Habitaty bezpieczne. Habitaty 2006


Oprawa: miękka, Format: 17x24cm, Stron: 342, 2007 r., liczne rysunki, grafiki i zdjęcia

 

Habitat to umiejętność i sztuka organizacji przestrzeni życia człowieka. Jest więc bardziej filozofią, aniżeli zbiorem wytycznych do projektowania, jest nieustającą dyskusją na temat kształtowania środowiska człowieka, ale również próbą stworzenia podstaw filozoficznych mających na celu wskazywanie problemów, którymi powinniśmy się zajmować.

 

Intensywny rozwój nauk związanych z projektowaniem i tworzeniem sztucznego środowiska człowieka jest zjawiskiem ważnym i charakterystycznym, występującym w ostatniej dekadzie XX w. oraz na początku XXI wieku. Jednym z kierunków, który potwierdza to zainteresowanie badawcze, jest "projektowanie środowiskowe coraz częściej pojawiające się określenie w literaturze przedmiotu, oznaczające zintegrowane poszukiwania prowadzone przez przedstawicieli różnych dyscyplin wiedzy i nauki w celu znalezienia istotnych zjawisk, które będą miały wpływ na polepszenie jakości życia w zespołach mieszkaniowych. Potwierdzeniem tych zainteresowań jest rozwój dwóch nurtów zasługujących na uwagę:

 

Pierwszy - to humanizacja środowiska mieszkaniowego, efekt ten może być osiągnięty nie tylko przez techniczne i ekonomiczne urządzenie przestrzeni, ale również  przez uwzględnienie socjopsychologicznych badań czy reguł. Do tej grupy należy włączyć także określenie takie, jak wprowadzenie czynników wywołujących "dospołecznianie" przestrzeni zamieszkałych w przeciwieństwie do dyskutowanego obecnie "odspołeczniania" .

 

Drugi - to biologizacja środowiska mieszkalnego wywodząca się z socjobioloogii, co oznacza projektowanie domów proekologicznych, nisz ekologicznych, powrót do natury. Są to problemy, na które w projektowaniu zespołów mieszkaniowych zwracamy uwagę, stanowiące istotne elementy towarzyszące nowym poszukiwaniom, dające możliwość wyboru sposobu życia.

Habitat jako nurt odnowy został wykreowany przez prof. Zbigniewa Bacia, powstał w okresie przełomu w roku 1985, w Katedrze Projektowania Architektury Mieszkaniowej Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, był próbą przeciwwstawienia się niedoskonałością programowym i ideowym osiedli powstałych w latach 60. 70. i 80. - protestem przeciwko "uracjonalnianiu współczesnych fikcji", jakim było projektowanie i realizacja zespołów mieszkaniowych z wielkiej płyty.

 

Powstał pomysł zwrócenia się do metodyki naturalistycznej, gdzie w terminologii nauk przyrodniczych, habitat jest rozumiany jako środowisko, w którym zespoły poszczególnych gatunków znajdują  najdogodniejsze warunki życia".

Na podstawie tej definicji można scharakteryzować pewne podstawowe cechy habitatu człowieka, rozumiejącego go nie tylko jako część środowiska naturalnego, ale i kulturowego. Habitat jest elementem środowiska naturalnego i jako taki powinien być otwarty dla wszystkich  oganizmów go zamieszkujących  lzi, zwierząt i roślin. Habitat jest historycznie prawomocnym organizmem, swoją genezą wywodzi się z natury człowieka, jako istoty terytorialnej i z tradycji kulturowej, która miała wpływ na tę formę zamieszkania.

 

Habitat w systemie organizacji siedlisk lzkich przybiera najczęściej postać pewnej jednostki w określonych rozmiarach i liczebności grupy społecznej. Jak wynika z badań socjopsychologicznych wielkość tych jednostek kształtuje się od 3 rodzin (gospodarstw) do 150, zachowując przy tym cechy sąsiedztwa domowego, co charakteryzuje się m.in. tym, że dzieci znają się nawzajem, a dorośli (rodzice) mówią sobie po imieniu.

Można także posługiwać się tą cechą  jako pewnym wyróżnikiem w wydzielaniu habitatów w środowisku. Habitat  jest, więc bardziej filozofią, aniżeli zbiorem kanonów do projektowania, jest nieustającą dyskusją na temat kształtowania środowiska mieszkalnego człowieka, ale również próbą tworzenia podstaw filozoficznych mających na celu wskazywanie problemów, którymi powinniśmy się zajmować.     

 


Spis treści:

Lista uczestników 
List Prezydenta Rzczypospolitej Polskiej Prof. Lecha Kaczyńskiego 
Zbigniew Bać, Habitaty bezpieczne 
Zbigniew Bać, Safe habitats 
CZĘŚĆ PIERWSZA. SEMINARIUM  SZKOŁY NAUKOWEJ HABITAT '06 , WYBRANE REFERATY
PART ONE  HABITAT '06 SCIENTIFIC SCHOOL'S SEMINAR .SELECTED  LECTURES

