Kryteria oceny ofert

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Presscom
  • Dostępność: Nakład wyczerpany

Oprawa: twarda, Format: 15x21 cm, Stron: 232, 2015 r.


Prawidłowe sformułowanie kryteriów oceny ofert pozwala zamawiającym obiektywnie wybrać najkorzystniejszą ofertę, a wykonawcom daje jasne wskazówki, czym powinni się kierować podczas przygotowywania ofert. Mimo to poprawne stosowanie kryteriów, zwłaszcza pozacenowych, przysparza uczestnikom postępowań wielu problemów.

 

W książce wyjaśnione zostały między innymi następujące zagadnienia:

  • Jak sformułować kryteria oceny ofert z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?
  • W jakich postępowaniach można zastosować kryterium ceny jako jedyne?
  • Jak prawidłowo stosować kryteria pozacenowe, np. kryterium jakości, funkcjonalności, serwisu, kryteria związane z aspektami środowiskowymi, kosztami eksploatacji?
  • Co powinien zrobić zamawiający, gdy dwóch lub więcej wykonawców ubiegających się o zielenie zamówienia uzyskało taką samą liczbę punktów?
  • Czy nieprawidłowo ustalone kryteria oceny ofert mogą być podstawą unieważnienia postępowania?

 

Ponadto w opracowaniu:

  • Odpowiedzi na podchwytliwe pytania dotyczące stosowania cenowych i pozacenowych kryteriów oceny ofert.
  • Omówienie najnowszych orzeczeń i wyroków KIO.

Autorzy:

Eliza Grabowska-Szweicer – radca prawny, ekspert prawa zamówień publicznych, wykładowca, autorka wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych.
 
Grzegorz Mazurek – adwokat, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, były wiceprezes KIO i arbiter, autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych, wykładowca na stiach podyplomowych wielu prestiżowych uczelni.
 
dr Paweł Nowicki – radca prawny, specjalizuje się w prawie gospodarczym Unii Europejskiej, zamówieniach publicznych, PPP oraz funduszach unijnych. Autor ponad 50 publikacji z zakresu zamówień publicznych, wykładowca i szkoleniowiec na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych. Członek prestiżowej Grupy Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych przy Komisji Europejskiej.
 
Piotr Pieprzyca – specjalista w prawie zamówień publicznych, wieloletni praktyk, współpracuje z kancelarią LAW-TAXES.pl.
 
Krzysztof Zedlewski – radca prawny, specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych, konsultant w postępowaniach o zielenie zamówienia publicznego, biegły w postępowaniach o zielenie zamówienia publicznego, trener i wykładowca problematyki zamówień publicznych.


Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1.
Pojęcie kryterium oceny ofert i jego rodzaje


1.1.    Co to jest kryterium oceny ofert
1.2.    Rodzaje kryteriów oceny ofert
1.3.    Jak tworzyć kryteria oceny ofert

Rozdział 2.
Kryteria oceny ofert w dyrektywach UE


2.1.    Kryteria oceny ofert w dyrektywie klasycznej
2.2.    Kryteria oceny ofert w dyrektywie sektorowej
2.3.    Kryteria oceny ofert w dyrektywie koncesyjnej

Rozdział 3.
Kryteria oceny ofert w prawie krajowym


3.1.    Kryterium cenowe – oferta z najniższą ceną a oferta najkorzystniejsza. Cena a oferta z najniższą ceną
3.2.    Zmiana definicji ceny w pzp i jej konsekwencje dla kryterium najniższej ceny
3.3.    Rozporządzenie w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych

3.3.1.    Kategorie pojazdów M i N
3.3.2.    Kryteria oceny ofert
3.3.3.    Odwołania się do KIO, gdy zamawiający nie zastosuje przepisów rozporządzenia
3.3.4.    Zastosowanie rozporządzenia w praktyce
3.3.5.    Rozporządzenie wykonawcze jako podstawa do określenia ekologicznych kryteriów oceny ofert

