Kosztorysowanie w budownictwie

  • 57,80 zł
  • Niedostępny

ISBN 978-83-65382-79-5

Oprawa: miękka, Format: 14x20 cm, Stron: 188, 2021 r.

Omówiono zasady sporządzania kosztorysów jako elementu procesu inwestycyjnego oraz obszernie omówiono sam proces inwestycyjny z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (z późniejszymi zmianami).

Książka jest przeznaczona dla osób uczestniczących w kursach z zakresu kosztorysowania robót budowlanych, jak i dla osób z wykształceniem budowlanym chcących odświeżyć wiedzę w tym zakresie nabytą w trakcie nauki zawodu w szkole.

Aktualizacji dokonał inż. Grzegorz Pyteraf

Spis treści:
1. Rodzaje kosztorysów
  1.1. Kosztorys inwestorski
  1.2. Kosztorys ofertowy
  1.3. Kosztorys zamienny
  1.4. Kosztorys powykonawczy
  2. Rodzaje kalkulacji kosztorysowej
  2.1. Kalkulacja uproszczona
  3. Przedmiot zamówienia na roboty budowlane w zamówieniach publicznych
  3.1. Wspólny Słownik Zamówień
  3.2. Dokumentacja projektowa
  3.3. Przedmiar robót
  3.4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
  3.5. Program funkconalno-użytkowy
  4. Wartość zamówienia na roboty budowlane w zamówieniach publicznych
  4.1. Kategorie zamówień
  4.2. Rozporządzenie w sprawie kalkulacji robót budowlanych
  4.2.1. Kosztorys inwestorski w zamówieniach publicznych
  4.2.2. Planowane koszty robót budowlanych
  4.2.3. Planowane koszty prac projektowych
  5. Baza normatywna
  6. Baza cenowa
  6.1. Publikacje wydawnictwa Orgb-Serwis
  6.2. Publikacje wydawnictwa „Promocja” w systemie SEKOCENBUD
  6.3. INTERCENBUD
  7. Wynagrodzenie w umowach o roboty budowlane
  7.1. Zmiana wynagrodzenia w umowie o roboty budowlane w zamówieniach publicznych
  8. Komputerowe wspomaganie kosztorysowania
  8.1. NORMA PRO
  8.2. RODOS
  8.3. ZUZIA
  8.4. WINBUD PROF
  8.5. e-KOSZTORYS
  9. Proces inwestycyjny
  9.1. Fazy procesu inwestycyjnego
  9.1.1. Faza przedinwestycyjna
  9.1.2. Faza inwestycyjna
  10. Analizy kosztów w procesie inwestycyjnym
  11. Zlecanie robót budowlanych
  11.1. Rynek budowlany
  11.2. Sytuacja rynkowa
  11.3. Formy zlecania robót
  11.3.1. Rodzaje, zakres stosowania
  11.3.2. Tryb bezprzetargowy (negocjacyjny) 
  11.3.3. Tryb przetargowy
  11.4. Procedura przetargowa
  11.4.1. Przetarg nieograniczony
  11.4.2. Przetarg ograniczony
  11.4.3. Negocjacje z ogłoszeniem
  11.4.4. Dialog konkurencyjny
  11.4.5. Negocjacje bez ogłoszenia
  11.4.6. Zamówienie z wolnej ręki
  11.4.7. Zapytanie o cenę
  11.4.8. Licytacja elektroniczna
  11.5. Spisanie umowy
  11.6. Rozliczenie robót
  12. Podstawy prawne
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2