Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Poradnik rzeczoznawcy budowlanego Tom 1 Problemy techniczno prawne diagnostyki obiektów budowlanych

Autor: Baryłka Adam
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 24h
125,00 zł

ISBN 978-83-944607-5-4

Oprawa: miękka, Format: 17x24, Stron: 660, 2018 r., Stan prawny na 01.03.2018 r.

Niniejsza publikacja stanowi pierwszą część cyklu opracowań o charakterze poradnikowym dotyczących uwarunkowań i sposobów rozwiązywana problemów techniczno-prawnych diagnostyki obiektów bowlanych, ukierunkowanych na wzbogacenie warsztatu rzeczoznawców bowlanych.

W procesie diagnostyki obiektów bowlanych, obejmującym szeroko rozumiane procesy bowlane (zarówno inwestycyjne, jak i eksploatacyjne) spotykamy się z różnorodnością problemów wymagających rozwiązywania, wśród których do niezwykle ważnych zalicza się problemy techniczno-prawne związane z diagnostyką stanu technicznego tych obiektów. Złożoność tej problematyki wynika, między innymi, z różnorodności rodzajowej obiektów bowlanych związanej z ich wiekiem, przeznaczeniem, rozwiązaniami funkcjonalno-przestrzennymi i materiałowo-konstrukcyjnymi, technologią wykonania oraz różnorodnością warunków posadowienia w miejscach ich lokalizacji, a także wynikających stąd koniecznych wymagań, jakie powinny być spełnione  w procesie ich projektowania, realizacji i eksploatacji. Efektem działań diagnostycznych w zakresie obiektów bowlanych podejmowanych na różnych etapach procesu bowlanego, są opracowania techniczne, takie jak: oceny techniczne, opinie techniczne, orzeczenia techniczne i ekspertyzy techniczne.

Rzeczoznawca bowlany podejmujący się dokonania diagnostyki stanu technicznego obiektu bowlanego musi dysponować szeroką wiedzą specjalistyczną obejmującą zagadnienia:

- istoty bezpieczeństwa i stosowanych zasad inżynierii bezpieczeństwa obiektów bowlanych;
- wymagań podstawowych oraz użytkowych i ich specyfiki – określonych w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty bowlane (o określonej wielkości i przeznaczeniu) i ich usytuowanie;
- wymagań normowych, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa użytkowania różnych obiektów bowlanych;
- stosowanych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i funkcjonalno-użytkowych w przypadku różnych obiektów bowlanych;
- problemów związanych z projektowaniem, wykonywaniem i eksploatacją różnych obiektów bowlanych;
- umiejętności krytycznej oceny przyjętych rozwiązań projektowych, w tym właściwej interpretacji schematów statycznych, obliczeń konstrukcyjnych o- raz wyników badań podłoża gruntowego;oceny przyczyn uszkodzeń i zniszczeń rejestrowanych w różnych obiektach bowlanych, jako symptomów stanu zagrożenia bezpieczeństwa tych obiektów;
- oceny stanu technicznego obiektów bowlanych i zmiany stanu tych obiektów pod wpływem różnych oddziaływań wewnętrznych i zewnętrznych;
- metod stosowanych do naprawy stanu technicznego obiektu bowlanego i doboru najkorzystniejszych metod do zastosowania w przypadku określonego obiektu bowlanego;
- metod oddziaływania na podłoże gruntowe zmierzających do jego wzmocnienia oraz ich oceny umożliwiającej zastosowanie optymalnych rozwiązań w tym zakresie;
- uwarunkowań prawnych w zakresie realizacji robót bowlanych związanych z diagnostyką istniejących obiektów bowlanych oraz podejmowanych działań naprawczych.

Z przykładowej listy zagadnień, które musi znać rzeczoznawca bowlany wynika konieczność:

- ciągłego doskonalenia zawodowego oraz zdobywania nowych doświadczeń w zakresie rozwiazywania złożonych problemów bownictwa, do których niewątpliwie należy zaliczyć zagadnienia diagnostyki bowlanej;
- poznawania i stosowania współczesnych narzędzi i metod badawczych wspomagających proces diagnostyki bowlanej.

Intencją autora niniejszej publikacji jest zawarcie w niej ważnych i aktualnych informacji w zakresie wymienionych wyżej zagadnień.  Przygotowywana publikacje jest recenzowana przez specjalistów z dziedziny bownictwa.

Patronat Honorowy nad Poradnikiem przyjęły instytucje :
- Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Bownictwa,
- Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej,
- Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych.

