Elementy budownictwa ochrony środowiska

  • 37,00 zł 27,00 zł

ISBN: 978-83-7814-309-3

Oprawa: miękka, Format: 16x23 cm, Stron: 185, 2008 r., bardzo liczne rysunki i fotografie czarno-białe 


 
Podręcznik jest kompleksowym opracowaniem na temat obiektów budowlanych, wpływających na ochronę środowiska. Omówiono w nim wybrane budowle, takie jak: budowle piętrzące wodę i zabezpieczające przed powodziami, składowiska odpadów komunalnych, oczyszczalnie ścieków, spalarnie oraz zakłady przetwórstwa odpadów. Podano również ogólne zasady ustalania geotechnicznych warunków posadowienia oraz oceny oddziaływania takich obiektów na środowisko, a także zasady opracowywania projektu budowlanego.

Spis treści:
Przedmowa

1. WSTĘP

2. PRZEDMIOT BUDOWNICTWA OCHRONY ŚRODOWISKA
Literatura

3. ELEMENTY BUDOWNICTWA OGÓLNEGO
3.1. Ogólne wiadomości o elementach budynku i układach konstrukcyjnych
3.1.1. Rodzaje budynków
3.1.2. Elementy budynku
3.1.3. Klasyfikacja budynków ze względu na konstrukcje
3.1.4. Fundamenty
3.1.5. Ściany budynków
3.1.6. Stropy
3.1.7. Dachy i stropodachy
3.1.8. Schody
3.1.9. Obciążenia działające na budynki i budowle
Literatura

4. BUDOWLE HYDROTECHNICZNE W OCHRONIE ŚRODOWISKA
4.1. Wiadomości wstępne
4.2. Budowle piętrzące
4.2.1. Jazy
4.2.2. Zapory
4.3. Zbiorniki wodne
4.3.1. Wprowadzenie
4.3.2. Zbiorniki wodne retencyjne
4.4. Obwałowania
4.4.1. Podział wałów
4.4.2. Urządzenia techniczne obwałowane
Literatura

5. SKŁADOWISKA ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH
5.1. Wiadomości wstępne
5.2. Metody składowania odpadów
5.3. Lokalizacja składowisk odpadów przemysłowych
5.4. Podstawowe zasady projektowania i budowy mokrych składowisk odpadów
5.5. Składowiska odpadów specjalnych
5.5.1. Wprowadzenie
5.5.2. Składowiska naziemne z przesuwnym dachem
5.5.3. Składowiska podziemne  
Literatura

6. SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH
6.1. Wiadomości wstępne
6.2. Lokalizacja składowisk odpadów komunalnych
6.3. Klasyfikacja składowisk odpadów komunalnych i ich uszczelnień
6.4. Materiały na uszczelnienia
6.4.1. Uszczelnienia naturalne
6.4.2. Uszczelnienia mineralne
6.4.3. Uszczelnienia sztuczne
6.5. Budowa składowisk odpadów komunalnych
6.5.1. Wprowadzenie
6.5.2. Etapy budowy składowisk odpadów komunalnych
6.5.3. Eksploatacja składowiska odpadów komunalnych
6.5.4. Zamknie˛cie składowiska i jego rekultywacja
Literatura

7. OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
7.1. Wiadomości wstępne
7.2. Podstawowe obiekty budowlane oczyszczalni ścieków
7.2.1. Rozwiązania konstrukcyjne obiektów oczyszczalni ścieków
7.3. Małe oczyszczalnie ścieków
7.3.1. Wprowadzenie
7.3.2. Osadniki gnilne i małe komory fermentacyjne
Literatura

8. ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA ODPADÓW KOMUNALNYCH I OSADÓW  ŚCIEKOWYCH
8.1. Wiadomości wstępne
8.2. Kompostowanie odpadów komunalnych i osadów ściekowych
8.2.1. Kompostowanie systemem DYNACOMP
8.2.2. Kompostowanie systemem DANO, MUT-DANO i MUT-DANO-BIOTESAD
8.2.3. Kompostowanie wstępne w złożach wieżowych
8.2.4. System WABIO
8.3. Produkcja materiałów budowlanych na bazie osadów ściekowych i odpadów
Literatura

9. SPALARNIE ODPADÓW I OSADÓW ŚCIEKOWYCH
9.1. Spalarnie odpadów komunalnych
9.1.1. Wprowadzenie
9.1.2. Rozwiązania techniczne zakładów spalania odpadów
9.2. Spalanie odpadów niebezpiecznych
9.3. Suszenie i spalanie osadów ściekowych
9.3.1. Suszenie osadów ściekowych
9.3.2. Spalanie osadów ściekowych
9.3.3. Spalanie osadów z odpadami
9.3.4. Szkodliwe substancje powstające przy spalaniu odpadów i osadów
Literatura  

10. ZASADY USTALANIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADOWIENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
10.1. Wiadomości wstępne
10.2. Rodzaje warunków gruntowych
10.3. Kategorie geotechniczne obiektów budowlanych
10.4. Dokumentacja geotechniczna
10.4.1. Zawartość dokumentacji geotechnicznej
10.4.2. Zasady wyznaczania parametrów geotechnicznych
10.5. Dokumentacja geologiczno-inżynierska
10.5.1. Wprowadzenie
10.5.2. Wymagania ogólne do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
10.6. Zalecenia do badań podłoża pod składowiska odpadów
Literatura  

11. OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO OBIEKTÓW BUDOWLANYCH OCHRONY ŚRODOWISKA
11.1. Podstawy prawne ocen oddziaływania na środowisko
11.2. Ocena oddziaływania na środowisko w procedurach lokalizacyjnych
11.3. Ocena oddziaływania na środowisko obiektów budowlanych
Literatura  

12. ZASADY OPRACOWYWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO
12.1. Zawartość projektu budowlanego
12.2. Forma projektu budowlanego
12.3. Projekt zagospodarowania działki lub terenu
12.3.1. Część opisowa projektu zagospodarowania działki lub terenu
12.3.2. Część rysunkowa projektu zagospodarowania działki lub terenu
12.4. Projekt architektoniczno-budowlany  
12.4.1. Część opisowa projektu architektoniczno-budowlanego
12.4.2. Część rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego
Literatura