Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Okresowe kontrole obiektów budowlanych w procesie ich eksploatacji

Autor: Adam Baryłka
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
83,50 zł

ISBN 978-83-944607-7-8

Oprawa miękka, Format cm, Stron 628, 2018 r., Stan prawny na 20.04.2018 r.

Dr inż. Adam Baryłka w ramach wieloletniej działalności w Centrum Rzeczoznawstwa Bowlanego uczestniczył w dokonywaniu licznych okresowych kontroli w zakresie wielu rodzajów obiektów bowlanych oraz weryfikował kilkaset protokołów z dokonanych okresowych kontroli przez pracowników CRB. Z doświadczeń wyniesionych z tych działań wynika, że poważnym problemem dokonywania okresowych kontroli jest ogromne zróżnicowanie obiektów bowlanych, które są poddawane okresowym kontrolom – w zakresie czasu ich powstania, przeznaczenia, wielkości, sposobu rozwiązania funkcjonalno-przestrzennego, rozwiązania materiałowo-konstrukcyjnego i technologii wykonania. Z uwagi na powyższe zróżnicowanie osoby podejmujące się wykonania okresowych kontroli powinny posiadać odpowiednią wiedzę techniczną dotyczącą kontrolowanego obiektu odnośnie do sposobu rozwiązania materiałowo-konstrukcyjnego, który jest związany z czasem jego bowy i stosowanymi w tym czasie rozwiązaniami materiałowo-konstrukcyjnymi.

Niniejsza praca jest poświęcona zagadnieniom dokonywania okresowych kontroli obiektów bowlanych przeprowadzanych w procesie ich eksploatacji. Książka jest skierowana w szczególności do osób, które podejmują się dokonywania okresowych kontroli obiektów bowlanych w zakresach określonych w przepisach ustawy – Prawo bowlane oraz przepisach ustawy o charakterystyce energetycznej bynków, a także właścicieli i zarządców obiektów bowlanych zlecających dokonywanie okresowych kontroli. Pozycja może być również przydatna dla osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w bownictwie, osób starających się o uzyskanie uprawnień bowlanych oraz wszystkich zainteresowanych praktycznymi zagadnieniami bownictwa.

Spis treści:

Rozdział 1 PRZEPISY PRAWA REGULUJĄCE ZAGADNIENIA KONTROLI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH / 23
1. Identyfi kacja pojęcia „przepisy” / 23
2. Zakres regulacji ustawy – Prawo bowlane / 23
3. Przepisy wykonawcze do ustawy – Prawo bowlane / 25
4. Przepisy z obszaru bownictwa / 47

Rozdział 2 OBIEKTY BUDOWLANE JAKO PRZEDMIOTY OKRESOWYCH KONTROLI / 49
1. Obiekty bowlane – klasyfi kacja i rodzaje obiektów / 49
2. Wymagania techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty bowlane 59
3. Ogólna charakterystyka wymagań podstawowych, jakim powinny odpowiadać obiekty bowlane / 64
4. Charakterystyka pozostałych wymagań dotyczących obiektów bowlanych / 73
5. Właściwości obiektu bowlanego / 75
6. Stan techniczny i estetyczny obiektu bowlanego / 83
7. Proces zmiany stanu obiektu bowlanego / 89

Rozdział 3 WYBRANE PROBLEMY EKSPLOATACYJNE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH / 115
1. Najważniejsze problemy eksploatacyjne / 115
2. Problem zawilgocenia w procesie eksploatacji obiektów bowlanych / 116
3. Problem korozji w eksploatacji obiektów bowlanych / 127

Rozdział 4 ZAGADNIENIA KONTROLI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH / 151
1. Pojęcie kontroli w procesie bowlanym / 151
2. Zagadnienia bezpieczeństwa obiektów bowlanych / 153
3. Zagadnienie monitorowania stanu bezpieczeństwa obiektów bowlanych / 161
4. Diagnostyka techniczna w procesie bowlanym / 171
5. Problemy diagnostyki bowlanej / 191

Rozdział 5 PROCEDURA OCENY STANU KONSTRUKCJI ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO / 285
1. Wymagany zakres działań w ocenie stanu konstrukcji istniejącego obiektu bowlanego / 285
2. Ogólne wymagania dotyczące przyrządów pomiarowych stosowanych w diagnostyce bowlanej / 303


Rozdział 6 OKRESOWE KONTROLE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I STAŁYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH / 323
1. Zagadnienie okresowych kontroli obiektów bowlanych i stałych urządzeń technicznych / 323
2. Okresowa kontrola roczna obiektów bowlanych / 348
4. Okresowa kontrola obiektów wielkopowierzchniowych / 439
5. Kontrola bezpiecznego użytkowania obiektu bowlanego / 447
6. Kontrola w przypadku zgłoszenia nieuzasadnionych ingerencji lub naruszeń, powodujących, że nie są spełnione warunki określone w art. 5 ust. 2 ustawy – Prawo bowlane / 452
7. Kontrole placów zabaw oraz innych miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży / 454
8. Kontrole stanu technicznego dróg / 471
9. Okresowe kontrole drogowych obiektów inżynierskich / 500
10. Wały przeciwpowodziowe / 527
11. Okresowe kontrole wynikające z przepisów ustawy o charakterystyce energetycznej / 540

Rozdział 7 METODY NAPRAW STOSOWANE W OBIEKTACH BUDOWLANYCH / 555
1. Wprowadzenie / 555
2. Roboty bowlane przywracające obiektom bowlanym cechy techniczne i użytkowe / 556
3. Metody likwidacji przyczyn zawilgocenia obiektów bowlanych / 560
4. Profi laktyka w ochronie przed korozją w bownictwie / 565
5. Metody napraw konstrukcji murowych / 567
6. Metody napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych / 570
7. Metody wzmacniania konstrukcji drewnianych / 574
8. Stosowanie chemicznych preparatów grzybobójczych / 574
9. Zagadnienie likwidacji glonów z elewacji bynków 575
10. Metody stosowane w walce z technicznymi szkodnikami drewna 576

Rozdział 8 PROBLEM ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OKRESOWYMI KONTROLAMI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH / 579
1. Nieprawidłowości w zakresie przeprowadzania okresowych kontroli / 579
2. Odpowiedzialność właściciela (zarządcy) związana z nieprawidłowościami w zakresie przeprowadzania okresowych kontroli / 580
3. Odpowiedzialność osób przeprowadzających okresowe kontrole / 581

Literatura / 583