Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

INTERsoft-IntelliCAD Podręcznik użytkownika

Wydawnictwo: ArkadiaSoft
Autor: zespół inżynierski firmy INTERsoft
Dostępność:

ISBN 987-83-60805-50-3,
Oprawa:
miękka, Format: m, Stron: 782, 2007 r. 

Podręcznik jest opisem funkcji programu INTERsoft-IntelliCAD (wielodokumentowy program graficzny wspomagający projektowanie 2D i 3D), popartych licznymi ilustrowanymi przykładami. Podręcznik powstał na podstawie pomocy do programu INTERsoft-IntelliCAD i doświadczeń zespołu inżynierskiego firmy INTERsoft. Podręcznik do programu liczy blisko 800 stron. Stanowi kompendium wiedzy z zakresu obsługi programu IntelliCAD. Podręcznik jest dedykowany dla programu INTERsoft-IntelliCAD, jednak ze względu na swą uniwersalność polecany jest również wszystkim użytkownikom innych odmian programu IntelliCAD.

 

Spis treści: 
Wprowadzenie
Czym jest INTERsoft-IntelliCAD 
Dlaczego IntelliCAD od firmy INTERsoft? 
Zestawienie funkcji IntelliCAD-a z innymi programami CAD 
Opis wersji programu 
Nakładki branżowe do programu INTERsoft-IntelliCAD
Wiadomości podstawowe 
Uruchamianie programu
Okno programu INTERsoft-IntelliCAD
Obszar roboczy, czyli ekran graficzny
Pasek menu 
Pasek stanu 
Okna zgłoszeń 
Okno Historii zgłoszeń 
Obszar poleceń 
Układ współrzędnych 
Kursor 
Paski przewijania ekranu  
Praca w programie INTERsoft-IntelliCAD 
Rysowanie w skali a jednostki 
Uzyskiwanie informacji  
Polecenia — dialog z programem
Układ współrzędnych 
Współrzędne  
Obszar roboczy i rzutnie
Wykonywanie zmian 
Ustawienia programu 
Opcje 
Personifikacja programu INTERsoft- 
Wyświetlanie poleceń w menu skrótów 
Paski narzędzi 
Eksplorator IntelliCADa 
Skróty klawiszowe 
Oglądanie rysunku
Odświeżanie obrazu 
Poruszanie się po rysunku
Obracanie widoku w czasie rzeczywistym 
Zmiana powiększenia w czasie rzeczywistym 
Porządek wyświetlania 
Rozdzielczość widoku .
Podział aktualnego okna na wiele widoków 
Porządek wyświetlania 
Właściwości 
Kolor  
Wybieranie obiektów
Wybierz Wszystko 
Wyświetlanie wybranych elementów jako wyróżnionych 
Metody wyboru elementów
Wybór najpierw polecenia
Wybór najpierw elementów
Filtr
Włączanie i wyłączanie znaczników 
Uchwyty 
Włączanie i wyłączanie uchwytów 
Zliczanie powierzchni — Odległości, powierzchnie i współrzędne 
Określanie pomiarów i podziałów 
Obliczanie odległości i kątów 
Obliczanie pól elementów zamkniętych 
Odmierzanie odstępów na elementach 
Współrzędne punktu 
Parametry fizyczne 
Rysowanie precyzyjne 
Dokładne rysowanie 
Siatka i skok 
Ustalanie i zmiana ustawień siatki i skoku 
Orto 
Punkty zaczepienia (bazowe)
Rysunek 2D 
Praca z rysunkami
Nowy rysunek 
Praca na kilku dokumentach
Nowy z szablonu 
Ustawienia rysunku
Podstawowe elementy rysunkowe 2D 
Linia 
Prosta 
Półprosta
Polilinia 
Tworzenie elementów złożonych 
Polilinia obwiedni 
Splajn
Szkicuj 
Okrąg 
Łuk 
Elipsa 
Łuk eliptyczny 
Punkt 
Prostokąt
Wielobok ... 286 
Pierścień 
Obszar 
Modyfikacje elementów rysunku 2D 
Przesuń 
Kopiuj 
Odsuń 
Skala 
Obrót 
Lustro 
Szyk 
Przerwij 
Dołącz 
Utnij 
Rzutuj 
Dopasuj 
Wydłuż 
Edycja długości elementów 
Rozciąganie elementów 
Zmierz 
Podziel  
Fazowanie i zaokrąglanie elementów .
Edycja polilinii 
Edytuj tekst 
Region 
Rozbij 
