Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej

ISBN 978-83-235-1428-2
Oprawa:
twarda, Format: 17x24 cm, Stron: 642, 2014 r.


Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej
 to trzeci tom cyklu poświęconego współczesnej przestrzeni miejskiej (dwa poprzednie dotyczyły percepcji i wartościowania miasta), prezentujący interdyscyplinarny przegląd badań w tej dziedzinie podejmowanych głównie w ciągu ostatnich 10 lat. Autorami zamieszczonych w nim tekstów są zarówno praktycy (planiści, architekci, urbaniści, prawnicy), jak i akademicy (geografowie, socjologowie, historycy, ekonomiści, kulturoznawcy, etnografowie), reprezentujący najważniejsze ośrodki naukowe w Polsce. Zebrane w tej książce teksty obejmują szeroką problematykę: od interpretacji śladów przeszłości miast do współczesnej rewitalizacji ich przestrzeni, od użytkowania domeny konsumpcji do miejskiego kapitału społecznego, od planowania ulicznego detalu architektonicznego do urbanistycznego planowania strategicznego, od społecznej ewaluacji środowiska zurbanizowanego do konfliktów przestrzennych w mieście, od partycypacyjnych scenariuszy współdecydowania o zamieszkiwanym środowisku do zintegrowanego zarządzania w ramach świadomej polityki miejskiej.

Czytelnik znajdzie w niej opracowania zarówno syntetyczne i przeglądowe (m.in. próby rekapitulacji dorobku historycznego, poświęconego fenomenowi miasta), jak i analityczne stia przypadku – zwłaszcza miast europejskich. Publikacja jest adresowana przede wszystkim do przedstawicieli dziedzin zajmujących się badaniami terenów zurbanizowanych oraz stentów tychże dyscyplin uniwersytetów, politechnik i wyższych szkół ekonomicznych, a także wszystkich zainteresowanych miastem i współczesnymi przeobrażeniami jego przestrzeni.

Spis treści:
Mikołaj Madurowicz – Wprowadzenie albo istota obecności na agorze 

Ewa Mikos-Romanowicz – Kształtowanie przestrzeni miejskiej jako element realizowania polityki zielonego miasta

I. Kształtowanie miasta w kontekście przeszłych uwarunkowań i teraźniejszych wyzwań

Stanisław Liszewski – Badania geografów polskich nad organizacją przestrzeni miejskiej 

Grzegorz Odoj – Między degradacją a rewitalizacją – górnośląskie osiedla robotnicze w obliczu deindustrializacji 

Piotr Langer – Współczesne przemiany przestrzenne miast górniczych jako główny czynnik kształtowania ich tożsamości 

Mirosław Grochowski, Michał Bogiel – Warszawa ery postindustrialnej – stan i perspektywy rozwoju terenów poprzemysłowych 

Jarosław Kazimierczak – Rewitalizacja terenów poprzemysłowych a czytelność przestrzeni publicznej w centrach współczesnych miast europejskich. Analiza na przykładzie Manchesteru i Lyonu

Dorota Celińska-Janowicz – Rola nowoczesnych przestrzeni konsumpcji w rewitalizacji miast 

Kinga Rybak, Kinga Zinowiec-Cieplik, Bogusz Modrzewski – Koncepcja rewitalizacji terenów Podzamcza w Lublinie

Aleksandra Jadach-Sepioło, Jan Wałach – Przedsiębiorczość w projektach rewitalizacyjnych – sposób na kształtowanie nowoczesnej przestrzeni w polskich miastach

Eliza Farelnik – Program rewitalizacji jako narzędzie kształtowania współczesnej przestrzeni miast województwa warmińsko-mazurskiego

Marta Borowska-Stefańska – Planowanie przestrzenne na obszarach zagrożonych powodziami w województwie łódzkim 

Debata geograficzna nt. Fordyzm i postfordyzm w przestrzeni współczesnego miasta (Andrzej Zborowski, Mirosław Grochowski, Andrzej Kowalczyk)

 

II. Kształtowanie miasta w kontekście kulturowego kapitału społecznego

Marcin Kula – Między koniecznościami, potrzebami i utopiami 

Miłosz Zieliński – Człowiek jako twórca, użytkownik oraz element krajobrazu miejskiego 

Barbara Miszewska – Szlakiem znaków i symboli dawnego Wrocławia 

Sylwia Kownacka – Interpretacja przestrzeni dziedzictwa kulturowego Belgradu 

Marta Derek – Miejska przestrzeń czasu wolnego 

Aleksandra Zając – Partycypacja mieszkańców w procesie rewitalizacji osiedla

Blanka Brzozowska – Kapitał miasta – kapitał konwersacyjny. Wpływ wspólnot konsumenckich na kształt przestrzeni miejskiej

Renata Jaroszewska-Brnicka – Nowa jakość przestrzeni publicznej kampusu – ku integracji społeczności akademickiej i mieszkańców miasta (?) 

