Mosty podwieszone. Projektowanie i realizacja

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Arkady
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
  • 61,00 zł

ISBN 83-213-4409-7

Oprawa: twarda, Format: 17x24 cm, Stron: 528, 2005 r.

W książce przedstawiono m.in. zasady kształtowania, obliczania statyczne i technologię budowy mostów podwieszonych. Dzieło jest bogato ilustrowane, a wiele przykładów w nim zamieszczonych dotyczy najwybitniejszych osiągnięć z ostatnich lat w dziedzinie mostownictwa. Książka jest przeznaczona dla inżynierów mostowców, a także dla stentów wydziałów budownictwa wyższych uczelni technicznych.

Spis treści:
Przedmowa
Od Autora
1. Wprowadzenie
1.1. Uwagi ogólne
1.2. Pojęcia podstawowe i definicje
1.3. Aspekty ekonomiczne stosowania konstrukcji podwieszonych
1.4. Zestawienie podstawowych oznaczeń i jednostek pekty historyczne rozwoju mostów podwieszonych

2. Aspekty historyczne rozwoju mostów podwieszonych
2.1. Okres prób i poszukiwań
2.2. Rozwój mostów podwieszonych
2.3. Mosty podwieszone w Polsce

3. Zasady kształtowania mostów podwieszonych
1. Układy konstrukcyjne
3.1.1. Uwagi ogólne
3.1.2. Układy jednoprzęsłowe
3.1.3. Układy wieloprzęsłowe
3.2. Podział na przęsła
3.2.1. Rozwiązania klasyczne
3.2.2. Rozwiązania niekonwencjonalne
3.3. Liczba, wysokość i kształt pylonów
3.4. Układy olinowania
3.5. Rola kabli powrotnych i dodatkowych podpór w przęsłach skrajnych
3.6. Typy dźwigarów głównych .
3.7. Mosty typu extradosed
3.8. Dobór materiałów konstrukcyjnych
3.9. Elementy architektury mostów podwieszonych
3.9.1. Poza techniczna rola mostów
3.9.2. Niektóre zasady architektonicznego projektowania ustrojów podwieszonych
3.9.3. Fazy projektowania formy mostu podwieszonego
3.9.4. Udział architektów w projektowaniu mostów
3.9.5. Architektura kładek dla pieszych i małych obiektów podwieszonych
3.9.6. Architektura dużych mostów
3.10. Przyszlość mostów podwieszonych Rozwiązania konstrukcyjne

4. Rozwiązania konstrukcyjne
4.1. Schematy statyczne mostów podwieszonych
4.2. Konstrukcja przęseł
4.2.1. Kształtowanie przekrojów poprzecznych przęseł mostów podwieszonych
4.2.2. Przęsła (pomosty) stalowe
4.2.3. Przęsła (pomosty) betonowe
4.2.4. Przęsła hybrydowe
4.3. Sposoby mocowania cięgien w przęsłach
4.3.1. Zasady ogólne
4.3.2. Mocowanie cięgien w przęsłach stalowych
4.3.3. Mocowanie cięgien podwieszających w przęsłach betonowych
4.4. Konstrukcja pylonów
4.4.1. Zagadnienia ogólne
4.4.2. Pylony stalowe
4.4.3. Pylony betonowe
4.5. Podpory i bloki kotwiące
4.6. Systemy podwieszeń
4.6.1. Dobór liczby want
4.6.2. Elementy systemu
4.6.3. Cięgna podwieszające
4.6.4. Zakotwienia cięgien
4.6.5. Ochrona antykorozyjna
4.6.6. Osłony zewnętrzne cięgien
4.6.7. Wewnętrzne tłumiki drgań
4.6.8. Spinanie want
4.6.9. Nowe technologie w technice cięgnowej
4.6.10. Podsumowanie
4.7. Łożyska
4.8. Przykłady konstrukcji obiektów
4.8.1. Obiekty jednopylonowe
4.8.2. Obiekty dwupylonowe
4.8.3. Obiekty wielopylonowe
4.8.4. Mosty o konstrukcji mieszanej