Zmień 
Właściwości 
Wytnij do schowka 
Wstaw 
Wklej 
Usuń 
Opisy 
Tworzenie wiersza tekstu 
Tekst wielowierszowy 
Styl
Tekst (Akapit) 
Formatowanie tekstu 
Włączanie specjalnych znaków tekstowych 
Zmiana wiersza tekstu 
Sprawdzanie pisowni 
Użycie dodatkowego edytora tekstu 
Użycie znaków unikodowych 
Zmiana akapitu tekstu 
Dalej 
Markuj tekst 
Ustalanie wysokości tekstu 
Objaśnienie współczynników skali 
Narzędzia pracy 
Warstwy 
Organizowanie informacji na warstwach 
Widoczność warstwy odnośnika zewnętrznego 
Ustalanie aktualnej warstwy 
Ustal warstwę przez element 
Bloki 
Praca z blokami, atrybutami i odnośnikami zewnętrznymi
Dołączanie rysunku jako odnośnika zewnętrznego 
Symbole  
Wczytaj 
Ponowne wykorzystywanie rysunków i elementów CAD 
Użycie plików symboli 
Kreskowanie 
Wzory kreskowań 
Dodawanie kreskowania 
Wybór elementów do kreskowania 
Kreskowanie do granic
Określanie wzoru kreskowania 
Wybieranie obszaru do kreskowania 
Włączanie i wyłączanie wypełnienia 
Rastry 
Dołączanie obrazów rastrowych 
Zarządzanie obrazami 
Odłączanie obrazów rastrowych 
Wyładowywanie i przeładowywanie obrazów rastrowych 
Zmiana ścieżki dla obrazów rastrowych
Modyfikowanie obrazów rastrowych 
Dopasuj obraz 
Jakość obrazu 
Przezroczystość obrazu 
Wyświetlanie ramki rysunku 
Wymiarowanie 
Wymiar 
Wymiarowanie rysunku 
Tworzenie wymiarów 
Wymiar Modyfikuj
Pochylanie wymiarów 
Edycja tekstu wymiarowego 
Obróć tekst wymiarowy 
Ustawienia wymiarowania 
Strzałki 
Format 
Linie 
Tekst 
Tolerancja 
Jednostki 
Jednostki dodatkowe 
Styl wymiarowania 
Zmiany nazwy stylu wymiarowania 
Usunięcie nazwanego stylu wymiarowania 
Wybór stylu wymiarowania 
Objaśnienie stylów i zmiennych wymiarowania 
Zmienne wymiarowania 
Drukowanie 
Rozpoczynanie drukowania 
Formatowanie i drukowanie rysunków papierowych 
Ustawienia wydruku 
Ustalanie i zapisywanie opcji drukowania 
Ustawienia wydruku 
Podgląd wydruku 
Drukowanie 
Menadżer styli drukowania 
Ustalanie opcji wydruku 
Drukuj szybko 
Styl Wydruku
Okno dialogowe Wybierz styl wydruku 
Ustalanie aktualnego stylu wydruku 
Ustalanie stylu drukowania warstwy 
Tabela styli wydruku 
Edytor tabeli styli wydruku 
Korzystanie z tabel styli drukowania 
Zmiana typu tabeli styli drukowania rysunku 
Przypisanie tabel styli drukowania
Tworzenie Tabel styli drukowania 
Modyfikowanie tabel styli drukowania 
Konwertuj Tabele styli drukowania rysunku 
Wyłączanie Tabel styli drukowania 
Arkusz wydruku 
Sterowanie wydrukiem arkusza 
Konfigurowanie arkuszy do wydruku 
Sterowanie wydrukiem arkusza 
Korzystanie z plików konfiguracji drukarki 
Skalowanie rysunku do wydruku 
Automatyczne skalowanie rysunku do wydruku 
Określenie współczynnika skali 
Obszar wydruku 
Określenie fragmentu rysunku do wydruku 
Określenie początku obszaru wydruku 
Ustawienia grubości linii 
Wybór sposobu drukowania grubości linii 
Edytuj grubości linii 
Określenie nagłówka i stopki 
Wybór drukarki lub plotera 
Korzystanie ze sterowników plotera 
Rysowanie w wirtualnej przestrzeni 
Układ współrzędnych 
Rysowanie w trzech wymiarach 
Tworzenie elementów trójwymiarowych 
Wyświetlanie elementów w trzech wymiarach
Punkt obserwacji 
Ustalanie kierunku obserwacji 
Definiowanie widoku 
Podstawowe elementy rysunku 3D 