Monika Radwańska – Kreowanie przestrzeni miejskiej na przykładzie Bydgoskiego Przedmieścia w Toruniu

Maja Skibińska – Rola mebla miejskiego w procesie budowania jakości przestrzeni publicznej miasta 

Ewa Malinowska, Iwona Szumacher – Tereny zieleni w przestrzeni miejskiej  Debata kulturowa nt. Wydarzanie sie miasta w przestrzeniach kultury (Elżbieta Konończuk, Elżbieta Rybicka, Jacek Kaczmarek)


III. Kształtowanie miasta w kontekście społecznym, percepcyjnym
 i estetycznym

Krzysztof Czekaj, Monika Zawartka-Czekaj – Kształtowanie przestrzeni miejskiej współczesnych śląskich miast przez zjawiska i problemy społeczne w oglądzie map badawczych w socjologii. Silesian Cities Series 1997–2010 

Magdalena Mostowska – „Zakłócanie porządku publicznego” i bezdomność w wybranych miastach europejskich 

Katarzyna Olbińska – Wartość miejskiej przestrzeni publicznej 

Krzysztof Bierwiaczonek – Miejska przestrzeń publiczna i jej społeczne przyswajanie 

Paulina Tobiasz-Lis, Marcin Wójcik – Obrazy Łodzi – społeczna ewaluacja i interpretacja miasta 

Urszula Kaczmarek – Europejskość polskich metropolii w opinii ich mieszkańców 

Bartłomiej Iwańczak – Zastosowanie teorii wzorców w kształtowaniu dobrej przestrzeni miejskiej

Dariusz Dziubiński – Miasta bez idei. Estetyzacja przestrzeni publicznej na przykładzie Wrocławia 

Krzysztof Kwiatkowski – O deformacjach, iluzjach, efekcie odwrócenia w procesie kształtowania przestrzeni miejskiej

Regina Maga-Jagielnicka – Różne oblicza ładu i chaosu przestrzennego 

Małgorzata Mizia – Projekcja miasta 

Panel urbanistyczno-architektoniczny nt. Architektoniczne klucze badania przestrzeni miasta (Anna Franta, Zbigniew Paszkowski, Ewa Kuryłowicz) 

IV. Kształtowanie miasta w kontekście kodyfikacji prawnych i zarządzania przestrzenią zamieszkaną

Tomasz Kaczmarek – Ekspansja przestrzenna miast wyzwaniem dla zintegrowanego zarządzania 

Dorota Jopek – Polityka miejska jako instrument kształtowania przestrzeni miasta. Przykład Nowego Jorku

Wojciech Korbel – Możliwości realnego kształtowania współczesnych przestrzeni miejskich w świetle krajowych uregulowań planistycznych

Łukasz Mikuła – Polityka przestrzenna a rozwój aglomeracji: pomiędzy konkurencją a integracją

Katarzyna A. Kuć-Czajkowska – Sposoby integracji i koordynacji współpracy na obszarach metropolitalnych w Polsce 

Marta Jaskulska – Współtworzenie miasta. Mieszkańcy jako aktorzy polityki przestrzennej – przykład Gdańska 

Magdalena Szmytkowska – Ku urbs czy sub-urbs? Przestrzeń i mieszkańcy nowych osiedli mieszkaniowych w obszarach peryferyjnych dużych miast 

Małgorzata Zając – Priorytety mieszkaniowe, ocena środowiska mieszkalnego i miejski rozwój na przykładzie osiedla Psie Pole we Wrocławiu 

Daria Ładna – Oferta nowych inwestycji mieszkaniowych na przykładzie wybranych osiedli w Warszawie 

Andrzej Brzeziński, Agata Ciołkosz-Styk, Marta Gruziel, Paweł Kwiatkowski – Inteligentne systemy transportowe szansą zrównoważonego rozwoju miast 

Panel ekonomiczno-planistyczny nt. Współczesny rozwój miast – forma, funkcja i zarządzanie (Hubert Izdebski, Tomasz Kaczmarek, Tadeusz Stryjakiewicz,

Andrzej Lisowski) 

Program ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. „Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej”

Fragment tekstu