
2.6.Krajobraz w ujęciu energetycznym
2.7.Krajobraz w ujęciu termodynamicznym 
2.8.Biogeograficzna teoria wysp i model „płatów i korytarzy”
2.8.1.Podstawy i zastosowania biogeograficznej teorii wysp
2.8.2.Model „płatów i korytarzy” 3.Struktura i funkcjonowanie układów przyrodniczych 

3.1.Założenia ogólne
3.2.Geokomponenty
3.3.Przestrzenne jednostki przyrodnicze (elementy krajobrazu) 3.4.Różnorodność biologiczna w krajobrazie
3.4.1.Pojęcie różnorodności biologicznej
3.4.2.Czynniki wpływające na różnorodność gatunkową w skali globalnej, regionalnej i lokalnej
3.4.3.Poziomy różnorodności biologicznej w krajobrazie 
3.4.4.Wybrane przykłady miar różnorodności biologicznej
3.5.Funkcjonowanie układów przyrodniczych 
3.5.1.Uwagi ogólne
3.5.2.Obiegi materialno-energetyczne
3.5.3.Zmiany kierunkowe: sukcesja i procesy zbliżone 
3.6.Granice (ekotony) i ich rola w funkcjonowaniu krajobrazu
3.7.Stabilność krajobrazu
3.7.1.Definicja stabilności
3.7.2.Czynniki wpływające na stabilność krajobrazu
3.7.3.Wybrane miary i oceny stabilności
3.8.Zmiany antropogeniczne w układach przyrodniczych
3.8.1.Rodzaje oddziaływań antropogenicznych i poziomy reakcji układów przyrodniczych
3.8.2.Wybrane przykłady zmian komponentów pod wpływem oddziaływań antropogenicznych
3.8.3.Klasyfikacja układów antropogenicznych i metody określania poziomu synantropizacji 

4.Metody badań ekologii krajobrazu
4.1.Krajobraz jako przedmiot badań różnych dyscyplin
4.1.1.Krajobraz w ujęciu geografii fizycznej
4.1.2.Krajobraz w ujęciu geografii krajobrazu
4.1.3.Krajobraz w ujęciu geobotanicznym
4.1.4.Krajobraz w ujęciu ekologii zwierząt
4.1.5.Krajobraz w ujęciu architektury
4.2.Terenowe badania krajobrazowe
4.2.1.Etapy badań terenowych
4.2.2.Badania struktury i funkcjonowania układów przyrodniczych
4.2.3.Badania fizjonomii układów przyrodniczych
4.3.Mapy krajobrazowe
4.4.Mapa roślinności potencjalnej
4.5.Modele i GIS w ekologii krajobrazu
4.5.1.Uwagi ogólne
4.5.2.Geograficzne systemy informacyjne (GIS) 
4.5.3.Modele neutralne jako standardy do porównań
4.6.Podstawy oceny środowiska przyrodniczego
4.6.1.Koncepcja potencjałów układów przyrodniczych
4.6.2.Klasyfikacja ocen relacji „człowiek-środowisko”
4.6.3.Oceny instrumentalne stanu i przydatności środowiska
4.6.4.Oceny indykacyjne
4.7.Wybrane przykłady kompleksowych metod optymalizacji krajobrazu

5.Ekologiczne podstawy gospodarowania przestrzenią
5.1.Ekologiczne podstawy kształtowania i ochrony krajobrazu
5.2.Gospodarowanie przestrzenią w różnych typach krajobrazu
5.2.1.Uwagi wstępne
5.2.2.Krajobrazy miejskie
5.2.3.Krajobrazy podmiejskie
5.2.4.Krajobrazy wiejskie
5.3.Ekologia krajobrazu i badania w skali globalnej
5.4.Rozwój zrównoważony – czy jest inne wyjście?

Spis literatury 

Indeks rzeczowy