Spis treści

Rozdział 1

WPROWADZENIE DO PRZEPISÓW PRAWA REGULUJĄCYCH ZASADY DIAGNOSTYKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

1. Identyfikacja pojęcia „przepisy”
2. Zakres regulacji ustawy – Prawo bowlane
3. Przepisy wykonawcze do ustawy – Prawo bowlane
3.1. Przepisy techniczno-bowlane
3.2. Podstawowe informacje o przepisach techniczno-bowlanych
3.2.1. Obiekty, dla których wydano warunki techniczne
3.2.2. Wykaz rozporządzeń w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty bowlane i ich usytuowanie
3.2.3. Procedura odstępstwa od przepisów techniczno-bowlanych
3.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bynki i ich usytuowanie
3.3.1. Ogólny wykaz zagadnień
3.3.2. Warunki stosowania przepisów rozporządzenia
3.3.3. Odstępstwo od warunków technicznych w przypadku planowania ich nadbowy, przebowy i zmiany sposobu użytkowania
3.4. Inne przepisy wykonawcze do ustawy – Prawo bowlane
4. Przepisy z obszaru bownictwa.

Rozdział 2

OBIEKTY BUDOWLANE JAKO PRZEDMIOTY DIAGNOSTYKI

1. Obiekty bowlane – klasyfikacja i rodzaje obiektów
1.1. Pojęcie „obiekt bowlany”
1.2. Klasyfikacja obiektów bowlanych w ustawie – Prawo bowlane
1.3. Rodzaje obiektów bowlanych według przepisów prawa bowlanego
1.4. Uszczegółowienie rodzajowe obiektów bowlanych w przepisach prawa
bowlanego.
1.5. Zagadnienie różnorodności rodzajowej obiektów bowlanych
1.6. Bowle wysmukłe

2. Wymagania jakim powinny odpowiadać obiekty bowlane
2.1. Grupy wymagań
2.2. Wymagania dotyczące projektowania i bowania obiektu bowlanego
2.3. Wymagania dotyczące eksploatacji obiektu bowlanego
2.4. Zagadnienie przestrzegania zasad wiedzy technicznej w czasie projektowania,
bowania i eksploatacji obiektu bowlanego

3. Ogólna charakterystyka wymagań podstawowych, jakim powinny odpowiadać
obiekty bowlane
3.1. Wymagania w zakresie nośności i stateczności konstrukcji obiektu bowlanego
3.1.1. Wymagania ogólne
3.1.2. Wymagania w zakresie nośności i stateczności konstrukcji obiektu bowlanego w przepisach rozporządzeń wykonawczych do ustawy – Prawo bowlane
3.1.2.1. Uszczegółowienie wymagań w przepisach wykonawczych do ustawy – Prawo bowlane
3.1.2.2. Wymagania w zakresie nośności i stateczności konstrukcji bynków w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bynki i ich usytuowanie
3.1.2.3. Wymagania w zakresie nośności i stateczności konstrukcji drogowych obiektów inżynierskich w przepisach rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
3.2. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego obiektów bowlanych
3.3. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania obiektów bowlanych
3.4. Wymagania w zakresie higieny, zdrowia i ochrony środowiska obiektów
bowlanych
3.5. Wymagania w zakresie ochrony przed hałasem i drganiami
3.6. Wymagania w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej obiektów
bowlanych
3.7. Wymagania w zakresie zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych
3.8. Charakterystyka pozostałych wymagań dotyczących obiektów bowlanych


Rozdział 3

ZAGADNIENIE WŁAŚCIWOŚCI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

1. Pojęcie właściwości obiektu bowlanego
2. Właściwości użytkowe obiektu bowlanego
3. Właściwości techniczne obiektu bowlanego
4. Pojęcie parametrów technicznych i parametrów użytkowych
5. Pojęcie „okres użytkowania” obiektu bowlanego
6. Zagadnienie użytkowania obiektu bowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem

7. Stan techniczny i estetyczny obiektu bowlanego
7.1. Pojęcie stanu technicznego obiektu bowlanego
7.2. Pojęcie stanu estetycznego obiektu bowlanego
7.3. Stany eksploatacyjne obiektu bowlanego

8. Proces zmiany stanu obiektu bowlanego
8.1. Wprowadzenie do zagadnienia zmiany stanu obiektu bowlanego
8.2. Zagadnienie okresu użytkowania obiektu bowlanego
8.3. Pogarszanie się stanu technicznego obiektu bowlanego w czasie eksploatacji wywołuje potrzebę diagnozowania technicznego obiektu
8.4. Stan obiektu bowlanego w aspekcie bezpieczeństwa i użyteczności
8.5. Przyczyny techniczne zmiany stanu technicznego obiektów bowlanych
8.5.1. Klasyfikacja technicznych przyczyn zmiany stanu technicznego obiektów bowlanych
8.5.2. Czynniki wpływające na intensywność zużycia technicznego
8.5.3. Najczęściej występujące przyczyny powstawania uszkodzeń i zniszczeń
8.5.4. Stany techniczne obiektu bowlanego
8.5.5. Możliwe zmiany stanu obiektu bowlanego
8.5.6. Roboty bowlane umożliwiające odtworzenie stanu zdatności obiektu bowlanego
8.5.7. Zagadnienie oceny przydatności obiektu bowlanego do dalszego użytkowania
8.5.7.1. Symptomy zużycia technicznego obiektu bowlanego
8.5.7.2. Uszkodzenia nawierzchni betonowych
8.5.8. Przyjmowane sposoby oceny stanu technicznego i możliwości dalszego użytkowania obiektu bowlanego lub jego części
8.5.9. Wymagania dotyczące osób podejmujących się dokonywania oceny stanu technicznego konstrukcji obiektów bowlanych

