Fundamentowanie dla inżynierów budownictwa wodnego

  • 65,00 zł

ISBN 978-83-7814-877-7

Oprawa: miękka, Format:  B5, Stron: 448, 2019 r.

 

W podręczniku omówiono: nową klasyfikację gruntów (zgodną z PN-EN ISO 14688:2006), badania podłoża gruntowego dla celów fundamentowania, fundamenty bezpośrednie i głębokie, ścianki szczelne i szczelinowe oraz mury oporowe i kotwy. Dużo miejsca poświęcono fundamentom budowli hydrotechnicznych i specjalnych. Szeroko omówiono metody wzmacniania podłoża i fundamentów. Przedstawiono też metody obliczania nośności i odkształcalności fundamentów obiektów budowlanych, zgodnie z nowymi normami europejskimi (Eurokod 7).

Podręcznik jest przeznaczony dla stentów wydziałów budowlanych i inżynierii środowiska uczelni technicznych, a także wydziały techniczne akademii rolniczych.

Spis treści:
 
Przedmowa

1. WSTĘP

2. PODŁOŻE BUDOWLANE 

2.1. Definicje i rodzaje podłoża 

2.2. Klasyfikacja gruntów

2.2.1. Wiadomości ogólne 

2.2.2. Rodzaje gruntów na podstawie uziarnienia według PN-EN ISO 14688-1:2006 

2.2.3. Zasady klasyfikowania gruntów na podstawie uziarnienia według PN-EN ISO 14688-2:2006 

2.2.4. Rodzaje gruntów i ich klasyfikacja ze względu na plastyczność 

2.2.5. Rodzaje gruntów i ich klasyfikacja ze względu na zawartość części organicznych 

2.2.6. Klasyfikacja gruntów według zagęszczenia, konsystencji i wytrzymałości 

2.2.7. Geneza gruntu 

2.3. Parametry geotechniczne gruntów do celów projektowania fundamentów 

2.3.1. Metody wyznaczania parametrów 

2.3.2. Wyznaczanie gęstości objętościowej

2.3.3. Wyznaczanie kąta tarcia wewnętrznego i spójności 

2.3.4. Wyznaczanie modułów odkształcenia i ściśliwości edometrycznej 

2.4. Badania podłoża gruntowego do celów fundamentowania 

2.4.1. Wiadomości ogólne

2.4.2. Badania geotechniczne podłoża gruntowego 

2.4.3. Dokumentacja badań podłoża gruntowego 

3. OGÓLNE WIADOMOŚCI O FUNDAMENTACH 

3.1. Wprowadzenie 

3.2. Podział fundamentów 

3.3. Dane niezbędne do projektowania fundamentów 

3.4. Wymagania ogólne dotyczące projektowania fundamentów 

4. FUNDAMENTY BEZPOŚREDNIE 

4.1. Wprowadzenie

4.2. Podział fundamentów bezpośrednich 

4.2.1. Podział fundamentów pod względem głębokości posadowienia 

4.2.2. Podział fundamentów ze względu na kształt 

4.2.3. Podział fundamentów pod względem sposobu wykonania 

4.2.4. Podział ze względu na materiał 

4.2.5. Podział fundamentów ze względu na sztywność 

4.3. Obliczanie nośności i osiadań fundamentów bezpośrednich 

4.3.1. Wiadomości ogólne 

4.3.2. Rozk ł ad napr ęż e ń pod fundamentami 

4.3.3. Obliczanie no ś no ś ci fundamentów wed ł ug Eurokodu 7 

