Integrowanie przestrzeni metropolitalnych

Oprawa: miękka, Format: 24x17 cm, Stron: 215, 2013 r.

Monografia wydana przez Politechnikę Krakowską.

Spis treści:


Wstęp
1. Przedmiot, cel i zakres pracy
2. Problem badawczy
3. Stan badań nad strukturą przestrzenną metropolii

I. Metropolia w kontekście regionalnym. Przestrzeń metropolitalna: struktury i formy
I.1 Przestrzeń metropolitalna: struktury i formy
l.2. Centralność istotną cechą formy struktury metropolitalnej
l.3. Liniowość formą szczególną struktury metropolitalnej
l.4. Jaka jest obecnie przestrzenna struktura metropolitalna?
l.5. Współczesne systemy transportowe a policentryczność centrów
l.6. Policentryczność, obszary rozmyte i biopolarność centrów w obszarach metropolitalnych
l.7. Struktury wiejskie a suburbanizacja obszarów metropolitalnych
l.8. Homogeniczność przestrzeni kulturowej a struktura społeczna
l.9. Stabilność wyznaczników przestrzeni kulturowej
l.10. Uwarunkowania wynikające z wielkości populacji
l.11. Struktura nowych obszarów osiedleńczych w metropoliach
l.12. Rozpraszanie się zabudowy w obszarach metropolitalnych
l.13. Przestrzeń metropolitalna a przestrzeń sacrum
l.14. Wpływ kultury i nauki na formę przestrzeni metropolitalnych

II. Metropolia w kontekście urbanistycznym. Trwałość i formy kompozycji
l.1 Od metropolii policentrycznej do metropolii sieciowej
II.2. Renesans utopii metropolii linearnych
II.3. Rozwój metropolii według koncepcji KPZK
II.4. Rozwój koncepcji modeli struktury przestrzennej kraju
II.5. Miasta - metropolie oparte o modele geometryczne
II.6. Transport zbiorowy, kombinowany z indywidualnym
II.7. Krystalizowanie struktury metropolitalnej -kierunki działań
II.8. Obrona kompozycji w skali metropolitalnej
II.9. Budowanie policentryczności - zasada czy zabieg kompozycyjny? 
II.10. Sieciowość
II. 11. Pseofraktalizm przestrzennych struktur metropolitalnych
II.12. Przyszłość formy metropolitalnej. Galaktyka metropolii?
II.13. Metropolitalność nowym wyrazem struktury miasta
II.14. Problem formy metropolitalnej
II.15. Hipermetropolie przyszłością formy metropolitalnej?

III. Metropolia w kontekście architektonicznym. Czynniki integrujące i tryby integracji
III. 1. Metropolia a architektura
III..2. Architektura wynikająca z funkcji metropolitalnych
III.3. Perspektywa metropolii a twórczość architekta
III.4. Interpretacja struktury metropolitalnej w ujęciu architektonicznym
III.5. Metropolie czasu kryzysu

IV. Nowe wyznaczniki integracji przestrzeni metropolitalnych
IV. 1. Co buje formę metropolitalną w skali metropolii sieciowej?
IV.2. Czy policentryczność równoważy rozwój przestrzenny metropolii?
IV3. Sieciowa struktura turystyki kulturowej
IV4. Sieci symboliczne w sieci przestrzeni metropolitalnych
IV5. Integrowanie przestrzeni metropolitalnych
IV6. Wnioski
IV7. Kierunki dalszych badań
IV8. Zakończenie
Literatura
Spis źródeł internetowych
Spis rycin
Streszczenia