9. Problem właściwości organów administracji publicznej w odniesieniu do obiektów bowlanych
9.1. Informacje wprowadzające
9.2. Zadania organów nadzoru bowlanego
9.3. Osoby reprezentujące organy nadzoru bowlanego nie wykonują
samodzielnych funkcji technicznych w bownictwie, w rozumieniu przepisów
ustawy – Prawo bowlane
9.4. Wykorzystywanie ocen i ekspertyz technicznych przez organy nadzoru bowlanego


Rozdział 4

ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH


1. Wprowadzenie do zagadnienia bezpieczeństwa obiektów bowlanych
1.1. Pojęcie bezpieczeństwa
1.2. Zagadnienie bezpieczeństwa w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
1.3. Zagadnienie inżynierii bezpieczeństwa w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
1.4. Regulacje prawne inżynierii bezpieczeństwa w planowaniu i gospodarowaniu przestrzennym
2. Istota bezpieczeństwa obiektów bowlanych
3. Zagrożenia bezpieczeństwa obiektów bowlanych
4. Rodzaje zagrożeń bezpieczeństwa obiektów bowlanych
5. Sytuacja prawna wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa obiektu bowlanego
6. Uwarunkowania zagrożenia bezpieczeństwa
7. Inżynieria bezpieczeństwa obiektu bowlanego

8. Przyczyny wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa obiektów bowlanych
8.1. Podział przyczyn zagrożeń bezpieczeństwa obiektów bowlanych
8.2. Błędy popełniane w procesie bowlanym przyczynami zagrożenia bezpieczeństwa obiektów bowlanych
8.3. Klasyfikacja przyczyn uszkodzeń i zniszczeń obiektów bowlanych
8.4. Przyczyny techniczne uszkodzenia i zniszczenia obiektów bowlanych
8.5. Symptomy zagrożenia bezpieczeństwa obiektu bowlanego

9. Uregulowania normowe w zakresie projektowania konstrukcji obiektów bowlanych
9.1. Wprowadzenie
9.2. Normy projektowania konstrukcji obiektów bowlanych z serii Eurokodów

10. Zagadnienia bezpieczeństwa konstrukcji obiektów bowlanych
10.1. Podstawy projektowania konstrukcji obiektów bowlanych
10.2. Problem zapewnienia niezawodności obiektu bowlanego
10.3. Zagadnienia nośności i stateczności konstrukcji obiektu bowlanego
10.3.1. Zasady kształtowania nośności i stateczności konstrukcji obiektu bowlanego
10.3.2. Zagadnienie sztywności przestrzennej obiektu bowlanego
10.3.3. Zagadnienie odkształceń konstrukcji obiektów bowlanych
10.3.4. Wychylenie bynku od pionu w kategorii szkody
10.3.4.1. Wprowadzenie
10.3.4.2. Zasady odpowiedzialności za szkody w środowisku
10.3.5. Zagadnienie stateczności konstrukcji obiektu bowlanego
10.3.6. Zagadnienie utraty stateczności obiektów bowlanych
10.3.7. Przykłady utraty stateczności obiektów bowlanych

11. Monitorowanie stanu bezpieczeństwa obiektu bowlanego
11.1. Wprowadzenie
11.2. Obszary bezpieczeństwa obiektu bowlanego podlegające monitorowaniu
11.3. Etapy procesu bowlanego wymagające monitorowania obiektów bowlanych
11.3.1. Cel monitorowania obiektów bowlanych
11.3.2. Monitorowanie obiektu bowlanego na etapie przeksploatacyjnym
11.3.2.1. Monitorowanie obiektu bowlanego na etapie przedprojektowym
11.3.2.2. Monitorowanie obiektu bowlanego na etapie projektowania

11.3.2.3. Monitorowanie na etapie prowadzenia robót bowlanych związanych z bową obiektu bowlanego
11.3.3. Monitorowanie obiektu bowlanego na etapie eksploatacji

11.4. Monitorowanie obiektów bowlanych przez organy państwowe
11.4.1. Organy państwowe monitorujące obiekty bowlane
11.4.2. Monitorowanie bezpieczeństwa obiektów bowlanych przez organy administracji publicznej właściwe w sprawach robót i obiektów bowlanych
11.4.2.1. Uprawnienia organów administracji publicznej właściwych w sprawach robót i obiektów bowlanych
11.4.2.2. Monitorowanie bezpieczeństwa obiektów bowlanych przez organy administracji architektoniczno-bowlanej
11.4.2.3. Monitorowanie bezpieczeństwa obiektów bowlanych przez organy nadzoru bowlanego
11.4.3. Monitorowanie bezpieczeństwa obiektów bowlanych przez organy ochrony środowiska bowlanego
11.4.4. Monitorowanie obiektów bowlanych przez organy dozoru technicznego
11.4.5. Monitorowanie obiektów bowlanych przez Państwową Straż Pożarną
11.4.6. Monitorowanie obiektów bowlanych przez Państwową Inspekcję Pracy
11.4.7. Monitorowanie obiektów bowlanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną
11.4.8. Monitorowanie obiektów bowlanych przez Organy Ochrony Zabytków

