Konstrukcje metalowe Cz.1

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Arkady
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
  • 69,00 zł

ISBN 978-83-213-4197-2

Oprawa: miękka, Format: 24,5x17 cm, Stron: 648, 2005 r. , dodruk cyfrowy


W książce podano podstawy obliczania i wymiarowania elementów konstrukcji stalowych, a więc prętów rozciąganych, ściskanych i zginanych, a także połączeń. Zasady projektowania poprzedzono omówieniem zagadnień metalurgii, metalografii i technologii stali. W pracy uwzględniono przepisy PN-90/B-03200 oraz zalecenia Eurokodu 3. Zamieszczono przykłady liczbowe.

Książka jest przeznaczona dla stentów wydziałów budowlanych uczelni technicznych oraz inżynierów projektantów. W stosunku do poprzednich wydań rozszerzono treść, uwzględniając problemy zmęczenia niskocyklowego i nowe dokonania w dziedzinie niezawodności konstrukcji stalowych. Więcej uwagi poświęcono zagadnieniom teorii plastyczności w projektowaniu.

Spis treści:
Oznaczenia                                                  
Wstęp

Metale w budownictwie 
Procesy wytwarzania stali   
Podstawowe pojęcia   
Proces wielkopiecowy   
Proces konwertorowy i martenowski   
Odtlenianie stali 
Odlewanie stali                                                        
Proces ciągłego odlewania stali   
Podstawowe pojęcia fizyki metali   
Budowa kryształu Struktura krystaliczna metali                           
Stopy żelazo-węgiel Układ równowagi 
Struktura stali 
Wlaściwości metali w świetle budowy krystalicznej   
Obróbka cieplna stali Naprężenia własne   
Wyżarzanie, hartowanie, odpuszczanie, przesycanie, starzenie 
Naprężenia własne                                                      
Właściwości fizyczne i mechaniczne stali   
Próba rozciągania Granice plastyczności i wytrzymałości stali               
Wytrzymałość stali na ściskanie        
pływ czasu, temperatury i powtórnego obciążenia na właściwości stali   
Twardość, arność, ciągliwość i kujność stali                               
Formy zniszczenia elementów stalowych   
Hipotezy wytrzymałościowe                                 
Stany naprężeń, wytężenie materiału   
Hipoteza największego naprężenia stycznego                               
Hipoteza największej jednostkowej energii odkształcenia postaciowego    
Zmęczenie stali i elementów konstrukcyjnych                              
Pojęcia podstawowe 
Wykres Wohlera 
Obciążenia w procesach zmęczeniowych                        
Fazy procesu zmęczenia                                               
Metoda obliczeń                                                       
Zmęczenie niskocyklowe                                               
Zmęczenie wysokocyklowe                                             
Gatunki stali stosowane w budownictwie                                 
Klasyfikacja stali Skład chemiczny  
Stal niestopowa konstrukcyjna                         
Stal niskostopowa konstrukcyjna                                        
Stal do produkcji rur                                         
Stal trnordzewiejąca                             
Staliwo 
Stal o podwyższonej wytrzymałości  
Ogólna ocena stali konstrukcyjnych 
Kierunki rozwojowe w produkcji stali 
Wyroby stalowe 
Obróbka plastyczna stali  
Technologia wytwarzania półwyrobów i wyrobów stalowych  
Asortyment wyrobów stalowych  
Zasady doboru kształtowników i blach na konstrukcje                     
Korozja stali i sposoby jej zapobiegania 
Ogólny opis zjawiska            
Metody i środki zabezpieczenia                          
Ochrona przed pożarem                                            
Zastosowanie stopów aluminium                          
Wiadomości wstępne 
Proces wytwarzania i właściwości aluminium 
Stopy aluminium                                                    
Wyroby ze stopów aluminium 
Założenia do wymiarowania konstrukcji ze stopów aluminium 

Niezawodność konstrukcji metalowych 
Wiadomości wstępne   
Zarys teorii niezawodności   
Deterministyczna ocena bezpieczeństwa          
Metody probabilistyczne                 
Awaryjność konstrukcji   
Metoda stanów granicznych                        
Wprowadzenie 
Wytrzymałość obliczeniowa stali id 
Obciążenia

Połączenia 
Charakterystyka połączeń                                           
Połączenia na nity i śruby   
Wiadomości wstępne Kategońe połączeń  
Rodzaje nitów Proces nitowania                                        
Rodzaje śrub Charakterystyka połączeń śrubudowych                       
Praca nitów i śrub w połączeniach zakładkowych           
Praca nitu lub śruby w szeregu w połączeniu zakładkowym          
Zasady konstruowania połączeń nitowych i śrubudowych w połączeniach zakładkowych                                                        
Zasady obliczania połączeń nitowych i śrubudowych w połączeniach zakładkowych niesprężonych                         
Połączenia nakładkowe cierne sprężone śrubami o wysokiej wytrzymałości   
Połączenia doczołowe sprężone śrubami o wysokiej wytrzymałości   
Połączenia spawane 
Wiadomości wstępne                  
Metody spawania
Dobór elektrod Kontrola spawania                    
Spawanie aluminium   
Naprężenia spawalnicze
Rozkład naprężeń w spoinach   
Rodzaje spoin i ogólne zasady konstruowania połączeń spawanych   
Spoiny czołowe - zasady konstruowania i obliczania                       
Spoiny pachwinowe - zasady konstruowania i obliczania                   
Szczególne przypadki zastosowania spoin                                 
Spoiny pachwinowe przerywane  
Spoiny pachwinowe w otworach (otworowe)   
Złącza ze spoinami czołowymi i pachwinowymi                       
Inne rodzaje połączeń               
Połączenia zgrzewane  
Połączenia zaciskowe lin 
Połączenia klejone                                                  
Łączniki elementów lekkiej obudowy i łączenie stali z innymi mateńałami 