5. Podstawy projektowania
5.1. Istniejące normy i wytyczne
5.2. Obciążenia mostów podwieszonych
5.2.1. Klasyfikacja obciążeń
5.2.2. Obciążenia ruchome mostów drogowych i kolejowych
5.2.3. Obciążenie kładek dla pieszych tłumem lzi
5.2.4. Wpływy termiczne w mostach podwieszonych
5.2.5. Imperfekcje wykonawcze
5.2.6. Siły w wantach
5.2.7. Analiza skutków awarii jednej wanty
5.2.8. Układy obciążeń
5.2.9. Proponowane wartości współczynników
5.3. Zasady wymiarowania
5.3.1. Stany graniczne nośności i użytkowania
5.3.2. Kryteria komfortu przy użytkowaniu kładek dla pieszych
5.3.3. Kryteria użytkowania mostów podwieszonych
5.4. Zjawisko zmęczenia
5.4.1. Obciążenia zmęczeniowe
5.4.2. Wytrzymałość zmęczeniowa cięgien
5.4.3. Stan graniczny nośności z uwagi na zmęczenie
5.4.4. Badania zmęczeniowe cięgien
5.5. Bezpieczeństwo w stanach montażowych
5.5.1. Mosty budowane metodą wspornikową [20]
5.5.2. Mosty budowane metodą nasuwania podłużnego
5.6. Uproszczona analiza dynamiczna kładek dla pieszych
5.7. Zjawisko tłumienia
5.7.1. Czynniki tłumiące
5.7.2. Modele tłumienia
5.7.3. Miary tłumienia
5.8. Uwarunkowania formalnoprawne

6. Elementy analizy statycznej i dynamicznej
6.1. Klasyfikacja modeli obliczeniowych
6.1.1. Model obliczeniowy konstrukcji
6.1.2. Modele geometrii
6.1.3. Modele materiałów
6.1.4. Modele obciążeń
6.2. Zagadnienia nie liniowe
6.2.1. Klasyfikacja
6.2.2. Teoria cięgna
6.2.3. Wytężenie pylonów
6.2.4. Stateczność pylonów
6.2.5. Uwzględnienie dużych przemieszczeń układu cięgnowo-belkowego
6.3. Wpływ elementów niekonstrukcyjnych na sztywność konstrukcji podwieszonych
6.4. Wykorzystanie macierzy wpływu do optymalizacji wytężenia konstrukcji
6.4.1. Wprowadzenie
6.4.2. Sprężenie pomostu
6.4.3. Korekta niwelety przęsła
6.4.4. Napięcie want
6.5. Wpływ spadku podłużnego mostu na wartości sił wewnętrznych w mostach podwieszonych
6.6. Mosty podwieszone zakrzywione w planie
6.7. Projektowanie wstępne
6.7.1. Uproszczony schemat statyczny
6.7.2. Wstępne określenie wymiarów want (kabli niosących) i naprężeń
6.8. Oszacowanie kąta skręcenia przęsła mostu skrzynkowego z jedną płaszczyzną podwieszenia
6.9. Uproszona analiza statyczna wieloprzęsłowych mostów podwieszonych
6.10. Analiza dynamiczna
6.10.1. Analiza modalna konstrukcji
6.10.2. Przybliżona analiza dynamiczna want
6.11. Dostępne narzędzia obliczeniowe

7. Działanie wiatru na mosty podwieszone
7.1. Uwagi ogólne 27
7.2. Opis wiatru
7.3. Identyfikacja środowiska wiatrowego w rejonie projektowanej przeprawy mostowej
7.3.1. Procedura postępowania
7.3.2. Działanie wiatru na konstrukcję mostu w ujęciu przepisów normowych
7.3.3. Metodyka postępowania w przypadku wykorzystania pomiarów stacji meteorologicznej wg [293]
7.4. Statyczne oddziaływanie wiatru
7.4.1. Aerostatyka
7.4.2. Zwichrzenie
7.4.3. Dywergencja aerodynamiczna (flatter dywergencyjny)
7.5. Zjawiska dynamiczne
7.5.1. Uwagi ogólne
7.5.2. Odrywanie wirów (vortex shedding)
7.5.3. Trzepotanie (buffeting)
7.5.4. Niestabilność skrętna i flatter 28.
7.5.5. Galopowanie
7.6. Wzbzenie wiatrowo-deszczowe
7.7. Teoria cienkiego płata
7.8. Przybliżone obliczenia aerodynamiczne mostów podwieszonych
7.8.1. Opis podstawowych zjawisk aerodynamicznych
7.8.2. Estymacja podstawowych parametrów dynamicznych mostu
7.8.3. Przykłady przybliżonych obliczeń aerodynamicznych
7.9. Aerodynamiczne badania modelowe
7.9.1. Rodzaje, zakres i przedmiot badań
7.9.2. Instrumentarium badawcze
7.9.3. Skalowanie i podobieństwo modelowe
7.9.4. Zastosowanie wyników badań
7.10. Procedura uwzględniania działania wiatru w projektowaniu mostów podwieszonych
7.1 l. Sposoby ograniczania drgań mostów podwieszonych lub ich elementów
7.11.1. Ograniczanie drgań ustroju nośnego
7.11.2. Ograniczanie drgań want

