Ochrona budynków przed korozją biologiczną

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Arkady
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
  • 95,00 zł

ISBN 83-213-4205-1

Oprawa: twarda, Format: 24x17 cm, Stron: 370, 2001 r., Ilustracji: 152, 2001 r.

W książce przedstawiono zagadnienia związane z ochroną budynków przed korozją biologiczną. Omówiono bowę, właściwości fizyczne i mechaniczne drewna, opisano czynniki sprzyjające porażeniu obiektów budowlanych przez grzyby i owady, a także sposoby przeciwdziałania tym niekorzystnym zjawiskom. Książka jest przeznaczona dla stentów wydziałów budownictwa i technologii drewna wyższych uczelni technicznych oraz uczniów techników budowlanych.

Spis treści:
Przedmowa

Mykologia budowlana - rys historyczny - Jerzy Ważny

Zagadnienia prawne dotyczące ochrony obiektów budowlanych przed korozją biologiczną - Zygmunt Stramski

Akty prawne dotyczące działalności budowlanej
Dokumenty dopuszczające wyroby do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
Zasady utrzymania obiektów budowlanych
Warunki, jakie musi spełniać wentylacja i klimatyzacja Oszczędność energii i izolacyjność cieplna
Ochrona dóbr kultury Bezpieczeństwo użytkowania budynku
Środki ostrożności przy pracach impregnacyjno-odgrzybieni owych
Bezpieczeństwo konstrukcji
Zabezpieczanie obiektów budowlanych przed pożarem

Drewno - Piotr Witomski
Wstęp
Makroskopowa budowa drewna
Różnice w anatomicznej bowie drewna drzew iglastych i liściastych
Mikroskopowa budowa drewna Rodzaje komórek Submikroskopowa budowa drewna
Chemiczna budowa drewna Połączenie składników ściany komórkowej
Fizyczne właściwości drewna Gęstość drewna Wilgotność drewna
Wytrzymałość drewna

Mikroorganizmy rozwijające się w budynkach - Jerzy Ważny
Wstęp
Grzyby
Wiadomości ogólne
Budowa grzybów
Rozwój grzybów domowych
Wpływ grzybów domowych na drewno
Wpływ grzybów domowych na cegłę, beton i zaprawę
Wpływ grzybów domowych na organizmy żywe Rozpoznawanie gatunków grzybów domowych
Grzyby-pleśnie Glony
Bakterie

Owady - szkodniki drewna budowlanego - Adam Krajewski
Pojęcie szkodnika i rodzaje szkód
Budowa ciała i zmysły owadów
Rozwój osobniczy owadów
Klasyfikacja taksonomiczna owadów niszczących drewno w budynkach
Drewno jako środowisko życia owadów
Inne czynniki środowiska wpływające na rozwój owadów
Przyczyny masowego porażenia drewna w budynkach przez owady
Klasyfikacja gatunków owadów pod względem rodzaju porażonego drewna i rozmiarów szkód w budynkach
Owady rozwijające się w drewnie powietrzno suchym
Owady zasiedlające zawilgocone i zagrzybione drewno, których larwy mogą następnie żerować w powietrznosuchych partiach drewna
Owady rozwijające się w zawilgoconym i zagrzybionym drewnie
Owady związane na stałe z zanurzonym w wodzie drewnem nadpsutym przez mikroorganizmy
Owady rozwijające się we wbudowanym nieokorowanym drewnie
Owady wprowadzane do budynku jako larwy z wcześniej zasiedlonym materiałem drzewnym, gdzie mogą kończyć swój rozwój
Owady wykorzystujące drewno wyłącznie jako kryjówkę
Objawy porażenia drewna i cechy rozpoznawcze gatunków owadów
Przegląd najważniejszych gatunków owadów niszczących w Polsce drewno budynków
Sposoby zwalczania owadów niszczących drewno