11.5. Instrumentalne systemy monitorowania obiektów bowlanych
11.5.1. Wprowadzenie do zagadnienia monitorowania instrumentalnego
11.5.2. Monitorowanie instrumentalne na etapie prowadzenia robót bowlanych
11.5.3. Monitorowanie stanu konstrukcji istniejących obiektów bowlanych
11.5.4. Przykładowe systemy monitorowania obiektów bowlanych
11.5.5. Podstawowe wielkości mierzone w procesie monitorowania instrumentalnego

 

Rozdział 5

WYBRANE PROBLEMY EKSPLOATACYJNE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

1. Wprowadzenie

2. Problem ochrony obiektów bowlanych przed zawilgoceniem
2.1. Źródła zawilgocenia obiektów bowlanych
2.2. Problem kapilarnego podciągania wody gruntowej
2.3. Problem zawilgocenia wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych
2.4. Skutki nadmiernego zawilgocenia obiektu bowlanego
2.5. Wymagania w zakresie izolacji wodochronnych
3. Problem korozji w eksploatacji obiektów bowlanych
3.1. Wprowadzenie
3.2. Rodzaje destrukcji korozyjnych
3.3. Problem narażenia obiektów bowlanych na korozję
3.4. Zniszczenia struktury materiału w środowisku powietrznym (tzw. korozja atmosferyczna)
3.4.1. Czynniki oddziaływania korozyjnego w środowisku powietrznym
3.4.2. Pary i gazy przemysłowe (środowisko gazowe)
3.5. Zniszczenia struktury materiału w środowisku ciekłym (wodnym).
3.6. Zniszczenia struktury materiału w środowisku gruntowym
3. 7. Korozyjne oddziaływanie czynników biologicznych
3. .8. Korozyjne oddziaływanie środowisk stalych
3.9. Korozyjne oddziaływania eletryczne
3.10. Przyczyny procesu korozji materiałów i wyrobów bowlanych
3.11 Wpływ środowisk agresywnych na podstawowe materiały bowlane
3.11.1. Korozja betonu i zapraw cementowych oraz cementowo-wapiennych
3.11.2. Korozja stali
3.11.2.1. Wprowadzenie do problemetyki korozji konstrukcji stalowych
3.11.2.2. Skutki procesów korozyjnych stali
3.11.2.3. Profilaktyka w procesie ochrony konstrukcji stalowych przed korozją
3.11.2.4. Korozja zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych

3.11.3. Korozja drewna
3.11.4. Korozja kamieni naturalnych
3.11.5. Korozja murów
3.12. Profilaktyka ochrony obiektów bowlanych przed korozją
3.12.1. Profilaktyka ochrony przed korozją na etapach procesu bowlanego
3.12.2. Ochrona przed korozją na etapie projektowania obiektu bowlanego
3.12.3. Ochrona konstrukcji obiektów bowlanych przed korozją
3.13. Korozja biologiczna
3.13.1. Pojęcie korozji biologicznej
3.13.2. Skutki korozji biologicznej w bownictwie
3.13.3. Charakterystyka wybranych zagrożeń wywoływanych przez grzyby
3.13.4. Pleśnie
3.13.5. Zagadnienie szkodliwości grzybów domowych
3.13.6. Glony
3.13.7. Techniczne szkodniki drewna

4. Problemy eksploatacyjne dotyczące dachów i stropodachów
4.1. Dachy bynków
4.2. Stropodachy bynków
4.3. Pokrycia dachów i stropodachów
4.4. Wpływ stanu technicznego dachów i stropodachów na bynki
4.5. Obciążenia dachów i stropodachów
4.6. Zmiana wielkości i rodzaju obciążeń dachów i stropodachów
4.7. Czynniki wpływające na trwałość pokryć dachów i stropodachów
4.8. Typowe uszkodzenia pokryć dachów i stropodachów
4.9. Przyczyny uszkodzeń dachów i stropodachów

5. Problemy związane z posadowieniem obiektów bowlanych

Rozdział 6

DIAGNOSTYKA TECHNICZNA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

1. Cel diagnostyki technicznej obiektów bowlanych
2. Zagadnienie kontroli w procesie diagnostyki technicznej obiektów bowlanych
2.1. Wprowadzenie do zagadnienia kontroli
2.2. Etapy postępowania kontrolnego
2.3. Rodzaje kontroli obiektów bowlanych
2.4. Podział kontroli z uwagi na okres objęty kontrolą
2.5. Cechy dobrej kontroli
2.6. Diagnostyka obiektu bowlanego na etapie przedeksploatacyjnym
2.6.1. Zagadnienia stanowiące przedmiot diagnostyki na etapie przedeksploatacyjnym
2.6.2. Diagnostyka obiektu bowlanego na etapie przedprojektowym
2.6.3. Diagnostyka obiektu bowlanego na etapie projektowania
2.6.4. Diagnostyka obiektu bowlanego na etapie robót bowlanych związanych z jego bową
2.6.5. Diagnostyka obiektu bowlanego na etapie eksploatacji