Elementy rozciągane 
Założenia ogólne                                                     
Konstruowanie elementów rozciąganych                                 
Obliczanie elementów rozciąganych wg PN-/B- 

Elementy ściskane 
Wiadomości wstępne   
Podstawowe pojęcia teońi wyboczenia   
Praca elementów ściskanych                               
Wyboczenie sprężyste pręta idealnego               
Pręt nieidealny Wpływ wstępnego mimośrodu 
Wyboczenie niesprężyste                                              
Wpływ naprężeń własnych 
Długość wyboczeniowa Współczynnik długości wyboczeniowej            
Elementy ściskane mimośrodowo 
Wyboczenie giętno-skrętne                                    
Nośność elementów ściskanych w świetle przepisów normowych  
Ściskanie osiowe z wyboczeniem giętnym  
Ściskanie z wyboczeniem giętno-skrętnym                              
Ściskanie mimośrodowe  
Elementy złożone ściskane osiowo  
Podstawy teoretyczne stateczności pręta złożonego  
Siła poprzeczna w prętach złożonych ściskanych osiowo   
Obliczanie prętów ściskanych złożonych w świetle PN-/B-  
Projektowanie słupów
Informacje wstępne     
Słupy pełnościenne ściskane osiowo                                     
Słupy złożone ściskane osiowo  
Obliczanie przewiązek w słupach złożonych  
Obliczanie skratowania w słupach złożonych                              
Słupy mimośrodowo ściskane 
Słupy pełnościenne mimośrodowo ściskane  
Słupy złożone mimośrodowo ściskane                              
Głowice słupów                                      
Podstawy słupów 
Słupy ściskane osiowo 
Słupy ściskane mimośrodowo 
Styki słupów                                                 

Belki
Wiadomości wstępne 
Obliczanie belek według teorii sprężystości 
Zginanie                                                       
Dwukierunkowe zginanie i rozciąganie                   
Wpływ siły poprzecznej na nośność obliczeniową belki 
Skręcanie                                                            
Zginanie i skręcanie 
Podstawy obliczeń lekkich konstrukcji stalowych z kształtowników giętych z blach                                                      
Uwagi ogólne                                                      
Podstawy obliczeń                                                     
Obliczanie prętów cienkościennych wg teorii nośności nadkrytycznej       
Stateczność ogólna (zwichrzenie) 
Zagadnienia ogólne                                                   
Problem zwichrzenia w ujęciu PN-/B-              
Stateczność miejscowa         
Wprowadzenie
Ścianki ściskane, ściskane mimośrodowo lub zginane w swojej płaszczyźnie
Ścianki ścinane 
Środniki pod obciążeniem skupionym                
Środniki w złożonym stanie naprężenia                               
Żebra usztywniające                                         
Obliczanie belek według teorii plastyczności        
Zasady ogólne 
Nośność plastyczna przy czystym zginaniu   
Nośność konstrukcji pracujących plastycznie                            
Obliczanie ugięć sprężysto-plastycznych                                   
Zasady wykorzystania teorii plastyczności według norm i wytycznych      
Wpływ odkształceń oraz stateczności ogólnej i lokalnej na nośność plastyczną                                                      
Sprawdzenie nośności pręta zginanego (podsumowanie)          
Ogólne zasady projektowania belek        
Ustalenie rozpiętości, sposobu podparcia i wysokości belek                 
Charakterystyka stropów stalowych 
Klasyfikacja belek                                                   
Belki walcowane 
Belki ażurowe 
Ogólne zasady projektowania blachownic Blachownice spawane   
Blachownice nitowane   
Blachownice wykonywane systemem przemysłowym  
Blachownice z falistym środnikiem 
Styki belek 
Styki blachownic                                              
Połączenia belek stropowych z blachownicami          
Połączenia belek ze słupami 

Kratownice 
Wiadomości wstępne   
Rodzaje kratownic płaskich i sposoby ich kształtowania                    
Zasady obliczania kratownic                               
Założenia i metody wyznaczania sił w prętach kratownic                 
Określenie wysokości kratownicy i ustalenie obciążeń
Sztywność kratownic   
Długości wyboczeniowe i smukłości prętów kratownicy                   
Wymiarowanie prętów kratownic   
Projektowanie kratownic (węzłów) 

Ramy 
Wiadomości wstępne                        
Stateczność prętów ram                                      
Długości wyboczeniowe słupów ram w ujęciu teoretycznym       
Długości wyboczeniowe słupów ram w ujęciu praktycznym (normowym)    
Projektowanie prętów ram                            
Informacje wstępne Zasady projektowania wg teorii I rzędu
Zasady uwzględniania wpływów II rzędu
Projektowanie naroży ram                                       
Informacje wstępne                                                   
Naroża dwuramienne                                          
Naroża trójramienne                                   
Naroża ram wielopiętrowych
Węzły podatne ram
Przystosowanie się konstrukcji o właściwościach plastycznych           
Wstęp                                                         
Badania cyklicznego i statycznego odkształcenia stali
Podstawowe twierdzenia przystosowania

Łożyska   
Charakterystyka ogólna                              
Łożyska płaskie i styczne 
Łożyska przegubowe i wałkowe 
Łożyska gumowe                                                    
Łożyska z tworzyw sztucznych 

Wykaz literatury