8. Przykłady obliczeń projektowych
8.1. Kładka podwieszona z pomostem stalowym
8.1.1. Opis obiektu
8.1.2. Podstawowe założenia obliczeniowe - oznaczenia
8.1.3. Charakterystyki mechaniczne stosowanych materiałów
8.1.4. Układy obciążeń
8.1.5. Charakterystyki geometryczne elementów konstrukcji
8.1.6. Model obliczeniowy konstrukcji
8.1.7. Obliczenia statyczne konstrukcji nośnej w fazie eksploatacji
8.1.8. Wymiarowanie
8.1.9. Ugięcia konstrukcji
8.1.10. Analiza konstrukcji z uwagi na wymuszenie drgań
8.2. Kładka podwieszona z pomostem betonowym
8.2.1. Opis obiektu
8.2.2. Podstawowe założenia obliczeniowe i oznaczenia
8.2.3. Charakterystyki mechaniczne stosowanych mateńałów
8.2.4. Układy obciążeń
8.2.5. Charakterystyki geometryczne elementów konstrukcji
8.2.6. Model obliczeniowy konstrukcji kładki
8.2.7. Obliczenia statyczne konstrukcji nośnej w fazie eksploatacji
8.2.8. Wymiarowanie
8.2.9. Ugięcia przęsła
8.2.10. Analiza dynamiczna konstrukcji

9. Technologia budowy mostów podwieszonych
9.1. Specyfika budowy mostów podwieszonych
9.2. Budowa fundamentów pylonów
9.3. Budowa pylonów
9.3.1. Uwagi ogólne
9.3.2. Pylony małych obiektów
9.3.3. Pylony stalowe dużych mostów
9.3.4. Pylony betonowe dużych mostów
9.4. Budowa ustrojów nośnych
9.4.1. Technologie stosowane przy wznoszeniu ustrojów nośnych
9.4.2. Wykonywanie ustrojów nośnych na rusztowaniach
9.4.3. Montaż ustrojów nośnych na konstrukcjach lub podporach tymczasowych
9.4.4. Wspornikowe metody budowy ustrojów nośnych
9.4.5. Wykonywanie ustrojów nośnych metodą nasuwania
9.5. Instalacja olinowania
9.5.1. Podstawy teoretyczne montażu olinowania
9.5.2. Techniki montażu 9.5.3. Końcowa rektyfikacja sił w wantach i parametrów geometrycznych pomostu
9.6. Przykłady zastosowanych technologii budowy
9.6.1. Realizacja stalowej kładki dla pieszych we Wrocławiu Leśnicy [28]
9.6.2. Realizacja kładki Krzywy Kij z pomostem z betonu sprężonego [25]
9.6.3. Montaż wspornikowy przęsła głównego i instalacja want w moście III Tysiąclecia im. Jana Pawła II w Gdańsku
9.6.4. Budowa mostu Ting Kau w Hongkongu [82], [226]
9.6.5. Budowa mostu Rion-Antińon w Grecji

10. Wyposażenie mostów podwieszonych
10.1. Elementy wyposażenia pylonów
10.1.1. Informacje ogólne
10.1.2. Dźwigi inspekcyjne
10.1.3. Piesze ciągi komunikacyjne w pylonach
10.1.4. Pozostałe wyposażenie
10.1.5. Urządzenia obce. Tarasy widokowe i reklamy
10.2. Elementy wyposażenia przęseł
10.3. Wyposażenie systemu olinowania

11. Badania i kontrola stanu technicznego mostów podwieszonych
11.1. Obszary badań mostów podwieszonych
11.2. Badania odbiorcze
11.2.1. Zakres badań i stosowana aparatura
11.2.2. Próbne obciążenie statyczne
11.2.3. Próbne badania dynamiczne
11.3. Obserwacja ukończonego obiektu
11.4. Wytyczne w zakresie utrzymania mostów podwieszonych
11.5. Przeglądy mostów podwieszonych
Literatura