Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Arkady
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
  • 82,00 zł

ISBN ISBN: 83-213-4139-x

Oprawa: twarda, Format: 24,5x17 cm, Stron: 456, 2002 r.

W książce przedstawiono ważne zagadnienia techniczne dotyczące ochrony wód krajowych przed zanieczyszczeniami. Omówiono szczegółowo m.in. procesy oczyszczania ścieków, metody utylizacji osadów ściekowych oraz projektowanie oczyszczalni.
Podręcznik przeznaczony jest dla stentów wyższych uczelni rolniczych i politechnik.

Spis treści:

Wstęp
Charakterystyka jakościowa i ilościowa ścieków   
Rodzaje ścieków             
Rodzaje zanieczyszczeń zawartych w ściekach  
Wskaźniki zanieczyszczeń zawartych w ściekach  
Wprowadzenie     
Odczyn i zasadowość         
Potencjał redox            
Wskaźniki zawartości związków organicznych  
Wskaźniki zawartości związków azotu    
Wskaźniki zawartości związków fosforu    
Wskaźniki zawartości związków mineralnych  
Substancje niebezpieczne        
Charakterystyka wybranych rodzajów ścieków    
Wprowadzenie              
Metody prognozowania składu i ilości ścieków dopływających do oczyszczalni  
Metoda współczynników jednostkowych; 
Metoda bezpośrednich pomiarów 
Statystyczna ocena sprawności oczyszczania ścieków       
Ścieki bytowo-gospodarcze                  
Wskaźniki użycia wody;  Ładunki zanieczyszczeń 
Ścieki przemysłowe                           
Odpady płynne powstające w czasie produkcji rolniczej             
Gnojowica; 
Gnojówka; 
Soki kiszonkowe; 
Wody zawierające środki ochrony roślin 
Ścieki zawierające lekkie i ciężkie ciecze nierozpuszczalne w wodzie      
Ścieki zawierające tłuszcze roślinne i zwierzęce     
Śdcieki ze składowisk odpadów komunalnych     
Wody infiltracyjne i przypadkowe oraz ścieki technologiczne
Ścieki opadowe                  
Ilość ścieków opadowych
Skład ścieków opadowych

Podstawy teoretyczne procesów oczyszczania ścieków      
Cel oczyszczania ścieków i sposoby jego realizacji    
Mechaniczne i fizykochemiczne oczyszczanie ścieków   
Rozdzielanie układów niejednorodnych za pomocą przegród  
Ogólny podział metod;
Cedzenie;
Filtracja; 
Procesy membranowe  Rozdzielanie frakcji z wykorzystaniem różnicy gęstości             
Sedymentacja zawiesin ziarnistych; 
edymentacja zawiesin kłaczkowatych; 
Teoria Hazena i Campa;  Sedymentacja strefowa; 
edymentacja w polu sił bezwładności; 
Flotacja; 
Koalescencja  Chemiczne oczyszczanie ścieków
Wprowadzenie                         
Metody strąceniowe                         
Rodzaje metod strąceniowych; 
Koagulacja; 
Strącanie chemiczne związków fosforu; 
Strącanie wapnem; 
Strącanie metali ciężkich 
Neutralizacja ścieków         
Utlenianie i redukcja         
Dezynfekcja ścieków i osadów pościekowych  
Mikrobiologiczne podstawy biologicznego oczyszczania ścieków  
Budowa komórek                  
Podstawy metabolizmu komórkowego          
Procesy odbywające się w komórkach; 
Oddychanie tlenowe;
Oddychanie beztlenowe 
Podstawy modelowania przemian biochemicznych                 
Oddziaływania różnych czynników na kinetykę reakcji enzymatycznych      
Wpływ stężenia substratu;
Wpływ temperatury;
Wpływ odczynu; 
Wpływ potencjału redox 
Modele procesów biochemicznych                      
Ogólne równanie przemian biochemicznych; 
Hydroliza substancji organicznych;  Modele szybkości wzrostu mikroorganizmów;  Szybkość usuwania zanieczyszczeń i powstawania produktów;  Wydzielanie się metabolitów gazowych;  Wydzielanie ciepła w procesach biochemicznych  Podstawy matematycznego modelowania złożonych procesów biochemicznych 

Podstawy teoretyczne reaktorów stosowanych w oczyszczalniach ścieków  
Rodzaje reaktorów    
Reaktoryokresowe                   
Reaktory przepływowe                  
Dynamiczne charakterystyki reaktorów przepływowych  
Reaktory rzeczywiste                
Zbiornikowe reaktory bez mieszania; 
Zbiornikowe reaktory z mieszaniem; 
Reaktory kontaktowe; 
Reaktory fluidalne  Operacje technologiczne stosowane w reaktorach
Mieszanie                       
Napowietrzanie ścieków                   
Cel i sposoby napowietrzania ścieków; 
Określanie zdolności natleniania urządzeń napowietrzających


