Klimatyzacja

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Arkady
  • Dostępność: Nakład wyczerpany

Oprawa: twarda, Format: 24x17 cm, Stron: 520, Ilustracji: 171,  2001 r., tłumaczenie z angielskiego

W książce omówiono podstawy techniki klimatyzacyjnej, szczegółową metodykę obliczania obciążeń cieplnych urządzeń, wymiarowania przewodów oraz doboru elementów automatycznej regulacji. Zamieszczono liczne przykłady i zadania.

 

 

Spis treści:
Potrzeba klimatyzacji                                                 

 

 Znaczenie klimatyzacji                                           

 Klimatyzacja komfortu                                            

 Klimatyzacja przemysłowa                                        

Podstawowe właściwości mieszaniny powietrza suchego i pary wodnej 
Podstawy racjonalnej analizy zagadnienia                            
Skład powietrza suchego                                         
Wartości standardowe                                           
Prawo Boyle'a o      
Prawo Charlesa                                               
Równanie stanu gazu
                   
Prawo ciśnień cząstkowych Daltona                                   

Ciśnienie nasycenia pary wodnej                 

Ciśnienie cząstkowe pary wodnej w powietrzu wilgotnym                 

Zawartość wilgoci i wskaźnik wilgotności                             

Stopień nasycenia                                               

Wilgotność względna powietrza                                      

Punkt rosy powietrza   

Objętość właściwa powietrza wilgotnego                              

Entalpia-podstawy termodynamiczne

Entalpia w praktyce                                             

Temperatura według termometru mokrego   

Temperatura adiabatycznego nasycenia                              

Przebieg procesów rzeczywistych                                   

Punkt potrójny 

Ćwiczenia                                                          

Literatura 

Psychrometria procesów klimatyzacyjnych                                
Wykres psychrometryczny

Mieszanie powietrza                                              

Ogrzewanie i chłodzenie powietrza w warunkach wymiany ciepła jawnego

Osuszanie powietrza                                             

Nawilżanie powietrza                                           

Nawilżanie powietrza przez wtrysk wody   

Nawilżanie powietrza przez wtrysk pary wodnej  

Chłodzenie i osuszanie powietrza z ogrzewaniem wtórnym                  

Nawilżanie powietrza z ogrzewaniem wstępnym i wtórnym                 

Mieszanie i adiabatyczne nasycanie powietrza z ogrzewaniem wtórnym   

Wykorzystanie pary suchej do nawilżania

Stan przesycenia 

Osuszanie sorpcyjne                                             

Ćwiczenia                                                           

Literatura 
 

Komfort cieplny i obliczeniowe parametry powietrza wewnętrznego              
Metabolizm a komfort cieplny   

Mechanizm wymiany ciepła regulacji termostatycznej

Wskaźniki metaboliczne                                    

Ubranie                                                        

Zależność warunków komfortu cieplnego od parametrów otoczenia 

Inne czynniki komfortu                                    

Równanie komfortu cieplnego wg Fangera 

Syntetyczne wskaźniki komfortu 

Przyrządy pomiarowe                                            

Świeżość powietrza                                             

Wybór obliczeniowych warunków wewnętrznych                      

Ćwiczenia                                              

Literatura 


Klimat i obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego                    Klimat                                                        

Wiatry                                                       

Wiatry lokalne                                                 

Powstawanie rosy                                               

Mgły i zamgIenia 

Deszcz

Dobowewahaniatemperaturypowietrza

Dobowe wahania wilgotności powietrza                            

Pomiary meteorologiczne                                         
Sezonowe zmiany psychrometrycznego stanu powietrza zewnętrznego       

Wybór parametrów obliczeniowych powietrza zewnętrznego             

Ćwiczenia                                                   

Literatura 

Wybór obliczeniowych parametrów powietrza nawiewanego                  
Usuwanie zysków ciepła jawnego   

Pojemność cieplna powietrza wilgotnego                               

Usuwanie zysków ciepła utajonego   

Współczynnik kątowy charakterystyki pomieszczenia   

Zyski ciepła spowodowane pracą wentylatora   

Marnotrawne ogrzewanie wtórne                                    

Wybór odpowiednich parametrów powietrza nawiewanego                

Temperatura powietrza nawiewanego                                

Ćwiczenia                                                           

Zyski ciepła od nasłonecznienia i z innych źródeł                          
Składniki zysków ciepła                                           
Fizyka promieniowania słonecznego 
Promieniowanie rozproszone 
Definicje                                                      
Deklinacja Słońca                                                
Wysokość wzniesienia Słońca 
Azymut Słońca                                                 
Natężenie bezpośredniego promieniowania słonecznego na dowolną płaszczyznę                                          