4.3.4. Sprawdzenie stanów granicznych u żytkowalno ś ci wed ł ug Eurokodu 7 i metody obliczania osiadań fundamentów 

5. FUNDAMENTY NA PALACH 

5.1. Wprowadzenie 

5.2. Zastosowanie pali i fundamentów na palach 

5.3. Ogólny p odzia ł pali 

5.4. Pale przemieszczeniowe (gotowe, wbijane) 

5.4.1. Wiadomo ś ci ogólne 

5.4.2. Pale drewniane

5.4.3. Pale stalowe 

5.4.4. Prefabrykowane pale ż elbetowe 

5.5. Pale przemieszczeniowe gotowe wwiercane i wciskane 

5.5.1. Pale wwiercane 

5.5.2. Pale wciskane (odcinkowe) 

5.6. Pale przemieszczeniowe wykonywane w gruncie 

5.6.1. Wiadomo ś ci ogólne 

5.6.2. Pale Simplex 

5.6.3. Pale Vibro 

5.6.4. Pale Franki 

5.6.5. Pale systemu Fundex i Vibrex 

5.6.6. Pale wkr ę cane Atlas 

5.6.7. Pale wkr ę cane Omega 

5.6.8. Pale wkr ę cane FDP 

5.7. Pale wiercone (nieprzemieszczeniowe)

5.7.1. Wiadomo ś ci ogólne 

5.7.2. Pale Straussa 

5.7.3. Pale Wolfsholza 

5.7.4. Pale Contractor 

5.7.5. Pale CFA i Starsol 

5.7.6. Pale wielko ś rednicowe Benoto 

5.7.7. Pale wielko ś rednicowe betonowane w otworach wierconych za pomoc ąwiertnicy Salzgitter

5.7.8. Pale H-W 

5.7.9. Pale wielko ś rednicowe wykonywane palownic ą uniwersaln ą PPF Kujawy

5.7.10. Zwi ę kszanie no ś no ś ci wierconych pali wielko ś rednicowych przez iniekcyjne napr ęż anie ich podstaw

5.8. Mikropale 

5.8.1. Wiadomo ś ci ogólne 

5.8.2. Mikropale wiercone 

5.8.3. Mikropale przemieszczeniowe 

5.8.4. No ś no ść mikropali 

5.8.5. Zalety mikropali 

5.9. Rozmieszczanie pali pod fundamentami i wyznaczanie si ł dzia ł aj ą cych na pale 

5.10. Po łą czenie pali z fundamentem 

5.11. Projektowanie no ś no ś ci i obliczanie osiada ń fundamentów na palach 

5.11.1. Wiadomo ś ci ogólne

5.11.2. Metody projektowania no ś no ś ci pali 

5.11.3. Obliczanie osiada ń pali i fundamentów palowych (stan graniczny u żytkowalno ś ci)

5.11.4. Próbne obci ąż enia pali 165

6. FUNDAMENTY NA STUDNIACH OPUSZCZANYCH

6.1. Wprowadzenie 

6.2. Konstrukcja stni opuszczanych 

6.3. Opuszczanie stni 

6.3.1. Opuszczanie stni na l ą dzie 

6.3.2. Opuszczanie stni na wodzie 

6.3.3. Wyprostowywanie stni w czasie opuszczania 

6.3.4. Opuszczanie stni przy zastosowaniu zawiesin i ł owych

6.4. Wype ł nianie stni 

6.5. Rozwi ą zania konstrukcyjne fundamentów na stniach opuszczanych

6.6. Przyk ł ady fundamentów wykonanych na stniach opuszczanych 

6.6.1. Przyk ł ad posadowienia fi larów mostowych 

6.6.2. Przyk ł ady posadowienia obiektów gospodarki wodno- ś ciekowej 

6.6.3. Przyk ł ady zastosowania stni opuszczanych w budownictwie wodnym 

6.6.4. Przyk ł ady zastosowania stni opuszczanych w budownictwie ogólnym 

6.7. Projektowanie stni opuszczanej 

6.7.1. Si ł y dzia ł aj ą ce na stni ę 

6.7.2. Obliczenie grubo ś ci ś cian stni 