3.4.    Środowiskowe, społeczne i innowacyjne kryteria oceny ofert

3.4.1.    Aspekty środowiskowe jako kryteria oceny ofert
3.4.2.    Aspekty środowiskowe w zakresie dostaw urządzeń
3.4.3.    Aspekty społeczne
3.4.4.    Aspekty innowacyjne


Rozdział 4.
Inne pozacenowe kryteria oceny ofert, o których mowa w art. 91 ust. 2 pzp


4.1.    Jakość
4.2.    Funkcjonalność
4.3.    Parametry techniczne
4.4.    Aspekty środowiskowe
4.5.    Aspekty społeczne
4.6.    Aspekty innowacyjne
4.7.    Serwis
4.8.    Termin wykonania zamówienia
4.9.    Koszty eksploatacji

Rozdział 5.
Kryteria oceny ofert a oferta najkorzystniejsza. Ocena ofert według przyjętych kryteriów


5.1.    Pojęcie kryterium oceny ofert
5.2.    Pojęcie ceny
5.3.    Pozacenowe kryteria oceny ofert
5.4.    Inne niż cena obowiązkowe kryteria oceny ofert w wypadku niektórych zamówień
5.5.    Podsumowanie

Rozdział 6.
Regulacje wynikające z wprowadzenia art. 91 ust. 2a pzp


6.1.    Zawężająca interpretacja pojęć powszechnej dostępności oraz ustalonych standardów jakościowych na gruncie orzecznictwa i opinii dotyczących trybu zapytania o cenę
6.2.    Aktualna interpretacja pojęć powszechnej dostępności i ustalonych standardów jakościowych w odniesieniu do usług sprzątania
6.3.    Obowiązek stosowania analizy kosztów ponoszonych w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia
6.4.    Forma wykazania w załączniku do postępowania, jak w opisie przedmiotu zamówienia uwzględniono koszty
6.5.    Praktyka zamawiających po 19 października 2014 r.

Rozdział 7.
Pytania i odpowiedzi


7.1.    Dwóch wykonawców z taką samą liczbą punktów
7.2.    Czy zamawiający musi unieważnić postępowanie, jeśli dokonał oceny ofert, nie uwzględniając kryteriów oceny wskazanych w siwz?
7.3.    Czy funkcjonalność może być kryterium oceny ofet?
7.4.    Czy doświadczenie może być kryterium oceny ofert?
7.5.    Kryteria oceny ofert w postępowaniu dotyczącym świadczenia obsługi prawnej
7.6.    Waga kryterium ceny
7.7.    Czy zamawiający może wybrać ofertę, w której zaproponowano urządzenie o najwyższych parametrach, ale którego cena nie była najniższa?
7.8.    Zakwestionowanie przez wykonawcę odrzucenia jego oferty
7.9.    Termin płatności jako kryterium oceny ofert

Rozdział 8.
Kryteria oceny ofert – orzeczenia i wyroki


8.1.    Naruszenie art. 91 ust. 2a pzp – brak zastosowania innego kryterium niż cena
8.2.    Konieczność precyzyjnego opisu kryterium jakościowego
8.3.    Zmiana treści siwz w zakresie kryteriów oceny ofert
8.4.    Zakaz używania kryteriów podmiotowych – błędne uznanie usługi za niepriorytetową
8.5.    Uzasadnione potrzeby zamawiającego jako podstawa kryteriów oceny ofert
8.6.    Kryterium „jakość opinii prawnej” jako element oceny ofert w postępowaniu przetargowym
8.7.    Moment wszczęcia postępowania a nowelizacja pzp z 29 sierpnia 2014 r.
8.8.    Kryterium terminu płatności 1% i cena 99%
8.9.    Modyfikacja siwz po wpłynięciu odwołania i wpływ takiego działania na rozstrzygnięcie Izby
8.10.    Użycie słów „zadowalający”, „niezadowalający” w kryterium jakości
8.11.    Ocena techniczna jako przeważające kryterium oceny ofert
8.12.    Odsyłanie w kryteriach do innych dokumentów
8.13.    Brak podania sposobu punktacji w ramach kryterium
8.14.    Cena netto nie może stanowić podstawy kryterium cenowego. Właściwości podmiotowe wykonawcy mogą stanowić przeważające kryterium oceny ofert