Graficzny i komputerowy zapis konstrukcji

  • 57,00 zł 47,00 zł

Oprawa: miękka, Format:  cm, Stron: 202 +2 CD, 2012 R.

Podręcznik składa się z pięciu bloków tematycznych, w których omówiono podstawy odwzorowań przestrzennych na płaszczyźnie za pomocą rzutów równoległych i prostokątnych oraz teorię zapisu konstrukcji mechanicznych i elektrotechnicznych. Przedstawiono niezbędne narzędzia komputerowe służące do tworzenia rysunków płaskich i przestrzennych, ich zapisu, edycji rysunków i modyfikacji. Podano opis graficznego programu do zapisu układów elektrycznych i elektroenergetycznych. Ostatni blok stanowią zadania kontrolne. Do podręcznika dołączono dwie płyty z programami AutoCAD i WSCAD.
 
Spis treści:
Przedmowa
Wykaz ważniejszych oznaczeń
Wstęp

1. Graficzne odwzorowanie elementów przestrzennych na płaszczyźnie
1.1. Rzutowanie jako podstawowa metoda odwzorowań zbiorów E3 na płaszczyznę
1.1.1. Rzutowanie środkowe i równoległe w zapisie konstrukcji
1.1.2. Niezmienniki rzutu równoległego
1.1.3. Rzuty aksonometryczne jako wyodrębniona metoda rzutowania równoległego
1.1.4. Układy aksonometryczne
1.2. Odwzorowania trójwymiarowe w rzutach prostokątnych
1.2.1. Odwzorowanie punktów
1.2.2. Odwzorowanie prostych
1.2.3. Wzajemne położenie prostych
1.2.4. Odwzorowanie płaszczyzn
1.3. Elementy przynależne i równoległe w rzutowaniu prostokątnym
1.3.1. Przynależność punktu do prostej i prostej do płaszczyzny
1.3.2. Przynależność punktu do płaszczyzny
1.3.3. Równoległość prostych oraz prostej do płaszczyzny
1.3.4. Równoległość płaszczyzn
1.4. Prostopadłość prostych i płaszczyzn
1.4.1. Prostopadłość prostych
1.4.2. Prostopadłość prostej do płaszczyzny 
1.4.3. Prostopadłość płaszczyzn

2. Przekroje i przenikanie obiektów płaskich i przestrzennych
2.1. Budowa brył trójwymiarowych, stojących na rzutniach
2.2. Elementy wspólne
2.2.1. Krawędzie przecięcia się płaszczyzn
2.2.2. Punkty przebicia figur płaskich prostą
2.2.3. Przenikanie figur płaskich
2.3. Przekroje wielościanów płaszczyznami rzutującymi
2.4. Przekroje i przenikanie wielościanów
2.4.1. Transformacja układu odniesienia
2.4.2. Przekroje wielościanów dowolną płaszczyzną
2.4.3. Przenikanie wielościanów

3. Odwzorowania powierzchni obrotowych II stopnia w rzutach prostokątnych
3.1. Rzuty punktów leżących na powierzchniach brył obrotowych
3.1.1. Punkty leżące na powierzchni bocznej walca
3.1.2. Punkty leżące na powierzchni bocznej stożka
3.1.3. Punkty leżące na powierzchni sferycznej
3.2. Przekroje brył obrotowych płaszczyznami rzutującymi
3.2.1. Przekrój walca płaszczyzną rzutującą
3.2.2. Przekrój stożka płaszczyzną rzutującą
3.2.3. Przekrój sfery płaszczyzną rzutującą

4. Konstrukcja i jej zapis
4.1. Pojęcia podstawowe
4.2. Zasady zapisu konstrukcji
4.3. Rodzaje zapisu konstrukcji, formaty arkuszy i podziałki rysunkowe
4.4. Metody odwzorowania grafi cznego zapisu postaci konstrukcyjnej i układu wymiarów
4.4.1. Metody rzutowania w grafi cznym zapisie konstrukcji
4.4.2. Grafi czny zapis postaci konstrukcyjnej
4.4.3. Grafi czny zapis układu wymiarów

5. Grafi czny zapis połączeń konstrukcyjnych
5.1. Połączenia rozłączne
5.1.1. Uproszczenia zapisu połączeń rozłącznych
5.1.2. Połączenia rozłączne gwintowane
5.1.3. Uproszczenia w przedstawianiu części rozłącznych w połączeniach gwintowanych
5.2. Połączenia nierozłączne
5.2.1. Połączenia lutowane
5.2.2. Połączenia spawane i zgrzewane

6. Rysunki złożeniowe i wykonawcze

7. AutoCAD – wprowadzenie do programu
7.1. AutoCAD – wiadomości podstawowe
7.2. Korzystanie z pomocy AutoCAD-a
7.3. Przegląd podstawowych opcji AutoCAD-a – tworzenie profilu
7.4. Tworzenie szablonów AutoCAD-a
7.4.1. Wiadomości podstawowe
7.4.2. Warstwy
7.4.3. Tabliczka rysunkowa
7.4.4. Style wymiarowania
7.4.5. Formatki A4 i A3
7.4.6. Arkusze A4 i A3
7.4.7. Utworzenie szablonu
7.5. Tworzenie projektu elementu obrotowego
7.5.1. Postać konstrukcyjna 2D konturu tworzącego bryłę 3D – bez więzów parametrycznych
7.5.2. Postać konstrukcyjna 2D konturu tworzącego bryłę 3D – z więzami parametrycznymi
7.6. Tworzenie projektu elementu obrotowego 3D
7.6.1. Postać konstrukcyjna
7.6.2. Rzutnie w obszarze modelu
7.6.3. Rzutnie w obszarze arkusza
7.6.4. Przekrój nieniszczący
7.6.5. Przekrój nieniszczący, rzuty płaskie
7.6.6. Układ wymiarów
7.6.7. Wydruk dokumentacji
7.7. Tworzenie projektu złożonego elementu prostopadłościennego 3D metodą wyciągania
7.7.1. Profi le ścianek tworzących bryłę – nieparametrycznie i parametrycznie
7.7.2. Tworzenie bryły
7.7.3. Rzuty bryły
7.7.4. Edycja bryły
7.7.5. Przekroje bryły
7.7.6. Rzuty 2D

8. Komputerowy zapis układów elektrycznych
8.1. Wprowadzenie
8.2. Charakterystyka ogólna systemu WSCAD
8.3. Środowisko WSCAD
8.4. Uwagi końcowe
8.5. Wybrane symbole grafi czne stosowane w elektrotechnice, elektronice, automatyce i elektroenergetyce

9. Zadania z rozwiązaniami i do samodzielnego rozwiązania
9.1. Zadania do rozdziału 1
9.2. Zadania do rozdziału 2
9.3. Zadania do rozdziału 3
9.4. Zadania do rozdziału 4
9.5. Zadania do rozdziału 5
9.6. Zadania do rozdziału 6
9.7. Zadania do rozdziału 7

Przegląd wybranych, nowych, funkcji AutoCAD-a, w wersji 2012 PL 
Bibliografia