Gospodarka terenami zieleni na obszarach zurbanizowanych na przykładzie miasta Olsztyna

2013 rok, 102 stron 

Zieleń jest jednym z ważnych elementów krajobrazu miejskiego. Nie tylko podnosi atrakcyjność turystyczną aglomeracji, ale także w dużym stopniu decyduje o komforcie życia w mieście, wpływa na zdrowie i samopoczucie lzi. Dostęp do terenów zieleni, tak jak dostęp do usług w zakresie podstawowym, można uznać za niezbędny dla dobrej jakości życia, mimo iż zakładanie, pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni, a także ich rewaloryzacja wymaga dużych nakładów pieniężnych. Niestety, środowisko miejskie nie jest przyjazne dla rozwoju drzew, gdyż jest tam zbyt sucho, gleba często bywa zasolona i zbita, powietrze zanieczyszczone, a miejsca do wzrostu roślin mało. Trzeba też zaznaczyć, że współcześnie każdy fragment powierzchni miasta jest coraz intensywniej wykorzystywany - często kosztem terenów zieleni.

W pracy przybliżono problematykę gospodarowania terenami zieleni w mieście, zaprezentowano rodzaje zieleni miejskiej, scharakteryzowano warunki i techniki sadzenia, przesadzania oraz konserwacji zieleni, a także usuwania drzew w miastach. Część teoretyczno-prawną zilustrowano konkretnymi przykładami gospodarowania zasobami terenów zieleni na obszarze miasta Olsztyna oraz opisano stosowane tam procedury zarządcze.