6.7.3. No ś no ść stni 

7. FUNDAMENTY NA KESONACH 

7.1. Wprowadzenie 

7.2. Konstrukcja kesonów 

7.3. Urz ą dzenia do ś luzowania 

7.4. Zapuszczanie kesonów 

7.5. Bezpiecze ń stwo i higiena pracy 

7.6. Zalety i wady kesonów 

7.7. Zasady obliczania fundamentów na kesonach 

8. Ś CIANKI SZCZELNE 

8.1. Wprowadzenie 

8.2. Podzia ł ś cianek szczelnych 

8.3. Ś cianki szczelne drewniane 

8.4. Ś cianki szczelne stalowe 

8.5. Ś cianki szczelne z tworzyw sztucznych 

8.6. Ś cianki szczelne ż elbetowe 

8.7. Ś cianki szczelne z pali betonowych wykonywanych w gruncie 

8.8. Zasady projektowania ś cianek szczelnych 

8.8.1. Zag łę bienie ś cianki szczelnej ze wzgl ę du na dzia ł anie ci ś nienia sp ływowego 

8.8.2. Obliczanie statyczne ś cianek szczelnych 

8.8.3. Obliczanie ś cianek szczelnych metodą Königa 

8.8.4. Obliczanie zakotwienia ś cianek szczelnych 

9. Ś CIANY SZCZELINOWE I MURY OPOROWE 

9.1. Ś ciany szczelinowe 

9.1.1. Wiadomo ś ci ogólne 

9.1.2. Wykonawstwo ś cian szczelinowych monolitycznych 

9.1.3. Ś ciany szczelinowe prefabrykowane i typu mieszanego 

9.1.4. Fundamenty ze ś cian szczelinowych

9.2. Mury oporowe 

9.2.1. Wiadomo ś ci ogólne 

9.2.2. Mury masywne 

9.2.3. Mury p ł ytowo-k ą towe 

9.2.4. Mury p ł ytowo- ż ebrowe 

9.2.5. Mury oporowe z gruntu zbrojonego 

9.2.6. Mury oporowe z gabionów 

9.2.7. Odwodnienie murów oporowych 

9.2.8. Ogólne warunki stateczno ś ci murów oporowych 

10. KOTWY GRUNTOWE 

10.1. Wprowadzenie 

10.2. Kotwy gruntowe iniekcyjne wst ę pnie napr ęż one 

10.3. Kotwy gruntowe bierne 

10.3.1. Kotwy gwo ź dzie 

10.3.2. Kotwy linowe

10.4. Projektowanie kotew 

10.4.1. Wiadomo ś ci ogólne 

10.4.2. Sprawdzenie stanów granicznych noś no ś ci 

10.4.3. Sprawdzenie stanu granicznego u żytkowalno ś ci 

10.4.4. Badania przydatno ś ci 

10.4.5. Badania odbiorcze 

11. FUNDAMENTY BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH 

11.1. Wprowadzenie 

11.2. Fundamentowanie budowli pi ę trz ących 

11.2.1. Fundamentowanie zapór 

11.2.2. Fundamentowanie jazów i przyczó łków jazów

11.2.3. Fundamentowanie bloków si ł owni wodnych 

11.2.4. Fundamentowanie ś luz 


12. FUNDAMENTY WYBRANYCH BUDOWLI SPECJALNYCH
 

12.1. Wprowadzenie 

12.2. Fundamentowanie elektrowni wiatrowych 

12.2.1. Ogólne wiadomo ś ci o elektrowniach wiatrowych 

12.2.2. Fundamenty pod elektrownie wiatrowe 

12.3. Fundamentowanie platform wiertniczych

12.3.1. Ogólne wiadomo ś ci o platformach wiertniczych 

12.3.2. Posadawianie sta ł ych platform na dnie morza 

12.3.3. Kotwiczenie platform p ł ywaj ą cych 

12.4. Fundamentowanie ruroci ą gów podmorskich 

12.4.1. Ogólne wiadomo ś ci o ruroci ą gach podmorskich 