Chemiczne środki ochrony drewna przed korozją biologiczną Krzysztof J Krajewski
Rozwój i przeznaczenie środków ochrony drewna
Podział środków ochrony drewna
Ogólna klasyfikacja środków ochrony drewna
Środki oleiste
Środki rozpuszczalnikowe
Środki solne
Środki wodorozcieńczalne
Inne formy środków ochrony drewna
Dobór środków ochrony drewna
Badania środków ochrony drewna
Perspektywy rozwoju środków ochrony drewna
Impregnaty stosowane w budownictwie

Stosowanie chemicznych środków ochrony drewna budowlanego - Krzysztof J Krajewski
Warunki skutecznej impregnacji drewna
Klasy zagrożenia drewna budowlanego
Podatność drewna na impregnację
Wpływ wilgotności drewna na dobór i stosowanie środków ochrony
Przygotowanie drewna do impregnacji Przygotowanie impregnatów
Podział i charakterystyka metod impregnacji drewna
Przegląd chemicznych metod ochrony drewna
Bezciśnieniowe metody impregnacji drewna
Niskociśnieniowe metody impregnacji drewna Wysokociśnieniowe metody impregnacji drewna
Specjalistyczne metody ochrony drewna
Postępowanie z drewnem po impregnacji
Ocena potrzebnej ilości impregnatu i kontrola jakości prac

Zwalczanie korozji biologicznej w budynkach - Krzysztof J Krajewski
Sprawdzanie budynków pod względem zagrzybienia
Uszkodzenia budynków wskutek korozji biologicznej
Przyczyny występowania korozji biologicznej w budynkach
Likwidacja korozji biologicznej w budynkach
Zakres prac związanych z likwidacją korozji biologicznej
Remonty odgrzybieni owe Zabiegi tymczasowe
Rozbiórka budynków
Ogólne zasady prowadzenia prac odgrzybieniowych
Metody zwalczania korozji biologicznej
Kontrola i odbiór prac odgrzybieniowych

Czynniki fizyczne warunkujące porażenie budynków przez grzyby i owady - Jerzy Karyś, Kazimierz Marszalek
Wstęp
Adsorpcja i absorpcja
Potencjał przenoszenia wilgoci
Napięcie powierzchniowe Kondensacja pary wodnej na powierzchni
Punkt rosy Współczynnik przenikania ciepła
Temperatura na powierzchni przegrody
Kondensacja powierzchniowa
Dyfuzja i kondensacja pary wodnej wewnątrz przegrody
Dyfuzja pary wodnej
Kondensacja pary wodnej wewnątrz przegrody Kapilarny transport wilgoci
Wysychanie przegród budowlanych

Inne rodzaje korozji występujące w budynkach - Jerzy Karyś
Wstęp
Korozja chemiczna tworzyw cementowych i stali
Ochrona materiałowo-strukturalna materiałów konstrukcyjnych

Izolacje wodochronne - Jerzy Hola, Zygmunt Matkowski, Andrzej Pawlonka
Przyczyny i skutki zawilgocenia obiektów budowlanych
Ogólne wymagania stawiane izolacjom wodochronnym Materiały do izolacji wodochronnych i ich charakterystyka Rodzaje materiałów do izolacji wodochronnych Materiały bitumiczne Materiały z tworzyw sztucznych Materiały mineralne Rodzaje izolacji wodochronnych / Izolacje przeciwwilgociowe Izolacje przeciwwodne Izolacje parochronne Izolacje wodochronne w obiektach nowo wznoszonych Zasady wykonywania izolacji wodochronnych Wskazówki dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych Wskazówki dotyczące wykonywania izolacji przeciwwodnych Wskazówki dotyczące wykonywania izolacji parochronnych Zabezpieczenie wodochronne w obiektach istniejących Przykłady zabezpieczenia przeciwwodnego i przeciwwilgociowego w obiektach nowo wznoszonych i istniejących

