Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Kształtowanie konstrukcyjno-przestrzenne garaży podziemnych na terenach silnie zurbanizowanych

Autor: Hanna Michalak
Dostępność:
Nakład wyczerpany
Oprawa: miękka, Format: 20,8x29,5 cm, Stron: 118, 2006 r.

„Prace naukowe Politechniki Warszawskiej - seria Architektura”, zeszyt 2. W pracy dokonano syntezy zagadnień związanych z kształtowaniem konstrukcyjno-przestrzennym garaży podziemnych wznoszonych w warunkach zwartej zabudowy miejskiej oraz przedstawiono oryginalne wyniki dwziestoletnich badań własnych dotyczących kształtowania konstrukcyjnego tych obiektów, a także wpływu ich realizacji na zabowę sąsiednia. Podano cechy optymalnych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych wielokondygnacyjnych garaży zamkniętych przy założonym kryterium minimum powierzchni na uzyskanie stanowiska postojowego samochodu oraz okreœlono zasięg oddziaływania (wpływu) realizacji obiektu nowo wznoszonego z podziemnymi kondygnacjami garażowymi na zabowę usytuowanń w bezpośrednim sąsiedztwie. Opracowano także funkcję, na podstawie której można ocenić przemieszczenia pionowe powierzchni terenu.

Spis treści:
Wykaz oznaczeń
Podstawowa terminologia przyjęta w pracy
1. Wprowadzenie
    1.1. Przedmiot pracy
    1.2. Geneza pracy
    1.3. Stan wiedzy, cele, zakres i podstawa pracy
2. Klasyfikacja garaży
    2.1. Wiadomości wstępne
    2.2. Autorska klasyfikacja garaży
    2.3. Wymagania gabarytowe dotyczące samochodów osobudowych
    2.4. Wskaźniki parkingowe
3. Analiza rozwiązań współczesnych garaży
    3.1. Rozwiązania garaży zagranicznych
    3.2. Rozwiązania garaży krajowych
    3.3. Wnioski z analiz
4. Kształtowanie funkcjonalno-przestrzenne garaży zamkniętych podziemnych
    4.1. Kryteria kształtowania
    4.2. Kształtowanie funkcjonalne garaży
    4.3. Kształtowanie wjazdu i wyjazdu
    4.4. Kształtowanie komunikacji wewnętrznej w garażach
    4.5. Wymagania dotyczące wentylacji
    4.6. Wymagania przeciwpożarowe
5. Analiza zapotrzebudowania powierzchni na stanowisko postojowe w garażach
    5.1. Wpływ rozwiązania konstrukcyjnego garaży na zapotrzebudowanie powierzchni
    5.2. Analiza zależności zapotrzebudowania powierzchni od liczby kondygnacji i rodzaju komunikacji wewnętrznej pionowej
    5.3. Analiza zależności zapotrzebudowania powierzchni od liczby kondygnacji i kształtu rzutu garażu
    5.4. Wnioski
6. Charakterystyka rozwiązań konstrukcyjnych analizowanych garaży podziemnych w budynkach realizowanych na terenach silnie zurbanizowanych
    6.1. Budynki przy ul. Pięknej 20 i 24/26
    6.2. Bynek "Zaułek Piękna"
    6.3. Bynek przy ul. Jasnej
    6.4. Bynek przy ul. Łuckiej
    6.5. Podsumowanie
7. Analiza przemieszczeń obów wykopów i terenu w bezpośrednim sąsiedztwie
    7.1.Wyniki obserwacji geodezyjnej
    7.2. Modelowanie numeryczne układów - podłoże gruntowe - bynek - zabudowa sąsiednia
    7.3. Analiza numeryczna przemieszczeń pionowych powierzchni terenu
8. Strefy wpływu i funkcje przemieszczeń pionowych terenu
    8.1. Analiza zasięgu stref wpływu
    8.2. Funkcje przemieszczeń pionowych terenu
    8.3. Analiza wpływu odkształceń podłoża gruntowego na stan techniczny zabudowy
9. Wnioski
10. Kierunki dalszych badań
Bibliografia
Przypisy
Summary