Ergonomia osób niepełnosprawnych

ISBN 978-83-7143-827-1

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 192, 2009 r., wydanie II, liczne fotografie i rysunki barwne i czarno-białe

Podręcznik dotyczy projektowania ergonomicznego dla osób niepełnosprawnych. Stanowi pozycję rozszerzającą i uzupełniającą wydanie z 2005 roku. Ze względu na wzrost liczby niepełnosprawnych w Polsce i w Europie tematyka ta bzi duże zainteresowanie, co przekłada się na podejmowanie działań na rzecz tych osób.

Potrzeby osób niepełnosprawnych są bardzo zróżnicowane. Ich zaspokojenie wymaga większej aktywności samych zainteresowanych, jak również podjęcia działań systemowych mających na celu wyrównywanie szans. W podręczniku podjęto tematykę wieloaspektowego funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Skoncentrowano się głównie na uwarunkowaniach technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych.

Podano klasyfikacje rodzajów niepełnosprawności oraz podstawowe kryteria projektowania ergonomicznego. Zobrazowano skalę niepełnosprawności w Polsce. Omówiono rolę, jaką odgrywa praca zawodowa w życiu osób niepełnosprawnych. Przedstawiono czynniki wpływające na aktywność zawodową tych osób i wymieniono główne bariery ich zatrnienia. Przedstawiono wybrane formy rehabilitacji zawodowej i aktywizacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy, jak również formy wsparcia pracodawców zatrniających pracowników niepełnosprawnych. Zaprezentowano procedury związane z projektowaniem i dostosowaniem stanowisk pracy, budynków i mieszkań oraz środków transportu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Omówiono elementy systemu edukacyjnego osób niepełnosprawnych. Ponadto przedstawiono wybrane przykłady projektowania ergonomicznego.

Zasadniczym celem tego podręcznika jest poszerzenie tematyki projektowania ergonomicznego o obszar niepełnosprawności i zainteresowanie tą problematyką innych osób. Podstawy teoretyczne, metodyka projektowania makroergonomiczne-go, jak również wskazówki pomocne w tworzeniu projektu są szeroko omówione w pozycji Makroergonomia i projektowanie makroergonomiczne autorstwa A. Jasiak i A. Misztal.

Spis treści:
Przedmowa
I. Podstawy "teoretyczne"
1.1. Pojęcie niepełnosprawności
1.2. Klasyfikacja niepełnosprawności
1.3.Podstawowe kryteria projektowania ergonomicznego. Elementy antropometryczne

2. Praca lzi niepełnosprawnych
2.1. Możliwości zawodowe osób niepełnosprawnych
2.2. Zatrnianie osób niełnosprawnych
2.3. Status zakładu pracy chronionej
2.4. Rola pracy zawodowej w życiu osób niepełnosprawnych oraz warunki jej wykonywania 

3. Projektowanie stanowisk pracy z uwzględnieniem wymogów osób niepełnosprawnych
3.1.Stanowisko pracy i jego organizacja
3.2. Kształtowanie stanowisk pracy
3.3. Podstawowe kryteria projektowania ergonomicznego. Elementy antropometryczne
3.4. Ergonomiczne zasady kształtowania stanowiska pracy osób w wieku starszym

4. Projektowanie i dostosowanie mieszkań oraz budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych 
4.1. Przepisy budowlano-prawne dotyczące niepełnosprawności
4.2. Zasady organizacji wnętrz
4.3. Wykończenie i wyposażenie mieszkań

5. Transport osób niepełnosprawnych
5.1. Organizacja transportu dla osób niepełnosprawnych 
5.2. Główne uwarunkowania konstrukcyjne i architektoniczne 
5.3. Transport osób niepełnosprawnych środkami komunikacji publicznej
5.4. Przykłady przystosowania pojazdów transportu kolejowego do potrzeb osób niepełnosprawnych
5.5. Transport lotniczy 

6. Elementy systemu edukacyjnego osób niepełnosprawnych
6.1. Możliwości i ograniczenia we wspomaganiu rozwoju edukacyjnego osób niepełnosprawnych
6.2. Dostęp osób niepełnosprawnych do kształcenia na róznym poziomie 
6.3. Działania uczelni wyższych na rzecz osób niepełnosprawnych 

7.Struktura projektu

8. Wybrane projekty
8.1. Stanowisko montażowe przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
8.2. Stanowisko do prac biurowo-administracyjnych dla osoby słabowidzącej
8.3. Adaptacja projektu wolno stojącego domu jednorodzinnego dla rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem 
8.4. Łazienka dla niepełnosprawnych 
8.5. Przystosowanie basenu do potrzeb rehabilitacji osób niepełnosprawnych 
8.6. Przystosowanie strzelnicy do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo
8.7. Warszatat zajeciowy wyposażony w stanowiska komputerowe dla osób niepełnosprawnych
8.8. Dostosowanie siłowni do potrzeb osób niepełnosprawnych 
8.9. Sala ćwiczeń w ośrodku integracyjnym typu warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych i  kadry 
8.10. Przystosowanie wagonów do przewozu osób niepełnosprawnych 
8.11. Rola i znaczenie Internetu w integracji osób niepełnosprawnych 

 Literatura