Antoni Jaszczak , "Odnowa miast" czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego, Urban renewal as socioeconomic development factor
Hanka Zaniewska, Społeczne i ekonomiczne kryteria zrównoważonego rozwoju, Social and economic criteria of suitainable development
Kinga Racoń-Leja, Krzysztof Kwiatkowski, Bezpieczne gimnazjum. Wytyczne programowo-badawcze w oparciu o realizację małopolskiego programu "Szkoła promująca bezpieczeństwo", A safe secondary school program and research directives
Kinga Racoń-Leja, Krzysztof Kwiatkowski, Obszary kształtowania bezpiecznego środowiska mieszkalnego w odniesieniu do holenderskiego programu "Veilig Wonen", Areas of safe housing environment
Anna Palej, Dziecko na ulicy - realne niebezpieczeństwa i niebezpieczne mity, A child on a street: real dangers and dangerous myths
Grażyna Schneider-Skalska, Bezpieczeństwo jako element jakości środowiska mieszkaniowego, Safety as an element of the quality of a housing environment
Ada Kwiatkowska, Bezpieczny habitat w wykluczonym mieście, Safe habitat in the excled city
Małgorzata Mizia, Prywatność i bezpieczeństwo, Privacy and security
Janina Kopietz-Unger, Bezpieczeństwo i globalizacja. Zintegrowany rozwój miast, Safeness and globalization. Integrated development of cities
Hans Christian Tappe, Rozwój budownictwa mieszkaniowego na przykadzie Berlina, Three strategies of housing development in Berlin
Ewa Cisek, Przestrzenie sensualne w habitatach bezpiecznych, Sensual spaces in safe habitats
Miłosz Raczyński, Projekt "przyjaznego" osiedla mieszkaniowego przy ul. Duńskiej w Szczecinie, Design of a "friendly" housing estate in Szczecin
Małgorzata Solska, Edukacja - Kultura - Bezpieczeństwo, czyli czem skorupka za młodu..., Education, Culture, Safety
Maria Folta, Heurystyczny łańcuch - od bezbronności do bezpieczeństwa w habitacie, The outline of a heuristic chain - from defenselessness to safety in habitat
Grzegorz Wojtkun, Zamknięte społeczności - wybór czy konieczność?, Gated communities - a choice or necessity?
Wojciech Januszewski, Tradycyjna struktura urbanistyczna jako model przestrzeni bezpiecznej, Traditional urban structure as a safe space model
Justyna Kobylarczyk, Wpływ wieku na ocenę stanu bezpieczeństwa terenów zielonych na przykładzie Przeworska, Influence of inhabitant s age on safety assessment of green areas on the example of Przeworsk
Gabriela Rembarz, Magdalena Rembcza, Ksenia Piątkowska, Justyna Matryniuk-Pęczek, Magdalena Wojnicka, Wyspa Spichrzów - nowy, dobry adres w Gdańsku w kontekście rewitalizacji historycznych struktur miejskich, The Granary Island - a new, good address in Gdańsk in the context of revitalization of urban historical structures. The granary island in the stents projects
Anna Szewczenko, Kształtowanie bezpieczeństwa w modernizacji starej zabudowy robotniczej przełomu XIX i XX wieku, Shaping safety in modernization of old worker s districts developed at the turn of the century
Beata Juchniewicz, Architektura ( bez ) granic, Architecture without borders
Bartłomiej Homiński, Miasta karmiące swych mieszkańców - międzynarodowy ruch "CITIES FEEDING PEOPLE", International movement: CITIES FEEDING PEOPLE
Roman Czajka, Kondominium - "bezpieczny - niebezpieczny" zespół mieszkaniowy, Condominium - "secure - dangerous" housing estate
Barbara Gronostajska, Bezpieczny habitat w świetle teorii Oscara Newmama, Secure habitats in the frame of Oscar Newman s theory
Katarzyna Zaborska, Moda na osiedla strzeżone, Fashion for gated communities
Justyna Juchimiuk , Przestrzeń bezpieczna integrująca - ośrodek kultury i pomocy społecznej, A safe and inegrating space - cultural and social centre
Mariusz Cadler, Humanizacja zespołów mieszkaniowych.
Wybrane przykłady zmodernizowanych osiedli, Humanization of housing estates. Examples of modernized housing estates

 

CZĘŚĆ DRUGA. WARSZTATY ARCHITEKTONICZNE SZKOŁY NAUKOWEJ HABITATY 06. HABITATY BEZPIECZNE.
ARCHITECTURAL WORKSHOPS. SAFE HABITATS

 

Grupa 1 - Na Fali - Bezpieczny Port Wrocławia
Group 1 - On the go - Wrocław s safe haven
Grupa II - Spokojna PrzystańGroup II - Safe haven
Grupa III - Hallo Bermy!
Grupa III - Hello Bermy!
Grupa IV - Dwa Światy
Grupa IV - Two worlds
Zbigniew Bać, Podsumowanie
Zbigniew Bać, Summary
Memorandum
Memorandum (w jęz.ang.)

 

CZĘŚĆ TRZECIA. WYBRANE PROJEKTY KONCEPCYJNE STUDENTÓW V ROKU Z PRZEDMIOTU WYBIERALNEGO "HABITAT"

Prowadzący: prof.dr inż.arch. Zbigniew Bać, mgr inż. arch.
Wojciech Januszewski
PART THREE. SELECTED CONCEPT DESIGN OF FINAL YEAR STUDENTS
IN THE ELIGIBLE SUBJECT :HABITATY"
Lead by Professor Zbigniew Bać, Dr.Ewa Cisek, Dr. Tomasz Głowacki