3. Etapy diagnostyki w procesie eksploatacji obiektów bowlanych
3.1. Identyfikacja etapów diagnostyki w procesie eksploatacji obiektów bowlanych
3.2. Diagnostyka okresowa obiektów bowlanych w procesie ich eksploatacji
3.2.1. Wprowadzenie do zagadnienia okresowych kontroli obiektów bowlanych i stałych urządzeń technicznych
3.2.2. Prawne uwarunkowania dotyczące wykonywania okresowych kontroli obiektów bowlanych i stałych urządzeń technicznych
3.2.3. Miejsce okresowych kontroli w diagnostyce technicznej obiektów bowlanych
3.2.4. Rodzaje okresowych kontroli stanu technicznego obiektów bowlanych wynikających z przepisów ustawy – Prawo bowlane
3.2.5. Osoby uprawnione do dokonywania okresowych kontroli obiektów bowlanych
3.2.6. Obowiązki osoby dokonującej okresowej kontroli
3.2.7. Dokumentowanie wykonania okresowej kontroli
3.2.8. Problemy dokonywania i dokumentowania okresowych kontroli obiektów bowlanych
3.8.3. Diagnostyka doraźna obiektów bowlanych w procesie ich eksploatacji

4. Diagnostyka docelowa obiektów bowlanych w procesie ich eksploatacji

5. Opracowania techniczne wykonywane w procesie diagnostyki obiektów bowlanych
5.1. Klasyfikacja opracowań technicznych dotyczących stanu obiektów bowlanych
5.2. Zawartość opracowań technicznych
5.3. Przypadki, w których jest konieczne wykonywanie opracowań technicznych w zakresie robót i obiektów bowlanych

5.4. Problemy związane z wykonywaniem opracowań technicznych
5.5. Opracowania techniczne jako dowody w postępowaniach administracyjnych i sądowych
5.6. Sąd może korzystać z opinii biegłych sądowych


Rozdział 7

PROBLEMY DIAGNOSTYKI BUDOWLANEJ

1. Wprowadzenie do problemów diagnostyki bowlanej
2. Problem różnorodności rodzajowej obiektów bowlanych poddawanych kontrolom stanu technicznego
3. Wybrane problemy diagnostyki technicznej bynków
3.1. Technologie bownictwa
3.2. Wybrane problemy stanu technicznego obiektów bowlanych
3.2.1. Wprowadzenie
3.2.2. Uszkodzenia i wady w konstrukcjach bowlanych
3.2.3. Uszkodzenia i wady w konstrukcjach wykonanych betonowych i żelbetowych
3.2.3.1. Regulacje normowe dotyczące zagadnienia trwałości i napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych
3.2.3.2. Mechanizmy uszkodzeń konstrukcji betonowych i żelbetowych
3.2.3.3. Charakterystyczne uszkodzenia konstrukcji żelbetowych
3.2.3.4. Przyczyny powstawania i skutki rys w betonie
3.2.3.5. Charakterystyka przyczyn uszkodzeń i wad w konstrukcjach betonowych i żelbetowych
4. Zewnętrzne objawy stanu zagrożenia bezpieczeństwa obiektów bowlanych
4.1. Identyfikacja objawów stanu zagrożenia
4.2. Zagadnienie oceny konstrukcji obiektów bowlanych i ich części pod względem konsekwencji zniszczenia
4.3. Problem zarysowań i spękań w obiektach bowlanych
4.3.1. Wprowadzenie
4.3.2. Zagadnienie wpływu zarysowania konstrukcji na obniżenie jej sztywności przestrzennej
4.3.3. Problem oceny stanu powierzchni i zarysowań ścian
4.3.4. Miejsca występowania rys i pęknięć w obiektach bowlanych
4.3.5. Rodzaje uszkodzeń tynków
4.3.6. Morfologia i analiza zarysowania elementów konstrukcji obiektu bowlanego
4.3.7. Interpretacja techniczna stanu zarysowań konstrukcji
4.3.8. Przyczyny występowania zarysowań, spękań i odkształceń w konstrukcji obiektów bowlanych
4.3.9. Skutki zarysowania elementów konstrukcji
4.3.10. Ocena szerokości rozwarcia rys oraz stabilizacji zarysowań

5. Ogólna charakterystyka bynków
5.1. Rodzaje ścian w bownictwie
5.2. Rodzaje stropów w bownictwie
5.2.1. Wymagania ogólne dotyczące stropów
5.2.2. Podział stropów ze względu na rodzaj rozwiązania konstrukcyjnego
5.2.3. Podział stropów z uwagi na zastosowane materiały do ich wykonania