Sposoby osuszania budynków - Jerzy Karyś
Wstęp
Sposoby wykonywania przepon w murze
Klasyfikacja sposobów wykonywania przepon
Podcinanie murów
Podmurowywanie ław fundamentowych
Mechaniczne lub pneumatyczne wciskanie blachy nierdzewnej
Wykonywanie otworów Knappena prostych i kolankowych
Wykonywanie otworów i wprowadzanie środków higroskopijnych
Wykorzystanie elektroosmozy
Wykonywanie aktywnych ekranów wentylacyjnych
Wykonywanie rowów odprowadzających wodę
Wykonywanie drenażu opaskowego
Stosowanie iniekcji grawitacyjnej
Stosowanie iniekcji niskociśnieniowej
Stosowanie iniekcji wysokociśnieniowej
Stosowanie elektroiniekcji
Stosowanie iniekcji z czynnikiem termicznym
Wnioski dotyczące osuszania inwazyjnego
Bezinwazyjne osuszanie obiektów budowlanych
Wilgotność przegród budowlanych w trakcie wznoszenia budynku i eksploatacji
Osuszanie naturalne
Osuszanie sztuczne

Profilaktyka materiałowo-konstrukcyjna w tradycyjnych rozwiązaniach stropów, podłóg, ścian i dachów - Kazimierz Grabowski, Jan Kunert
Wstęp
Stropy
Charakterystyka stropów
Stropy drewniane
Stropy na belkach stalowych
Stropy żelbetowe plytowe i plytowo-żebrowe
Stropy gęstożebrowe
Stropy z prefabrykowanych płyt kanałowych
Podłogi Podłogi na gruncie
Podłogi na stropach
Ściany zewnętrzne i wewnętrzne
Ściany drewniane
Ściany murowane Dachy i stropodachy
Pokrycia dachowe

Ochrona i rewaloryzacja obiektów zabytkowych - Miroslaw Przylęcki
Wstęp
Definicje zabytku architektury i budownictwa
Wstępny etap prac konserwatorskich - badania specjalistyczne i zabezpieczenie obiektu
Podstawowa dokumentacja konserwatorska poprzedzająca projekt prac budowlanych przy zabytku architektury
Pomiarowa inwentaryzacja konserwatorska
Stium historyczne
Prace projektowe
Powykonawcza dokumentacja konserwatorska
Prace konserwatorsko-budowlane
Zabiegi techniczne stosowane przy zabezpieczaniu zabytków architektury i budownictwa
Zabezpieczanie podłoża (gruntu) Zabezpieczanie fundamentów
Zabezpieczanie murów konstrukcyjnych i sklepień
Zabezpieczanie otworów architektonicznych
Zabezpieczanie tymczasowym lub trwałym pokryciem dachowym (zadaszenie)
Inne formy zabezpieczania
Prace remontowe (konserwatorskie, restauratorskie, renowacyjne)
Wprowadzenie
Fundamenty Mury nośne i ściany działowe
Sklepienia i stropy Dachy obiektów, hełmy wież
Elementy wystroju architektonicznego
Inne prace architektoniczno-budowlane związane z obiektami zabytkowymi

Ochrona przeciwogniowa drewna i materiałów drewnopochodnych - Andrzej Fojutowski
Proces palenia się drewna Klasyfikacja i terminologia w zakresie pożarowej oceny materiałów budowlanych Zabezpieczanie przeciwogniowe drewna i materiałów drewnopochodnych
Wprowadzenie
Środki ogniochronne
Zabezpieczanie wgłębne drewna i materiałów drewnopochodnych (w masie)
Zabezpieczanie powierzchniowe drewna i materiałów drewnopochodnych
Specjalne techniki zabezpieczania drewna przed działaniem ognia
Kontrola zabezpieczenia przeciwpożarowego
Wpływ środków ogniochronnych na niektóre właściwości drewna i materiałów drewnopochodnych
Trwałość zabezpieczenia drewna i materiałów drewnopochodnych
Odporność ogniowa elementów z drewna

Ekspertyza mykologiczno-budowlana - Zygmunt Stramski
Wstęp
Sporządzanie ekspertyzy mykologiczno-budowlanej
Część wstępna
Opis techniczny budynku
Ocena stanu technicznego budynku na zewnątrz
Ocena stanu technicznego budynku wewnątrz
Identyfikacja wykrytych gatunków grzybów i owadów metodą makroskopową
Przyczyny zagrzybienia i porażenia budynku przez owady
Zawilgocenie budynku Wnioski
Zalecenia

Literatura