Krajobraz w planowaniu przestrzennym

 • 40,00 zł

ISBN 978-83-7814-584-4

Oprawa: miękka, Format: 21x27 cm, Stron: 90, 2016 r.

 

Tom VII serii monografii naukowych Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej „Gospodarka Przestrzenna”
 
W monografii przedstawiono problematykę dotyczącą związku planowania przestrzennego ze środowiskiem naturalnym, w tym elementami przyrodniczymi objętymi planami zagospodarowania przestrzennego. Omówiono m.in. rewitalizację terenów poprzemysłowych oraz infrastrukturę techniczną i komunikacyjną uwzględniającą aspekty krajobrazowe. Książka przeznaczona jest dla uczelni wyższch kształcących na kierunkach Architektura i Urbanistyka, Architektura Krajobrazu, Gospodarka Przestrzenna oraz Ochrona Środowiska.

 

Spis treści:

Wstęp 

Zagadnienia krajobrazowe w gospodarowaniu przestrzenią (Adrianna Kupidura) 

 1. Wstęp 

 2. Współczesne rozumienie krajobrazu 

 3. Krajobrazowe podejście do gospodarowania przestrzenią 

 4. Problematyka krajobrazowa na kierunku Gospodarka przestrzenna na Politechnice Warszawskiej

 5. Podsumowanie
  Bibliografia 

Ochrona przyrody a planowanie przestrzenne – nowe idee i wyzwania (Anita Bernatek-Jakiel,Michał Jakiel)
1. Wstęp  
2. Ewolucja idei ochrony przyrody 
3. Definicje korytarza ekologicznego 
4. Teoretyczne podstawy koncepcji korytarzy ekologicznych
5. Status prawny ochrony korytarzy ekologicznych w Polsce 
6.Wyzwania w zakresie ochrony bioróżnorodności w planowaniu przestrzennym 
7. Podsumowanie 
Bibliografia 

Infrastruktura techniczna w gospodarce przestrzennej – „trzeci element” w krajobrazie miasta i regionu (Hanna Klementowska) 
1. Wstęp  
2. Specyfika kierunku stiów Gospodarka przestrzenna
3. Charakterystyka przestrzeni publicznej 
4. Elementy składowe przestrzeni publicznej 
5. Paradoksy globalizacji 
6. Jakość przestrzeni publicznej 
7. Infrastruktura techniczna – trzeci element w przestrzeni publicznej
8. Podsumowanie 
Bibliografia 

Rewitalizacja obszarów zdewastowanych – stium terenu poprzemysłowego wraz z proponowaną koncepcją zagospodarowania (Alina Maciejewska, Agnieszka Turek, Arkadiusz Kromski, Mariusz Masłowski) 

1. Wstęp 
2. Ayt środowiskowy
3. Historia terenu
4. Uwarunkowania formalnoprawne 
5. Analiza terenu i współczesnej zabudowy
6. Uwarunkowania planistyczne 
7. Inwentaryzacja terenu
8. Projekt zagospodarowania terenu 
9. Podsumowanie 
Bibliografia

 

Zieleń jako istotny element rewitalizacji na przykładzie fragmentu Zielonego Pierścienia Warszawy w granicach gminy Piaseczno (Józef Dobija, Alina Maciejewska, Marianna Ulanicka) 

1. Wstęp 
2. Problematyka w świetle literatury
3. Metodyka badań 
4. Charakterystyka obszaru badań 
5. Wyniki badań 
6. Koncepcja rewitalizacji fragmentu
7. Podsumowanie
Bibliografia

 

Możliwości zmniejszania uciążliwości akustycznej, zanieczyszczonego powietrza i odorantów przez tereny leśne i bariery z zieleni (Ewa Słowikowska, HenrykJaros)

 1. Wstęp

 2. Materiał i metody badań 

 3. Wyniki badań

  3.1.Kompleksy leśne jako naturalna bariera zmniejszająca rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń emitowanych przez miasto 

  3.2. Las jako bariera hamująca rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń emitowanych przez ciąg komunikacyjny

  3.3.Zmniejszenie uciążliwości hałasu, zanieczyszczeń powietrza i odorantów przez bariery wykonane z zieleni
  3.4. Bariera z zieleni wzdłuż obwodnicy miasta Gołdap 

  3.5. Bariera z zieleni wokół składowiska odpadów i zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Siedliskachk Ełku
  3.6. Bariera z zieleni wokół małych kompostowni osadów ściekowych 

 4. Podsumowanie wyników badań

 5. Podsumowanie
  Bibliografia

55