5.3. Zagadnienia diagnostyki bynków ze ścianami murowanymi
5.3.1. Etapy diagnostyki konstrukcji murowych
5.3.2. Obserwacja założonych marek kontrolnych
5.3.3. Fazy zniszczenia ścian murowanych
5.3.4. Przyczyny pęknięć murów lub ich zarysowań
5.3.5. Charakterystyczne uszkodzenia murowanych ścian konstrukcyjnych
5.3.5.1. Wprowadzenie
5.3.5.2. Grupy uszkodzeń występujące w konstrukcjach murowanych
5.3.5.3. Rysy spowodowane nierównomiernym osiadaniem konstrukcji

5.3.6. Charakterystyczne uszkodzenia murowanych ścian niekonstrukcyjnych
5.3.6.1. Przyczyny i rodzaje uszkodzeń
5.3.6.2. Zapobieganie uszkodzeniom ścian murowanych niekonstrukcyjnych

5.4. Zagadnienia diagnostyki bynków wielkopłytowych
5.4.1. Wprowadzenie do zagadnienia bynków wielkopłytowych w Polsce
5.4.2. Stosowane systemy wielkopłytowe w Polsce
5.4.2.1. Podział systemów wielkopłytowych
5.4.2.2. Systemy zamknięte
5.4.2.3. Systemy otwarte
5.4.3. Ogólna charakterystyka rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych bynków wielkopłytowej w Polsce
5.4.4. Problemy eksploatacyjne bynków wielkopłytowych
5.4.5. Problemy oceny stanu elementów ustroju konstrukcyjnego
5.4.6. Problem zarysowania konstrukcji bynków wielkopłytowych
5.4.7. Problemy diagnostyki prefabrykowanych płyt warstwowych
5.4.7.1. Ogólna charakterystyka ściennych płyt warstwowych
5.4.7.2. Najczęściej występujące usterki ściennych płyt warstwowych – analiza zjawisk wywołujących uszkodzenia.
5.4.7.3. Zasady postępowania przed wykonaniem docieplenia ścian wielowarstwowych bynków wielkopłytowych
5.4.8. Problem izolacyjności cieplnej ścian zewnętrznych w bynkach wielkopłytowych
5.4.9. Problem właściwości akustycznych w bynkach wielkopłytowych
5.4.10. Problemy higieniczno-zdrowotne
5.4.11. Analiza problemu bezpieczeństwa eksploatacyjnego bynków prefabrykowanych
5.4.11.1. Wprowadzenie
5.4.11.2. Identyfikacja uszkodzeń występujących w bynkach wielkopłytowych
5.4.11.2. Identyfikacja uszkodzeń występujących w bynkach wielkopłytowych
5.4.12. Zagadnienia metodyki oceny stanu technicznego wielkopłytowych
5.4.13. Najczęstsze przyczyny uszkodzeń bynków wielkopłytowych

5.5. Zagadnienia diagnostyki stanu technicznego bynków halowych
5.5.1. Wprowadzenie
5.5.2. Zagadnienia dokonywania kontroli bynków halowych z dźwigarami stalowymi i drewnianymi
5.5.3. Bynki halowe o lekkim szkielecie stalowym
5.5.4. Ogólne zasady dokonywania kontroli hal o konstrukcji żelbetowej

6. Diagnostyka posadowienia obiektu bowlanego

7. Podstawowe informacje dotyczące diagnostyki mykologicznej
7.1. Wprowadzenie
7.2. Etapy diagnostyki mykologicznej
7.3. Diagnostyka czynników biologicz¬nych występujących na elewacjach bynków

Rozdział 8

PROCEDURA OCENY STANU KONSTRUKCJI ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. Zagadnienie oceny stanu bezpieczeństwa istniejącej konstrukcji bowlanej według normy ISO 13822:2010
2. Wymagany zakres działań w ocenie stanu konstrukcji istniejącego obiektu bowlanego
3. Zagadnienie określania właściwości materiałów i elementów bowlanych obiektu bowlanego
3.1. Informacje wprowadzające
3.2. Metody badawcze przydatne podczas dokonywania kontroli obiektów bowlanych
3.3. Inwentaryzacja konstrukcji obiektu bowlanego
3.4. Identyfikacja środowiska oddziałującego na obiekt bowlany
3.5. Ocena stanu posadowienia obiektu bowlanego, w tym stanu podłoża gruntowego
3.6. Identyfikacja aktualnych schematów statycznych
3.7. Identyfikacja obciążeń konstrukcji obiektu bowlanego
3.8. Analiza wytrzymałościowa konstrukcji obiektu bowlanego
3.9. Obciążenia próbne
3.10. Badanie rzeczywistej jakości materiałów konstrukcji
3.10.1. Wprowadzenie
3.10.2. Badania podstawowe (wstępne)
3.10.3. Odkrywki elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych

