Elementy strategii rozwoju jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w Polsce

  • 54,00 zł

ISBN: 9788378145233

Oprawa: miękka, Format: 17x24cm, Stron: 164, Ilustracje: bardzo liczne rysunki, 2016 r.

Doświadczenia autora po wielu latach projektowania i realizowania budynków w technologii szkieletu drewnianego zmobilizowały go do podzielenia się nimi a efektem tego jest zaprezentowana w pracy koncepcja społecznych jednostek osiedleńczych i mieszkalnych SJOM 2 – Społeczne Jednostki Osiedleńcze i Mieszkalne. W formie niezwykle zbliżonej został wdrożony z niebywałym sukcesem w Finlandii program pod nazwą „Współczesne Miasta Drewniane” – The Modern Wooden Town Project (program MWT). 

Warto zatem wykorzystać te doświadczenia i powrócić do idei społecznego budownictwa jednorodzinnego, umożliwiającego wykorzystywanie nowoczesnych technologii i pozwalającego na wdrożenia tej idei „z marszu”. Niezbędne są tylko decyzje i przełamanie stereotypów. Perspektywa przymusu realizowania budynków propasywnych w krajach Unii Europejskiej stanowi dodatkową przesłankę i jest silnym impulsem dla promowania tej kategorii budownictwa mieszkaniowego. 


SPIS TREŚCI:

Wprowadzenie

1. Elementy strategii 

2. Paradygmaty strategii. Środowisko mieszkaniowe w Polsce. Budownictwo mieszkaniowe zrównoważone i środowiskowe. Potencjał inwestycyjny zewnętrznych obszarów miejskich i podmiejskich 

3. Budownictwo niskoenergetyczne (b ne) i energooszczędne (b eo) 

4. Technologie dsd i dsd/3dT 

5. Moduł społeczny jednostki osiedleńczej. Od wielkoprzestrzennych osiedli mieszkaniowych do jednostek „sąsiedzkich”  

6. Wielkości jednostkach mieszkalnych - doświadczenia programu SJ OM (System Jednorodzinnych Osiedli Mieszkaniowych) i MWT (The Modern Wooden Town Project) 

7. Kierunek S, E. Społeczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju (ZR) 

8. Kierunek N (nauka i technologia). Techniczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju. Wybrane elementy strategii zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Metoda oceny środowiskowej LCA (life cycle asessment) budynku 

9. Aspekt energetyczny uwarunkowań zrównoważonego rozwoju w budownictwie 

10. Źródła altematywne - odnawialne w budownictwie. Technologie słoneczno-wodorowe (helio i hydrotechnologie). Technologie HH 

11. Partykularyzm przestrzenny w obszarach zewnętrznych i wpływu jednostek miejskich oraz metropolitalnych. Proces kancerogennej, partykularnej urbanizacji. Zielone struktury (green structure) W obszarach zewnętrznych miast i metropolii miej skich 

12. Dylemat kształtowania obszarów zewnętrznych miast i jednostek metropolitalnych (j.M.) (urban density vs green structure). Proces koncentracji-dyfuzji-granulacji (proces k-d-g). „Bezpieczny” model jednostki osiedleńczej (j.o.). Duński model struktury sieci kanalizacyjnej 

13. Synergia strukturalna jednostek osiedleńczych (j.o.) z jednostką miejską, metrpolitalną (j.M.). Reurbanizacja obszarów obrzeżnych i zewnętrznych miast i aglomeracji miejskich - przykład szwedzki. Możliwości aplikacji modelu do warunków polskich. Modele przestrzenne jednostek osiedleńczych o zróżnicowanym stopniu intensywności zabudowy 

14. Bioniczność strukturalna, konstrukcyjna i przestrzerma jednostek mieszkalnych w systemie dsd/3dT. Synergia struktur funkcjonalno-przestrzennych budynku z system dsd 

15. Pozostałe cechy strukturalne i teclmologiczne jednostek mieszkalnych w systemie dsd/3dT Niska energochłonność jednostek mieszkalnych w technologii dsd/ 3 dT. Propasywne cechy jednostek mieszkalnych realizowanych w systemie dsd/3dT 

16. Niskotemperaturowe, elektryczne, płaszczyznowe systemy grzewcze W systemie dsd/3dT 

17. Inne komponenty „pasywne” wjednostkach mieszkalnych dsd/3dT

18. Pozaeksploatacyjne koszty energetyczne budynków dsd/3dT 

19. Program SJOM II. Społeczne Jednostki Osiedleńcze i Mieszkalne. Moduł społeczny jednostek mieszkalnych 

20. Modele jednostek osiedleńczych w programie SJOM II typu: R - rodzinne, S - sąsiedzkie i K -  kolonie. Autonomiczność infrastrukturalna jednostek osiedleńczych na terenach obrzeżnych i zewnętrznych  

21. Dostępność budownictwa dsd/3dT. Egalitamo-elitarny charakter budownictwa dsd/3dT 

Podsumowanie
Bibliografia