Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Arkady
  • Dostępność: Nakład wyczerpany

Oprawa: twarda, Format: 24x17 cm, Stron: 260, 1999 r., Ilustracji: 162, Tablic: 28,

Książka przedstawia teoretyczno-metodologiczne podstawy kierowania funkcjonowaniem i zrównoważonym rozwojem miast w warunkach przekształceń politycznych i społeczno-gospodarczych z uwzględnieniem bogatych doświadczeń zachodnioeuropejskich.

Autor stara się odpowiedzieć na pytania, które zadają sobie obecnie w Polsce naukowcy, działacze samorządowi i kadra administracyjna różnych szczebli oraz projektanci i planiści, a także wszyscy zainteresowani działalnością na rzecz podniesienia poziomu żIcia w naszych miastach. Te pytania (i odpowiedzi) dotyczą wyboru drogi, jaką powinniśmy podążać, aby dostosować swój rozwój do standardów krajów zachodnioeuropejskich, w których samorządność ma długą tradycję.

Adresowana jest do pracowników instytutów badawczych, urzędów miejskich i wojewódzkich, pracowni plastycznych, stentów uczelni technicznych, ekonomicznych i uniwersytetów i instytutów badawczych, dla kadry i działaczy samorządów lokalnych. Jest użyteczna dla architektów, urbanistów, projektantów miejskich, powiatowych i wojewódzkich pracowni planistycznych. Może też być wykorzystywana przez stentów architektury i urbanistyki, ekonomii oraz inżynierii środowiska.

O autorze:Dr hab. inż. arch. Wojciech Pęski, profesor nadzwyczajny i wieloletni pracownik Politechniki Szczecińskiej, pełni funkcję kierownika Zakładu Urbanistyki, Planowania Regionalnego i Zarządzania.
Jego zainteresowania ~aukowe dotyczą różnorodnych przedsięwzięć architektoniczno-urbanistytcznych i ich wpływu na stan ekosystemów miejskich, w tym na tożsamość kulturową oraz dobrobyt i samopoczucie mieszkańców. Między innymi opracowywal plany rozwoju miast i prowadził prace badawcze  w Chinach, Indiach, Indonezji, Libii, Wietnamie, wielu krajach Europy Zachodniej.


Publikacja nagrodzona w 1999 r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.


Spis treści:

Wstęp             
Uwagi ogólne     
Idea i zakres nowego podejścia do zagadnienia rozwoju 
Wykorzystanie doświadczeń zagranicznych 

Syntetyczne ujęcie zrównoważonego rozwoju
Problematyka zarządzania miastami 
Istota zarządzania miastem 
Polityka rozwoju, planowanie miast i zarządzanie nimi 
Doskonalenie zarządzania rozwojem miasta 
Zarys nowego paradygmatu        

Zrównoważony rozwój miasta 
Pojęcie zrównoważonego rozwoju 
Równowaga środowiska miejskiego  
Rozwój gospodarki lokalnej 
Zrównoważony rozwój obszarów miejskich 

Rola samorządu terytorialnego       
Przedmiot, zakres i cele działania samorządu lokalnego 
Polityka rozwoju lokalnego 
Struktura instytucjonalna władz lokalnych 
Władza lokalna stwarzająca możliwości 

Część druga

Narzędzia zarządzania rozwojem miast
Organizowanie rozwoju miasta 
Potrzeba nowych rozwiązań 
Struktury organizacji rozwoju 
Uczestnicy procesu rozwoju   
Wzmacnianie samoorganizacji         

Planowanie lokalne        
Elementy planowania lokalnego
Planowanie strategiczne    
Planowanie taktyczne   
Planowanie operacyjne 
Zintegrowane planowanie rozwoju

Partnerstwo na rzecz rozwoju
Potrzeby w zakresie partnerstwa
Uczestnicy przedsięwzięć partnerskich 
Struktura partnerstwa      
Tworzenie układów partnerskich
System informacji przestrzennej
Zakres systemu informacji przestrzennej
Bazy danych         
Modele komputerowe      
Wykorzystanie i rozwijanie systemu informacji

Finansowanie rozwoju miasta
Dochody i wydatki miasta  
Finansowanie rozwoju przez sektor prywatny
Kredytowanie rozwoju przez banki

Część trzecia

Harmonizowanie rozwoju zespołu miejskiego
Wzmacnianie ekosystemu miejskiego   
Równoważenie układu przestrzennego miasta   
Długookresowy rozwój ekosystemu miejskiego   
Transport publiczny i drogi rowerowe
Tworzenie ekosystemów architektonicznych 
Wprowadzanie rozwiązań symbiotycznych 
Parki o różnych funkcjach 
Zabudowa mieszkaniowa na terenach poprzemysłowych 
Zabudowa mieszkaniowa a środowisko naturalne 

Część czwarta

Zrównoważony rozwój podzespołów miejskich
Parki nauki i technologii 
Wzmacnianie rozwoju ekonomicznego   
Rewitalizacja konurbacji przemysłowej   
Łączenie nauki z nowoczesnym przemysłem   
Zespoły firm przemysłowych  
Zespoly malych i średnich firm   
Wspieranie rozwoju małych i średnich firm   
Zespoły biurowe o niskiej zabowie   
Biura zlokalizowane w pobliżu węzłów komunikacyjnych   
Parki biznesu i firmy w obiektach zabytkowych 

Nieruchomości miejskie 
Zarządzanie nieruchomościami komunalnymi 
Przyczyny nieskutecznego zarządzania nieruchomościami 
Rodzaje nieruchomości        
Optymalne użytkowanie nieruchomości 
Proponowane usprawnienia 

Zaniedbane obszary wewnętrzne miast   
Zarządzanie rewitalizacją    
Renowacja i rozbudowa zespołów mieszkaniowych   
Zmiana funkcji terenów przemysłowych   
Rozbudowa i nowe funkcje obiektów istniejących   
Obiekty olimpijskie na zaniedbanych terenach śródmieścia 

Środowisko mieszkalne        
Zarządzanie środowiskiem zespołów mieszkaniowych 
Środowisko zespołów mieszkaniowych 
Miasto ekologiczne 
Środowisko dzielnic mieszkaniowych 

Mieszkalnictwo w warunkach ekorozwoju   
Zarządzanie rozwojem zasobów mieszkaniowych   
Architektura w harmonii z naturą   
Przestrzenne powiązanie mieszkań z otoczeniem   
Materiały ekologiczne i energia odnawialna 

Infrastruktura techniczna środowiska 
Zarządzanie infrastrukturą techniczną 
Transport ekologiczny 
Instalacje sanitarne, energia i materiały budowlane   
Kanalizacja i wodociągi a gospodarka wodna   
Kompleksowa gospodarka odpadami 

Zakończenie   
Uwarunkowania kulturowe omawianych doświadczeń   
Odniesienie wyników badawczych do sytuacji w Polsce 
Tematyka dalszych badań 

Bibliografia  
Indeks rzeczowy