3.11. Sprawdzenie legalności zastosowania wyrobów bowlanych
3.12. Wykrywanie wad i defektów w konstrukcji
3.13. Badania jakości ścian w konstrukcji bynków
3.14. Badania betonu w konstrukcjach bowlanych
3.15. Badania zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych
3.15.1. Zakres badań zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych
3.15.2. Ocena zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych
3.15.3. Ocena korozyjna konstrukcji żelbetowych


3.16. Badania stali w konstrukcjach obiektów bowlanych
3.17. Badania nieniszczące w diagnostyce bynków wielkopłytowych
3.18. Badania jakości drewna w konstrukcji

4. Pomiary deformacji obiektów bowlanych i ich elementów
4.1. Powody dokonywania pomiarów deformacji obiektów bowlanych i ich elementów
4.2. Zakres zastosowania pomiarów deformacji
4.3. Podstawowe wymagania stawiane technice wyznaczania deformacji
4.4. Metody wyznaczania przemieszczeń
4.4.1. Podział metod wyznaczania przemieszczeń
4.4.2. Metody geodezyjne wyznaczania przemieszczeń
4.4.3. Metody nie geodezyjne wyznaczania przemieszczeń
4.4.4. Metody fotogrametryczne wyznaczania przemieszczeń

5. Ogólne wymagania dotyczące przyrządów pomiarowych stosowanych w diagnostyce bowlanej
5.1. Wprowadzenie
5.2. Podstawowe urządzenia pomiarowe, które mogą być wykorzystywane w kontrolach obiektów bowlanych
5.2.1. Urządzenia do pomiarów liniowych
5.2.2. Urządzenia do pomiaru poziomu drgań
5.2.3. Grubościomierze
5.2.4. Kamery termowizyjne
5.2.5. Kamery inspekcyjne do kontroli trnodostępnych miejsc
5.2.6. Badania betonu w konstrukcji metodą sklerometryczną
5.2.7. Badania wilgotności materiałów bowlanych, podłoża betonowego, drewna i powietrza
5.2.8. Urządzenia do badania natężenia oświetlenia
5.2.9. Anemometry do pomiaru sprawności przewodów kominowych
5.2.10. Wykrywacze metalu, drewna i urządzeń pod napięciem
5.2.11. Urządzenie do testowania drewna
5.2.12. Urządzenia do badania instalacji elektrycznej
5.2.13. GeoRadar do betonu (GPR)
5.2.14. Czujniki tlenku węgla
5.2.15. Czujnik dualny 10SCO do wykrywania tlenku węgla i dymu
5.2.16. Detektory obecności gazów w powietrzu
5.2.17. Detektor radarowy firmy Bosch
5.2.18. Drony jako współczesne narzędzia diagnostyki bowlanej

