Konserwatywna awangarda - wiedeńska polityka mieszkaniowa 1920-2005

Oprawa: twarda, Format:  A4, Stron: 178, 2007 r.

  

W pracy przedstawiono wiedeński model rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Ocena jego funkcjonowania i analiza zrealizowanych przykładów stanowią niezwykle aktualny materiał badawczy, szczególnie przydatny obecnie w dyskusji na temat kierunków rozwoju mieszkalnictwa w dużych miastach, a także na temat wizji rozwoju dużych miast. Przedmiotem szczegółowych rozważań i badań Autorki jest historia i współczesny rozwój społecznej polityki mieszkaniowej Wiednia. W pracy zaprezentowano wybrane przykłady zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zrealizowane w ramach programów budownictwa społecznego. Dokonano analizy i oceny modelu wiedeńskiego z punktu widzenia jego przydatnoœci dla potrzeb współczesnego planowania rozwoju budownictwa mieszkaniowego.
 

Spis treści:
Streszczenie
1. WPROWADZENIE
1.1. Problematyka pracy
1.2. Zakres pracy
1.3. Stan badań i metodologia
1.4. Układ pracy
1.5. Podstawowe terminy 

2. PODSTAWOWE KIERUNKI ROZWOJU SPOŁECZNEGO BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO
1920-2005
2.1. Sytuacja mieszkaniowa w miastach na przełomie XIX i XX wieku - diagnozy i propozycje reform
2.1.1. Arminiusa analiza sytuacji i propozycje zmian
2.1.2. Główne kierunki poprawy warunków zamieszkiwania w miastach
2.2. Geneza polityki społecznego budownictwa mieszkaniowego - 'mieszkanie społecznie najpotrzebniejsze'
2.2.1. Neue Frankfurt - działalność Ernsta Maya
2.2.2. Wkład polski do dyskursu o mieszkalnictwie społecznym
2.3. Kongres CIAM - Karta Ateńska a kwestia mieszkaniowa
2.4. Krytyka realizacji mieszkaniowych modernizmu

3. WIEDEŃSKI MODEL SPOŁECZNEJ POLITYKI MIESZKANIOWEJ
3.1. Uwarunkowania historyczne
3.1.1. Otto Wagnera widzenie miasta i architektury mieszkaniowej
3.1.2. Stara stolica nowej republiki
3.2. Geneza komunalnego programu mieszkaniowego
3.2.1. Oddolny ruch osadników
3.2.2. Kontynuacja miasta zwartego
3.3. Kształtowanie polityki komunalnego budownictwa mieszkaniowego
3.3.1. Podstawy prawne i finansowe
3.3.2. Projektowanie i realizacja komunalnej zabudowy mieszkaniowej
3.3.3. Kryteria dostępu do mieszkań komunalnych
3.3.4. Zawieszenie programu w latach 1934-1955
3.4. Reaktywacja i kontynuacja polityki mieszkaniowej
3.4.1. "Architektura bez właściwości "1955-1965
3.4.2. Poszukiwania i eksperymenty
3.4.3. Alternatywa - propozycja niskiej zabudowy intensywnej
3.4.4. Protest wybudowany
3.4.5. Powrót do modelu Rote Wien
3.5. Rewitalizacja substancji mieszkaniowej - kształtowanie modelu
3.5.1. Rewitalizacja jako powrót do tożsamości miasta
3.5.2. Model "łagodnej rewitalizacji"
3.5.3. Instytucjonalna i prawna reorganizacja polityki rewitalizacji
3.5.4. Adaptacje poddaszy jako integralna część polityki rewitalizacji
3.5.5. Program Thewosan - termomodernizacja
3.5.6. Dyskurs o rewitalizacji i ocena polityki wiedeńskiej
3.6. Wymiar społeczny polityki mieszkaniowej
3.7. Wielkomiejskie obszary zamieszkiwania przestrzenią publiczną

4. ARCHITEKTURA WYBRANYCH ZESPOŁÓW WIELORODZINNEJ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ 
4.1. Mietkaserne domy czynszowe czasów monarchii 
4.2. Przeglšd wybranych zespołów mieszkaniowych 
Pragmatyczna utopia - Karl-Marx-Hof 
Nowy fragment miasta - Rabenhof 
Nowy genotyp osiedla - Sandleitenhof 
Protest wybudowany - Hundertwasser Haus 
Modelowe osiedle bez samochodów - Autofreie Mustersiedlung 
W.i.e.N., czyli zespół wielokulturowy 
Zespół osiedlowy Neue Donau 
Nowoczesny fragment miasta - Wienerberg City . 
"Albatros na wiadukcie" - Zaha Hadid w Wiedniu 
Alternatywa dla konwencjonalnych mieszkań - Sargfabriken 
Niektóre realizacje mieszkaniowe z lat 1990-2000 
4.3. Rewitalizacja przeciętnej kamienicy
4.4. Język detalu architektonicznego
4.5. Urządzenia przestrzeni osiedlowych  

5. POLITYKA MIESZKANIOWA - PERSPEKTYWY
5.1. Wiedeńska polityka mieszkaniowa w świetle Nowej Karty Ateńskiej
5.2. Stategia polityki mieszkaniowej 2005-2020
5.3. Polityka mieszakniowa - dylematy przyszłości
 

ANEKS
1. Rysunki architektoniczne dwóch budynków zespołu mieszkaniowego Sargfabrik i Miss Sarg
2. Rzuty kamienicy po przeprowadzonej rewitalizacji
3. Wybrane wywiady z mieszkańcami zespołów mieszkaniowych Sargfabrik i Neue Donau
4. Zestaw wybranych danych statystycznych i porównawczych dla miasta Wiednia
Bibliografia
Źródła ilustracji
abstract
Podziękowania