Infrastruktura techniczna a rozwój miasta

Oprawa: miękka, Format: 16,8x24 cm, Stron: 189, 2005 r.

"Niniejsze opracowanie jest rezultatem prac podjętych przez pracowników Katedry Zrządzania Miastem i Regionem UŁ w ramach tematu Miejskie inwestycje infrastrukturalne jako czynnik stymulujący rozwój społeczno-gospodarczy łódzkiej aglomeracji, realizowanego w latach 2003-2004. Punktem wyjścia dokonanych analiz było założenie, iż infrastruktura techniczna ma istotny wpływ na poziom atrakcyjności miejskiej przestrzeni tak dla mieszkańców, jak i podmiotów gospodarczych, co przekłada się w długim okresie na możliwości rozwoju gospodarczego całej aglomeracji.

 Cele szczegółowe projektu to:
. zbadanie zmian w obszarze komunalnego budownictwa mieszkaniowego w Łodzi w okresie transformacji gospodarki w aspekcie jego wpływu na rozwój miasta;
. zbadanie zmian w zakresie systemu drogowego miasta, jakie wystąpiły w okresie transformacji gospodarki w odniesieniu do podnoszenia konkurencyjności łódzkiej przestrzeni;
. ocena systemu drogowego i komunikacyjnego Łodzi z punktu widzenia wymogów zasad logistyki miejskiej;
. wskazanie kierunków rozwoju systemu komunikacyjnego w Łodzi;
. identyfikacja występujących w Łodzi konfliktów przestrzennych, które zaistniały w mieście na skutek realizacji inwestycji o charakterze infrastrukturalnym;
. wskazanie głównych ograniczeń dla rozwoju miasta, będących następstwem niedorozwoju miejskiej infrastruktury technicznej, oraz występujących form zagospodarowania łódzkiej przestrzeni.

Prezentowana publikacja składa się z trzech części: teoretycznej, empirycznej i postulatywnej. W pierwszej z nich wyjaśniono następujące kwestie: związki między stanem infrastruktury technicznej a rozwojem obszarów zurbanizowanych, istotę konfliktów przestrzennych z odniesieniem do skutków takich konfliktów oraz wagę systemu drogowego i komunikacyjnego w mieście w aspekcie zarządzania logistycznego.

Druga część jest prezentacją wyników badań, odnoszących się do takich sfer, jak: cechy zagospodarowania łódzkiej przestrzeni, ocena stanu łódzkiej infrastruktury technicznej w odniesieniu do potrzeb łódzkiej aglomeracji, rozwój mieszkalnictwa komunalnego miasta w okresie transformacji gospodarki, zmiany w systemie drogowym i komunikacyjnym Łodzi w latach 1990-2002.

Część empiryczna -  dokonano przeglądu dokumentów diagnostyczno-planistycznych odnoszących się do wybranych zagadnień związanych z szeroko rozumianym rozwojem miasta (w tym przede wszystkim systemu infrastruktury drogowej i komunalnego budownictwa mieszkaniowego w Łodzi), a powstałych w latach dziewięćdziesiątych XX w.

Część trzecia, o charakterze postulatywnym, zawiera rekomendacje w zakresie kierunków rozwoju systemu drogowego, wskazań odnoszących się do strategicznych decyzji władz miasta w obszarze budownictwa mieszkaniowego, konieczności podjęcia prac rewitalizacyjnych w wybranych fragmentach miejskiej przestrzeni." (ze wstępu)

 


Spis treści:
Wstęp (Danuta Stawasz)

1. Infrastruktura i jej wpływ na rozwój miasta (Danuta Stawasz)
1.1. Infrastruktura - pojęcia podstawowe
1.2. Infrastruktura a rozwój miasta

2. Logistyczne aspekty funkcjonowania systemu drogowego (Jan Kaźmierski)
2.1. Podejście logistycme w zarządzaniu miastem
2.2. Logistyka systemu drogowego i komunikacyjnego miasta

3. Konfiikty społecme w grze o przestrzeń (Beata Banachowicz)
4. Cechy łódzkiej przestrzeni a system infrastruktury technicznej (Janusz Kot, Danuta Stawasz)

5. Inwestycje w zakresie infrastruktury mieszkaniowej w Łodzi w łatach 1990-2002 (Dorota Sikora)
5.1. Charakterystyka zasobów mieszkaniowych w Łodzi na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w.
5.2. Inwestycje w zakresie infrastruktury mieszkaniowej w Łodzi w latach ł990-2002

6. Inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej w Łodzi w łatach 1990-2002 (Dominik Drzazga, Magdalena Nowak)
6.1. Stan łódzkiej infrastruktury drogowej na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w.
6.2. Łódzkie inwestycje drogowe w latach 1990-2002
6.3. Najistotniejsze inwestycje drogowe z punktu widzenia poszczególnych dzielnic zrealizowane w latach 1990-2002

7. Ocena łódzkiego systemu drogowego oraz zagospodarowania łódzkiej przestrzeni z punktu widzenia możliwości rozwoju funkcji łogistycmych w mieście (Jan Kaźmierski)
7.1. System drogowo-komunikacyjny Łodzi
7.2. Podstawowe problemy w układzie drogowo-ulicznym i komunikacyjnym
7.3. Próba ogólnej oceny analizowanego systemu w świetle zasad logistyki

8. Wybrane przykłady konfliktów przestrzennych powstałych na skutek realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych w Łodzi (Beata Banachowicz)

9. Wskazanie strategicznych kierunków rozwoju systemu drogowego oraz komnnalnego budownictwa mieszkaniowego w Łodzi (Janusz Kot, Danuta Stawasz)
9.1. Komunikacja
9.2. Rewitalizacja obszaru Śródmieścia a kierunki rozwoju komunalnego budownictwa mieszkaniowego
9.3. Inwestycje poprawiające warunki bytowe i podnoszące konkurencyjność Łodzi
Zakończenie (Danuta Stawasz)
Załącznik
Bibliografia