Decyzja w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu + CD. Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym

ISBN 978-83-255-9947-8

Oprawa miękka, Format 16,5x23,8 cm, Stron 156, 2017 r.

Decyzja o warunkach zabudowy

To obecnie jedyna na rynku książka, która opisuje procedurę wydawania decyzji o warunkach zabudowy z uwzględnieniem przepisów czerwcowej nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego.

Dzięki tej książce dowiedzą się Państwo:

kto może zgłosić warunki zabudowy,
na czym polega ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
czym jest zasada dobrego sąsiedztwa,
kiedy zachodzi bezprzedmiotowość postępowania o warunki zabudowy,
jakie są terminy w postępowaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, a także
jakie są możliwości zrzeczenia się odwołania od decyzji.

Praktyka pokazuje, że postępowania administracyjne związane z decyzjami o warunkach zabudowy nie zawsze kończą się w przewidzianych prawem terminach. Opóźnienia są spowodowane przede wszystkim brakiem planów zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów gmin i nieuzasadnioną zwłoką w podejmowaniu czynności przez urzędników. Jednak problemy i trności mogą wystąpić na różnych etapach procedury administracyjnej. Dlatego nasza publikacja to praktyczny drogowskaz działania dla każdego urzędnika, do którego wpłynął wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Obok najnowszego orzecznictwa, książka zawiera liczne przykłady i wskazówki postępowania dotyczące przesłanek wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz wzory dokumentów.

W książce znajdą Państwo odpowiedzi na wiele trnych pytań, m.in.:

Jak przeprowadzić zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne?
Czy tylko właściciel nieruchomości może wystąpić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy?
W jakich okolicznościach dochodzi do zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o warunkach zabudowy?
Kiedy dochodzi do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy?
W jakiej sytuacji stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia?
Kiedy decyzja o warunkach zabudowy staje się, zgodnie z nowelizacją KPA, decyzją ostateczną, a kiedy prawomocną?

 

Głównym celem powstania książki była potrzeba omówienia zmian wprowadzonych 1 czerwca 2017 r. do Kodeksu postępowania administracyjnego. Te rozwiązania prawne bezpośrednio wpływają na proces wydawania decyzji o warunkach zabudowy. W wielu przypadkach to nowe elementy, które upraszczają postępowanie. Dlatego warto już dziś poznać ich zasady.

Tylko w naszej publikacji pokazujemy Państwu praktyczne zastosowanie nowej formuły, jaką jest rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony. Objaśniamy, jak powinien zachować się urząd, gdy inwestor zażąda rozpatrzenia wątpliwości na swoją korzyść. Czy takie żądania zawsze powinny być rozstrzygane na korzyść inwestora? Otóż nie. Jakie są przesłanki do podjęcia właściwego rozstrzygnięcia?

Ważną zmianą pod względem procedury wydawania decyzji jest dodanie do KPA art. 7b dotyczącego współdziałania organów administracji publicznej. Może to znacznie przyspieszyć postępowanie, szczególnie przy wyjaśnianiu stanu faktycznego lub stanu prawnego sprawy. Ta książka pokaże Państwu, w jakich przypadkach organ załatwiający sprawę może zwołać posiedzenie w trybie współdziałania.

Ustawodawca doprecyzował również pojęcia decyzji ostatecznych i decyzji prawomocnych Tylko z naszej książki dowiedzą się Państwo, kiedy decyzja o warunkach zabudowy, od której można się odwołać, nie jest decyzją ostateczną.

Jednym z czynników wywierających znaczący wpływ na decyzje administracyjne jest wprowadzone nowelizacją KPA prawo strony do zrzeczenia się odwołania od decyzji administracyjnej. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który ją wydał. W konsekwencji – z dniem doręczenia organowi administracji publicznej zrzeczenia się odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Nowelizacja KPA wpłynie także na terminy załatwiania spraw. Dotyczy to również procedury wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Chociaż podstawowe terminy (miesiąc, a w przypadku, gdy dana sprawa jest szczególnie skomplikowana – 2 miesiące), a także zasadę, zgodnie z którą do przedmiotowych terminów nie wlicza się opóźnień spowodowanych zawieszeniem postępowania, pozostawiono bez zmian, to jednak w sytuacji gdy mimo wszystko terminy te nie są zachowane stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. W naszej publikacji ukazujemy przykłady decyzji, które pomogą Państwu dotrzymać ustawowych terminów postępowania.

Na szczególną uwagę Państwa zasługuje nowy element postępowania – mediacja. W procedurze ustalania warunków zabudowy może mieć duże znaczenie w trakcie postępowań uzgodnieniowych. Dotyczy to chociażby wymogów inwestycji związanych z ochroną przyrody lub bezpieczeństwem ruchu drogowego. W książce zawarliśmy kilka przykładów negocjacji, które mogą stać się dla Państwa inspiracją do podjęcia działania na nowym polu.

Najważniejsze atuty publikacji to:

  • Praktyczne wskazówki prowadzenia postępowania administracyjnego (konkretne przykłady działania)
  • Uwzględnienie najnowszych zmian w prawie
  • Autor będący ekspertem w zakresie procedury administracyjnej i znajomości problematyki wydawania decyzji administracyjnych
  • Jasny i zrozumiały język
  • Liczne orzecznictwo i wzory dokumentów