Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną

Autor: Bogusław Grochowski
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 24h
49,00 zł

ISBN 978-83-01-14679-5

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 332, 2019 r.

Kolejne wydanie, poprawione, podręcznika geometrii wykreślnej odpowiadającego aktualnym programom stiów politechnicznych na wydziałach architektury i budownictwa. Autor przedstawia swoje oryginalne konstrukcje perspektywy na nachylone tło, które umożliwiają pokazanie zbieżności do góry widzianych z dołu bocznych krawędzi wysokich budynków. Omówione też zostały konstrukcje: cieni w łukach, panoramy perspektywicznej, odbić w lustrze wody oraz restytucji w fotografii. Podręcznik zawiera pewne elementarne informacje związane z zastosowaniem komputerów do wykonywania niektórych konstrukcji.

Spis treści:
Wykaz symboli
Rozdział 1. Rzuty równoległe, ukośne i prostokątne utworów liniowych
§ I.Rzutowanie równoległe ukośne
1.1.Aparat projekcyjny i niezmienniki rzutowania równoległego
Ćwiczenia 1.1 - 1.4

§ 2.Rzuty prostokątne punktów i odcinków. Aksonometria pośrednia
2.1.Rzutowanie prostokątne
2.2.Rzuty Monge'a na dwie i trzy rzutnie
2.3.Wielościany foremne
2.4.Aksonometria pośrednia
2.5.Sprzężone układy aksonometryczne
2.6.Teoretyczne podstawy aksonometrii
Ćwiczenia 2.1- 2.10

§ 3.Rzuty Monge'a prostych i płaszczyzn. Kryteria przynależności
3 .1.Rzuty prostych
3.2.Rzuty płaszczyzn
Ćwiczenia 3.1 - 3.9

§ 4.Elementy wspólne prostych i płaszczyzn
4.1.przecięcia prostych płaszczyznami rzutującymi
4.2.przebicia prostymi wielokątów i wielościanów
4.3.Krawędź dwóch płaszczyzn. Przenikanie wielokątów i wielokątów z wielościanami
4.4.Przenikanie wielościanów
4.5.Konstrukcje cieni w rzutach Monge'a
Ćwiczenia 4.1 - 4.10

§ 5.Kłady płaszczyzn. Proste prostopadłe do płaszczyzn
5.1.Kłady płaszczyzn pionowo-rzutujących i dowolnych. Powinowactwo osiowe prostokątne
5.2.Rzuty prostej prostopadłej do płaszczyzny
5.3.Kąt prostej z płaszczyzną i kąt dwuścienny 5.4.Rozwiązywanie dachów
Ćwiczenia 5.1- 5.10
Rozdział 2. Powierzchnie: przekroje i przenikania

§ 6.Krzywe stożkowe
6.1.Powinowactwo osiowe i kolineacja środkowa
6.2.0kreślenie i podział krzywych stożkowych
6.3.Elipsa
6.4.Parabola i hiperbola
Ćwiczenia 6.1. - 6.5

§ 7.Powierzchnie obrotowe
7.1.Równoleżniki i połniki powierzchni obrotowej. Płaszczyzny sieczne i styczne
7.2.Powierzchnie obrotowe powstałe przez obrót prostej
7.3.Powierzchnie obrotowe powstałe przez obrót okręgu
7.4.Przekroje walca, stożka i kuli
7.5.Cienie kuli
7.6.Aksonometria prostokątna kuli
7.7.Konstrukcje cieni na powierzchniach obrotowych
7.8.Przenikanie powierzchni obrotowych
Ćwiczenia 7.1 - 7.25

§ 8.Powierzchnie drugiego stopnia i powierzchnie prostokreślne
8.1.Powierzchnie stożkowe i walcowe drugiego stopnia
8.2.Kwadryki
8.3.przenikanie powierzchni drugiego stopnia
8.4.Powierzchnie prostokreślne nierozwijalne
Ćwiczenia 8.1 - 8.12
Rozdział 3. Rzuty cechowane

§ 9. Rzut cechowany
9.1.Rzuty punktów, prostych i płaszczyzn
9.2.Rzuty krzywych i powierzchni 9.3.Przykłady robót ziemnych
Ćwiczenia 9.1 - 9.6
Rozdział 4. Rzut środkowy (perspektywa)

§ 10. Podstawowe konstrukcje rzutu środkowego
10.1.Aparat projekcyjny i niezmienniki rzutowania środkowego
10.2.Rzuty środkowe prostych
10.3.Rzuty środkowe płaszczyzn
10.4.przynależność i elementy wspólne prostych i płaszczyzn
1O.5.Konstrukcje metryczne rzutu środkowego
Ćwiczenia 10.1 - 10.12

§ 11. Perspektywa pionowa
11.1.Metody bezpośrednie perspektywy pionowej
11.2.Perspektywa pionowa figur i ich rzutów poziomych
11.3.Redukcja głębokości tłowej
11.4.Konstrukcja cieni przy redukcji głębokości tłowej
11.5.Przykłady rzutów perspektywicznych powierzchni
Ćwiczenia 11. 1 - 11.17

§ 12. Perspektywa pośrednia
12.1.Metoda przebić linii podstawy i metoda architektów
12.2.Metody siatkowe
Ćwiczenia 12.1 - 12.5

§ 13. Perspektywa wnętrz i ich odbić w zwierciadłach płaskich
13 .1.Perspektywa czołowa wnętrza
13.2.Perspektywa boczna wnętrza
13.3.Perspektywa odbić w zwierciadłach płaskich
Ćwiczenia 13.1 - 13.5

§ 14. Zagadnienia restytucji
14.1.Restytucja kwadratu i sześcianu
Ćwiczenia 14.1. - 1404

§ 15. Perspektywa na sferze, na powierzchni walca i na nachylonej płaszczyźnie tłowej
15.1.Widziane obrazy figur a ich rzuty perspektywiczne
15.2.Panorama perspektywiczna na sferze i panorama na walcu
15.3.Perspektywa na nachylone tło
Ćwiczenia 15.1 - 15.3 Dodatek

§ 16.Wprowadzenie do grafiki komputerowej
16.1.Rastrowanie obrazu na ekranie komputera
16.2.Rzutowanie figur przestrzennych na płaszczyznę ekranu komputera
16.3.Edytory graficzne (Auto CAD)
Bibliografia
Skorowidz nazw