Ochrona konstrukcji żelbetowych

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Arkady
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
  • 30,45 zł

ISBN 83-213-4131-4

Oprawa: broszurowa, Format: 24x16,5 cm, Stron: 196, 1999 r.

Autor pracy przedstawia sposoby ochrony i zwiększenia trwałości konstrukcji żelbetowych poddanych oddziaływaniu niekorzystnych czynników, a także metody napraw w przypadku degradacji elementów lub obiektów. Książka jest przeznaczona dla stentów wydziałów budowlanych wyższych uczelni technicznych oraz projektantów i wykonawców budynków.

Spis treści:
Trwałość obiektów obiektów bowlanych    
Pojęcia trwałości          
Trwałość obiektu budowlanego i jego części
Czynniki działające na obiekt budowlany i jego części
Wymagany okres użytkowania
Projektowany okres użytkowania

Trwałość konstrukcji żelbetowych 
Czas życia konstrukcji   
Okres użylkowania konstrukcji
Właściwości ochronne otuliny
Struktura betonu  
Ciecz w porach betonu
JOchrona zbrojenia w betonie
Wpływ czynników zewnętrznych 

Przyczyny degradacji konstrukcji z betonu arbonatyzacja betonu 
Mechanizm działania   
Postęp karbonatyzacji  
Wpływ czynników środowiskowych
Rola betonu i jego składników 
Chlorki       
Oddziaływanie chlorków ze środowiska 
Wpływ na korozję zbrojenia      
Postęp skażenia chlorkami    
Metody ustalania współczynnika dyfuzji 
Rola betonu i jego składników 
Kozja betonu w środowiskach ciekłych 
Wprowadzenie J Korozja ługująca   
Wymiana jonów    
Tworzenie soli zespolonych
Inne czynniki środowiskowe
Działanie opadów atmosferycznych i mrozu
Głębokość wnikania wody 
Działanie mrozu
Naprężenie w betonie  
Wpływ naprężeń 
Rysy    

Klasyfikacja oddziaływań         
Zasady klasyfikacji         
Oddziaływanie czynników środowiskowych 
Klasyfikacja środowisk agresywnych 
Zasady ogólne 
Środowiska gazowe  Środowiska ciekłe
Środowiska stałe
Oddziaływania pośrednie

Ochrona konstrukcji przed degradacją
Wymagania ogólne   
Grubość otuliny      
Wymagania odnośnie betonu 
Rozwartość rys   
Wykonawstwo     
Wymagania jakościowe 
Wymagania stawiane materiałom ze względu na trwałość

Ochrona konstrukcji w środowiskach agresywnych      
Zmniejszenie intensywności oddziaływania środowiska
Metody ochrony        
Ochrona materiałowo-strukturalna
Zasady doboru środków ochrony
Dobór betonu    
Dobór składników betonu 
Roboty betoniarskie 
Ochrona powierzchniowa 
Rodzaje zabezpieczeń powierzchniowych 
Zabezpieczenia ograniczające dostęp czynników agresywnych ze środowiska 
Szczelne izolacje                   
Dobór środków ochrony powierzchniowej       
Wymagania w zakresie konstrukcji zabezpieczanych powierzchniowo

Utrzymanie obiektów budowlanych 
Wprowadzenie        
Utrzymanie konstrukcji żelbetowych 
Okresowe przeglądy konstrukcji   
Ocena zabezpieczeń powierzchniowych 
Pozostały okres użytkowania 
Uwagi ogólne      
Działanie dwutlenku węgla  
Sole chlorkowe ze środowiska 
Przedłużenie okresu użytkowania
Przedłużenie czasu życia konstrukcji
Hamowanie procesów korozji 
Szybkość korozji zbrojenia
Powłoki ochronne 
Zakres napraw i konserwacji 
Badania i obserwacje 
Zakres napraw  

Ocena stopnia degradacji konstrukcji 
Zasady prowadzenia badań 
Zakres badań      
Ustalenie miejsc najbardziej zagrożonych
Badania na obiekcie 
Wykonanie odkrywek
Badanie próbek betonu H
Pomiary elektrochemiczne 
Badania nieniszczące 
Ogniwa korozyjne na powierzchni zbrojenia
Pomiary potencjału       
Pomiary oporu polaryzacji    
Pomiary szybkości korozji

Naprawy konstrukcji    
Zakres napraw     
Wyroby stosowane do napraw 
Podstawowe wymagania wobec wyrobów stosowanych do napraw 
Dobór metody naprawy            
Inne metody przedłużenia czasu eksploatacji konstrukcji 
Ochrona katodowa 
Realkalizacja i odsalanie
     
Bibliografia