12.4.2. Sposób posadawiania ruroci ą gów podmorskich 


13. WYKONAWSTWO ROBÓT FUNDAMENTOWYCH I FUNDAMENTÓW NA L
 Ą DZIE 

13.1. Wprowadzenie 

13.2. Wykonywanie robót fundamentowych 

13.2.1. Wytyczanie fundamentów i granic wykopu

13.2.2. Rodzaj wykopów i metody umacniania ś cian wykopów

13.2.3. Odwodnienie wykopów fundamentowych

13.2.4. Metody odspajania gruntu i wykonywania wykopów 

13.3. Wykonawstwo i zasypywanie fundamentów 

13.3.1. Wykonywanie fundamentów

13.3.2. Wykonywanie zasypki fundamentów 

13.4. Obserwacje geodezyjne podczas robót fundamentowych 

13.4.1. Urz ą dzenia do kontroli osiadania fundamentów i pionowo ś ci ś cian 

13.4.2. Prowadzenie pomiarów geodezyjnych 


14. WYKONAWSTWO ROBÓT FUNDAMENTOWYCH I FUNDAMENTÓW NA TERENACH 
POKRYTYCH WOD Ą 

14.1. Wprowadzenie 

14.2. Wykonawstwo robót fundamentowych i fundamentów w grodzach 

14.2.1. Wiadomo ś ci ogólne 

14.2.2. Rodzaje gródz 

14.3. Wykonawstwo robót fundamentowych i fundamentów z wysp sztucznie uformowanych 

14.4. Wykonawstwo fundamentów z rusztowa ń i pomostów sta ł ych 

14.5. Wykonawstwo fundamentów ze środków p ł ywaj ą cych 

14.6. Wykonawstwo fundamentów z gotowych skrzy ń p ł ywaj ą cych 

14.7. Wykonawstwo fundamentów metod ąbetonowania podwodnego 

14.7.1. Wiadomo ś ci ogólne 

14.7.2. Betonowanie bezpo ś rednie

14.7.3. Betonowanie w workach i za pomocą kub ł ów lub skrzy ń z otwieranym dnem 

14.7.4. Betonowanie z zastosowaniem rury przesuwnej 

14.7.5. Betonowanie za pomoc ąpodnoszonej rury nieruchomej 

14.7.6. Betonowanie za pomoc ą betonu pompowanego 

14.7.7. Wykonywanie robót fundamentowych z zastosowaniem kesonów-dzwonów powietrznych 

15. PODSTAWOWE WIADOMO Ś CI O METODACH WZMACNIANIA I USZCZELNIANIA POD Ł O Ż A GRUNTOWEGO 

15.1. Cel wzmacniania i uszczelniania pod ło ż a gruntowego 

15.2. Podstawowe metody wzmacniania i uszczelniania gruntów

15.2.1. Zag ę szczanie gruntów 

15.2.2. Wymiana gruntu 

15.2.3. Stabilizacja gruntów 

15.2.4. Zastrzyki 

15.2.5. Prekonsolidacja gruntów 

15.2.6. Zbrojenie gruntów dla celów fundamentowania 

16. WZMACNIANIE I WYMIANA USZKODZONYCH FUNDAMENTÓW 

16.1. Wprowadzenie

16.2. Ocena stanu fundamentów i projektowanie wzmocnienia 

16.3. Metody wzmacniania fundamentów 

16.4. Omówienie wybranych metod wzmocnienia i wymiany uszkodzonych fundamentów 

16.4.1. Pog łę bianie fundamentów i poszerzanie fundamentów

16.4.2. Wzmocnienie fundamentów przez połą czenie 

16.4.3. Oparcie fundamentów na palach i kolumnach 

16.4.4. Obudowa fundamentów ś ciank ąszczeln ą 

16.4.5. Wzmocnienie obiektów budowlanych ze wzgl ę du na zapewnienie stateczno ś ci 

16.4.6. Prostowanie budynków 

Bibliografia