Identyfikacyjna funkcja dominanty architektonicznej w strukturze małego miasta

  • 72,00 zł 49,00 zł

Oprawa: miękka, Format:  cm, Stron: 204, 2015 r.

W monografii opisano badania identyfikacyjnej roli dominanty architektonicznej w małych miastach Wielkopolski w kontekście ich przemian funkcjonalno-przestrzennych wynikających ze współczesnych uwarunkowań (gospodarka rynkowa, globalizacja, dominacja czynnika ekonomicznego i samorządność). Przyjęto, że najważniejszym kryterium analizy i oceny przestrzeni miejskiej jest szacunek dla istniejących i zacho-wanych wartości historycznych oraz kulturowych utrwalonych w dominantach architektonicznych. Na podstawie stiów analitycznych doko-nano syntezy porównawczej, co umożliwiło określenie stanu i charakteru przeobrażeń przestrzennych analizowanych miast. Zaproponowano w tym celu narzędzie badawcze o walorach aplikacyjnych, mogące więc służyć celom zarówno teoretycznym, jak i praktycznym.

W kolejnych rozdziałach omówiono: (1) podstawy metodologiczne opracowania, (2) identyfikacyjną rolę dominanty architektonicznej w przemianach małego miasta i w jego rozwoju, (3) rolę dominanty architektonicznej jako nośnika informacji o przekształceniach i rozwoju małych miast Wielkopolski, (4) wyniki stiów analitycznych wybranych miast, (5) syntezę badań.