Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: SGGW
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
  • 44,60 zł

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 111,  2011 r.

Chociaż inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza są dzisiaj podstawowymi proce­durami w zarządzaniu przestrzenią publiczną, to na rynku księgarskim brakuje od­powiedniego podręcznika z tego zakresu.

Przedmiot "Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza" jest dopełnieniem pierw­szego, dwuletniego etapu kształcenia na Międzywydziałowym Stium Ochrony Środowiska SGGW, etapu poświęconego metodom identyfikacji zasobów środo­wiska, zachodzących w nim procesów naturalnych i przekształceń wywoływanych przez człowieka. Uzyskana w tym czasie wiedza stanowi podstawę przedmiotów kierunkowych i zawodowych, które będą realizowane na dalszym etapie stiów.

Celem przedmiotu jest rozszerzenie wiedzy o zależnościach między biotyczny­mi i abiotycznymi komponentami ekosystemów. W sferze kształcenia praktycznego ma na celu wyrobienie umiejętności sporządzania inwentaryzacji przyrodniczej i na jej podstawie waloryzowania przyrodniczego fragmentu przestrzeni geograficznej. Nie mniej ważnym celem jest praktyczne rozpoznawanie takich elementów ekosys­temów, jak: utwory geologiczne, warunki hydrologiczne, rodzaje gleb, gatunki roślin i zwierząt oraz typy krajobrazów.

W ciągu kilku dni na poligonach badawczych, zawierających ekosystemy leśne, łąkowe, polne, reralne i wodne, uczestnicy zajęć wykonują wszechstronne rozpo­znanie warunków przyrodniczych i przekształceń antropogenicznych. Realizacja po­wyższego zadania wymaga opanowania wielu metod obserwacyjnych, pomiarowych i obliczeniowych z zakresu geologii, hydrologii, siedliskoznawstwa, geobotaniki, faunistyki i ekologii krajobrazu. Równie ważnym aspektem ćwiczeń, oprócz rozwijania wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, jest wyrabianie samodzielności poznawczej stentów. W tym celu, po wstępnym instruktażu metodycznym z każ­dego działu, prowadzący zajęcia pełnią rolę konsultantów. Podsumowaniem jest siedem operatów tematycznych i prezentacja multimedialna połączona z dyskusją uzyskanych wyników. [od Autorów]

Spis treści:
Przedmowa – A. Obidziński, J. Żelazo 

Wstęp – A. Obidziński 
Budowa geologiczna i rzeźba terenu – T. Falkowski 
Wody powierzchniowe – L. Hejduk, K. Banasik 
Gleby i chemizm wód – W. Stępień 
Szata roślinna – A. Obidziński 
Fauna – K. Klimaszewski 
Bezkręgowce wodne – W. Strużyński
Bezkręgowce glebowe – A. Bednarek 
Entomofauna lądowa – A. Mazurkiewicz 
Kręgowce lądowe – K. Klimaszewski 
Krajobraz – E. Rembiałkowska, G. Lesiński 
Waloryzacja przyrodnicza – A. Obidziński, G. Lesiński
Aneks. Wybrane przykłady prezentacji graficznej uzyskanych wyników