Klin 
Ostrosłup 
Prostopadłościan
Stożek
Walec 
Kula 
Półkula dolna 
Półkula górna 
Torus 
Siatka — tworzenie siatek prostokątnych 
Tworzenie siatek polipowierzchni 
Powierzchnia 
Siatka wielokątna 
Powierzchnia obrotowa 
Powierzchnia prostokreślna 
Powierzchnia walcowa
Wyciąganie elementów 3D 
Powierzchnia krawędziowa
Stosowanie poziomu i grubości
Ustalenie aktualnego poziomu i grubości przy użyciu okna dialogowego
Polilinia 3D 
Modyfikacje 3D 
Edycja Brył 
Modyfikowanie powierzchni 
Bryły ACIS 
Otwieranie i zapisywanie brył
Modelowanie brył ACIS 
Edycja brył ACIS 
Rendering 
Tworzenie obrazów renderowanych 
Materiały 
Oświetlenie 
Tła 
Rendering 
Dla zaawansowanych 
Zaawansowane informacje 
Informacje o elemencie 
Lista bazy danych 
Informacje o rysunku 
Praca z atrybutami 
Definicja atrybutu
Edycja definicji atrybutów 
Dołączanie atrybutów do bloków 
Wyciąganie informacji atrybutów
Wyświetlanie atrybutu 
Praca z odnośnikami zewnętrznymi 
Menedżer odnośników zewnętrznych 
Otwieranie odnośników zewnętrznych 
Oglądanie listy odnośników zewnętrznych
Odłączanie odnośników zewnętrznych 
Przytnij odnośnik 
Wstawianie i ustalanie odnośników zewnętrznych w rysunkach 
Nakładkowanie odnośników zewnętrznych 
Zmiana ścieżki odnośników zewnętrznych 
Dodawanie obwiedni tnących
Włączanie-wyłączanie obwiedni tnących 
Usuwanie obwiedni tnących 
Grupa 
Tworzenie grupy 
Zmiana kolejności elementów w grupie 
Osadzanie rysunków 
Dołączanie rysunków .
Edycja osadzonego lub dołączonego obiektu z wnętrza IntelliCAD-a
Osadzenie obiektu innego programu w rysunku IntelliCAD-a 
Tworzenie nowego osadzonego obiektu z wnętrza IntelliCAD-a
Dane 
Praca z innymi danymi i programami 
Edytuj dane elementu 
Ponownie skojarz dane elementu 
Przesuń dane elementu 
Import i eksport 
Eksportuj 
Okno dialogowe formatu i wersji pliku DWF
Eksport do pliku DWG, DXF, BMP, EMF, WMF lub SVG 
Importuj
Praca z innymi programami 
Tworzenie nowego złożonego rodzaju linii
Składnia definicji złożonego rodzaju linii 
Składnia deskryptora symbolu 
Składnia deskryptora tekstu 
Slajd 
Zapisywanie i wyświetlanie slajdów
Programowanie w programie INTERsoft-IntelliCAD 
Skrypty
LISP
SDS
Dodatkowe możliwości
Optymalizacja pracy w programie
Wydajne rysowanie 
Sterowanie elementami wizualnymi 
Tryb dynamiczny
Kalkulator 
Hiperłącze 
Dodawanie hiperłącz do rysunku
Tablet 
Adaptacja interfejsu tabletu
Ustalanie rozmiaru obszaru odwzorowania ekranu
Konfigurowanie digitizera — tabletu 
Kalibrowanie digitizera-tabletu 
Internet 
Używanie INTERsoft-IntelliCAD-a z Internetem 
Publikowanie rysunków w Internecie
Poczta 
Zestawienia 
Polecenia programu INTERsoft-IntelliCAD 
Użycie dodatkowych poleceń INTERsoft-IntelliCAD-a 
Użycie dodatkowych zbiorów wskazań 
Aliasy poleceń programu INTERsoft-IntelliCAD 
Tworzenie, przedefiniowywanie i usuwanie aliasów 
Tworzenie aliasów 
Przedefiniowanie istniejącego aliasa 
Usunięcie istniejącego aliasa 
Zapisywanie plików aliasów 
Wczytywanie plików aliasów 
Zmienne systemowe programu INTERsoft-IntelliCAD 
Ustawienia zmiennych 
Zmienne wymiarowania 
Klawisze funkcyjne
Skróty klawiszowe i klawisze funkcyjne 
Standardowe klawisze funkcyjne
Praca ze skrótami myszy 
Zmienne systemowe programu INTERsoft-IntelliCAD