Wartości liczbowe natężenia bezpośredniego promieniowania słonecznego

Zewnętrzne urządzenia przeciwsłoneczne 

Geometria cienia                                                

Przepuszczanie promieniowania słonecznego przez szyby               

Ciepło pochłaniane przez szyby

Wewnętrzne urządzenia przeciwsłoneczne i podwójne oszklenie            
Wartości liczbowe natężenia promieniowania rozproszonego

Inneczynnikiwpływającenazyskiciepłaodnasłonecznienia

Zyski ciepła przez ściany

Temperaturasłoneczna                     

Obliczanie zysków ciepła przez ściany lub stropy                      
Obciążenie urządzeń klimatyzacyjnych spowodowane zyskami ciepła od nasłonecznienia przez szyby                                    

Przejmowanie ciepła przez powietrze w przewodach wentylacyjnych

Infiltracja powietrza                                             

Oświetlenie elektryczne                                           

Zyski ciepła od lzi

Zyski ciepła od silników elektrycznych                              

Urządzenia biurowe

Ćwiczenia                                                          

Literatura                     

Obciążenie chłodnicze
Obciążenie chłodnicze a zyski ciepła                                

Obciążenie chłodnicze dla całego budynku                           

Częściowe obciążenie urządzeń klimatyzacyjnych                     

Obciążenie chłodnicze kompensowane przez ogrzewanie wtórne          

Obejście zamiast nagrzewnicy wtórnej

Przepustnice główne i na obejściu                                  

Chłodzenie i ogrzewanie sekwencyjne

Układy strefowe z nagrzewnicą umieszczoną nad chłodnicą              

Obciążenie chłodnicze dwuprzewodowej instalacji klimatyzacyjnej        

Obciążenie chłodnicze w instalacjach wodno-powietrznych              

Rozdzielanie obciążeń spowodowanych zyskami ciepła jawnego i utajonego                                                    

Wykresy obciążeń cieplnych                                    

Ćwiczenia                                                          


Teoretyczne podstawy działania parowych chłodziarek sprężarkowych        
Zasady ogólne                                                  

Termodynamika  i chłodnictwo

Właściwa wydajność chłodnicza                                   

Praca sprężania                                                 

Ciepło oddawane przez skraplacz   

Współczynnik wydajności chłodniczej    

Rzeczywisty proces sprężania pary                                

Zależności między ciśnieniem i objętością   

Sprawność wolumetryczna                                    

Chłodzenie termosyfonowe 

Czynniki chłodnicze            '"                      

Efekty spadku zawartości ozonu w powietrzu                       

Bezpieczeństwo

Ćwiczenia                                                          

Literatura 
 

Chłodnice powierzchniowe i komory zraszania   
Różnica między chłodnicami powierzchniowymi a komorami zraszania       

Konstrukcjachłodnicypowierzchniowej   

Przepływy w układzie współprądowym i przeciwprądowym               

Współczynnik kontaktu chłodnicy   

Współczynnik przenikania ciepłaKchłodnic powierzchniowych 

Chłodzenie jawne                                      

Praca chłodnicy przy częściowym obciąieniu                         

Moc chłodnicy w warunkach samoregulacji                            

Chłodnice o powierzchniach zraszanych 

Chłodzenie naturalne                                              

Chłodnice z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego          

Komory zraszania                                              

Ćwiczenia                                                          

Literatura 

Odprowadzanie ciepła ze skraplaczy i wieżowych chłodni wody              
Metody odprowadzania ciepła   

Rodzaje chłodni wieżowych                                    

Rozważaniateoretyczne   

Skraplacze natryskowo-wyparne   ll

Skraplacze chłodzone powietrzem   

Regulacja automatyczna                      

Rozważania praktyczne                                          

Ćwiczenia                                                          

Literatura 

Urządzenia chłodnicze                                                  
Zawór rozprężny                                  

Rozdzielacz

Zawory pływakowe   

Parowniki do chłodzenia cieczy   

Chłodnice bezpośredniego odparowania                             

Sprężarki tłokowe                                               

Zespół skraplający chłodzony powietrzem  o  

Zespół skraplacz-parownik   

Regulacja chłodnicy bezpośredniego odparowania i zespołu skraplającego   

Parametry pracy agregatów wody lodowej                          

Sprężarka śrubudowa                                         &