Osad czynny                 
Organizmy występujące w osadzie czynnym   
Wprowadzenie         
Rozwój bakterii nitryfikacyjnych  
Denitryfikacja          
Bakterie biokumulujące fosfor   
Bakterie nitkowate i puchnięcie osadu  
Podstawy projektowania          
Definicje parametrów technologicznych i podstawowe zależności  
Układy technologiczne z zastosowaniem metody osadu czynnego  
Obliczenia technologiczne                  
Zasady projektowania;  Ładunki zanieczyszczeń pochodzących z przeróbki osadów; 
Komory osadu czynnego i osadniki wtórne; 
Bilans ładunków zanieczyszczeń i zapotrzebudowania na tlen

Złoża biologiczne                  
Podstawy teoretyczne               
Zasady projektowania tlenowych złóż biologicznych  
Parametry technologiczne  
Układy technologiczne   
Obliczenia technologiczne

Metody beztłenowe stosowane w oczyszczałniach ścieków   
Fermentacja kwaśna osadów wstępnych  
Fermentacja metanowa    
Fermentacja ścieków     
Fermentacja osadów     
Zagospodarowanie biogazu  
Ilość biogazu; 
Instalacja biogazu

Odbiorniki ścieków                     
Wymagania stawiane ściekom odprowadzanym do środowiska  
Grunt jako odbiornik ścieków      
Rolnicze wykorzystanie ścieków     
Skład biologiczny gruntów       
Czas przepływu wody przez strefę aeracji  
Kumulowanie się zanieczyszczeń refrakcyjnych w gruncie  
Rola roślinności przy oczyszczaniu ścieków w gruncie   
Oddziaływanie ścieków na skład mineralny wód podziemnych  
Wody jako odbiorniki ścieków   
Śródlądowe wody płynące  
Śródlądowe wody stojące  
Wody morskie     

Systemy kanalizacyjne           
Stan systemów kanalizacyjnych w Polsce  
Klasyfikacja kanalizacji    I 
Racjonalne usuwanie ścieków   
Uwarunkowania      
Kanalizacja indywidualna   Kanalizacja grawitacyjna  
Struktura sieci kanalizacyjnej; 
Obliczenia hydrauliczne; 
Rury kanalizacyjne; 
Podstawowe obiekty sieci kanalizacyjnej 
Kanalizacja ciśnieniowa                         
Struktura sieci i warunki techniczne jej wykonania; 
Obliczenia hydrauliczne; 
Rury i obiekty ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej 
Kanalizacja podciśnieniowa                        
Struktura sieci kanalizacyjnej - jej zalety i wady; 
Obliczenia hydrauliczne;  Rury i obiekty sieci kanalizacyjnej podciśnieniowej

Oczyszczalnie na obszarach bez zbiorczych sieci kanalizacyjnych  
Oczyszczalnie przydomowe i lokalne - definicje  
Osadniki gnilne    
Osadniki Imhoffa   
Drenaż rozsączający  
Filtry piaskowe    
Oczyszczalnie gruntowo-roślinne  
Rodzaje oczyszczalni gruntowo-roślinnych  
Wymiarowanie i konstrukcja złóż    
Efektywność oczyszczania       
Modelowe układy oczyszczalni gruntowo-roślinnych  
Stawy ściekowe         
Złoża biologiczne        
Oczyszczalnie z osadem czynnym  
Analiza porównawcza     

Oczyszczalnie współpracujące z kanalizacjami zbiorczymi  
Czynniki decydujące o sposobie oczyszczania ścieków  
Układy technologiczne oczyszczalni ścieków    
Wybrane elementy zbiorczych oczyszczalni ścieków  
Stacje zlewne  
Kraty     
Piaskowniki   
Zgarniacze osadów

Unieszkodliwianie osadów ściekowych 
Ilość i jakość osadów ściekowych 

Podstawowe schematy technologiczne przeróbki osadów ściekowych 
Procesy technologiczne zmniejszające objętość osadów ściekowych
Zagęszczanie i kondycjonowanie osadów
Odwadnianie osadów           
Suszenie osadów            
Ograniczanie szkodliwego wpływu osadów na środowisko 
Stabilizacja osadów
Higienizacja osadów           
Detoksykacja osadów           
Wykorzystanie osadów ściekowych na cele nieprzemysłowe

Pomiary, sterowanie i analiza danych uzyskiwanych w czasie eksploatacji oczyszczalni
Wiadomości ogólne                   

Komputerowe systemy kontroli i nadzoru pracy oczyszczalni ścieków
Poziomy systemu kontroli i nadzoru 
Układy pomiarowe    
Układy regulacyjne i sterownicze
Sterowniki obiektowe     
Transmisja danych i stacje dyspozytorskie
Opracowywanie archiwalnych zbiorów danych 

Ekonomiczne aspekty rozwoju systemów kanalizacyjnych
Ekonomiczne kształtowanie regionalnych programów ochrony wód
Przepisy prawne Wybrane Polskie Normy Skorowidz
Finansowanie inwestycji kanalizacyjnych  Podstawy finansowania  
Źródła finansowania    
Ekonomiczna efektywność inwestycji
Przykłady ekonomicznej oceny oczyszczalni ścieków

Ocena oddziaływania oczyszczalni ścieków na środowisko
Piśmiennictwo

Przepisy prawne
Wybrane Polskie Normy
Skorowidz