Rozdział 9

METODY NAPRAW KONSTRUKCJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH


1. Wprowadzenie do zagadnienia metod napraw stosowanych w obiektach bowlanych
2. Identyfikacja rodzajowa robót bowlanych występujących w procesie bowlanym
2.1. Klasyfikacja prawna robót bowlanych w ustawie – Prawo bowlane
2.2. Roboty bowlane przywracające obiektom bowlanych cechy techniczne i użytkowe
2.2.1. Rodzaje robót przywracających obiektom bowlanych cechy techniczne i użytkowe
2.2.2. Zabezpieczenie obiektu bowlanego
2.2.3. Wzmocnienie konstrukcji obiektu bowlanego
2.2.4. Wymiana zużytych elementów obiektu bowlanego
2.2.5. Odbowa obiektu
2.2.6. Roboty bowlane dostosowujące obiekty bowlane do nowych wymogów technicznych i użytkowych
2.2.7. Rozbiórka obiektu bowlanego lub jego części
2.2.8. Uwarunkowania prawne wykonywania napraw w obiektach bowlanych
3. Metody likwidacji przyczyn zawilgocenia obiektów bowlanych
3.1. Informacje wprowadzające
3.2. Wymagania przepisów prawa odnośnie ochrony bynków przed zawilgoceniem i korozją biologiczną
3.2.1. Wymagania techniczne
3.2.2. Wymagania w zakresie temperatury i wilgotności przegród bowlanych i powietrza w pomieszczeniach
3.3. Skutki nadmiernego zawilgocenia obiektu bowlanego
3.4. Metody likwidacji przyczyn zawilgocenia obiektów bowlanych
3.5. Wymagana kolejność postępowania przeciwdziałającym destrukcyjnym wpływom wilgoci w obiekcie bowlanym
3.6. Metody eliminujące możliwość dalszego zawilgocenia ścian
3.6.1. Wprowadzenie
3.6.2. Metody polegające na odtworzeniu izolacji (wykonywanie tzw. izolacji wtórnych)
3.6.2.1. Odtwarzanie izolacji pionowych (wtórne izolacje pionowe)
3.6.2.2. Odtwarzanie poziomych izolacji przeciwwilgociowych (wtórne izolacje poziome)
3.6.2.2.1. Podział metod odtwarzania poziomych izolacji przeciwwilgociowych
3.6.2.2.2. Metody mechaniczne odtwarzania poziomych izolacji przeciwwilgociowych
3.6.2.2.3. Metody chemiczne odtwarzania poziomych izolacji przeciwwilgociowych
3.6.2.2.4. Likwidacja podciągania kapilarnego wilgoci w murach z wykorzystaniem zjawiska elektroosmozy
4.6.2.3. Metody osuszania zawilgoconych przegród bowlanych
4.6.2.4. Tynki renowacyjne
5. Metody napraw i wzmocnień konstrukcji murowych
5.1. Wprowadzenie
5.2. Usuwanie zanieczyszczeń na powierzchniach konstrukcji murowych
5.3. Wzmacnianie cegieł i zapraw
5.4. Odsalanie konstrukcji murowych
5.5. Naprawa (reprofilacja) i spoinowanie murów ceglanych
5.6. Przemurowanie konstrukcji murowych
5.7. Obmurowanie konstrukcji murowych
5.8. Iniekcje rys i spękań w konstrukcjach murowych
5.9. Naprawa konstrukcji murowych za pomocą zbrojenia
5.9.1. Stosowane technologie naprawy konstrukcji murowych za pomocą zbrojenia
5.9.2. Zbrojenie konstrukcji murowych prętami zbrojeniowymi
5.9.3. Zbrojenie konstrukcji murowych płaskownikami
5.9.4. Wzmocnienia murowanych konstrukcji murowych o małym przekroju poprzecznym
5.9.4. Systemy zbrojenia konstrukcji murowych
5.9.4.1. Rodzaje systemów zbrojenia konstrukcji murowych
5.9.4.2. Wzmocnienia konstrukcji murowych w systemie Brutt Saver
5.9.4.3. Przykłady wzmocnienie spękanym murów z zastosowanie zbrojenia systemu Brutt Saver
5.9.4.3. Wzmacnianie konstrukcji murowych materiałami kompozytowymi
5.10. Naprawa konstrukcji murowych za tynków zbrojonych
5.11. Wzmacnianie ścian z wykorzystaniem metody zakotwienia
5.12. Wzmacnianie ścian metodą sprężania
5.13. Wzmacnianie ścian murowanych wieńcami

6. Metody napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych
6.1. Wprowadzenie
6.2. Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych w świetle wymagań pakietu norm PN-EN 1504
6.2.1. Wprowadzenie
6.2.2. Zasady naprawy i ochrony betonu oraz zbrojenia w konstrukcji
6.2.3. Dobór rozwiązania materiałowo-technologicznego naprawy konstrukcji betonowych i żelbetowych
6.2.4. Zestaw materiałów naprawczych i zabezpieczających konstrukcje żelbetowe
6.2.5. Podstawowe wymagania dotyczące wyrobów do napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych
6.2.6. Fazy typowych projektów naprawczych
6.2.7. Wymagania dotyczące iniekcji betonu.
6.2.7.1. Wprowadzenie do zagadnienie iniekcji betonu
6.2.7.2. Wartości graniczne szerokości rys w konstrukcjach betonowych
6.2.7.3. Metody naprawy rys w konstrukcjach betonowych
6.2.7.4. Naprawa rys, w konstrukcjach betonowych, metodą iniekcji
6.2.7.5. Klasyfikacja rys w konstrukcjach betonowych według normy PN-EN 1504 -5:2013
6.2.7.6. Klasyfikacja materiałów do iniekcji rys w konstrukcjach betonowych
6.2.7.7. Metody wykonywania iniekcji
6.2.8. Zabezpieczenia powierzchniowe konstrukcji betonowych i żelbetowych
6.2.9. Wzmacnianie konstrukcji materiałami z kompozytów włóknistych FRP
6.2.9.1. Ogólne informacje o kompozytach włóknistych
6.2.9.2. Rodzaje wzmocnień konstrukcji materiałami kompozytowymi
6.2.9.3. Wpływ oceny stanu konstrukcji na wybór technologii jej wzmocnienia
6.2.9.4. Technologia stosowania materiałów kompozytowych FRP
6.2.9.5. Przykłady wzmacniania konstrukcji betonowych

7. Metody naprawy konstrukcji stalowych
7.1. Wprowadzenie
7.2. Naprawy konstrukcji stalowych po zaistnieniu przypadków uszkodzenia lub zniszczenia ich elementów
7.3. Naprawa zabezpieczeń konstrukcji stalowych
7.3.1. Etapy naprawy zabezpieczeń konstrukcji stalowych
7.3.2. Oczyszczanie konstrukcji stalowych z korozji i innych zanieczyszczeń
7.3.3. Wykonanie nowych zabezpieczeń konstrukcji stalowych


8. Metody naprawy konstrukcji drewnianych
8.1. Identyfikacja metod naprawy konstrukcji drewnianych
8.2. Metody likwidacji korozji biologicznej w konstrukcjach drewnianych
8.2.1. Zakres prac odgrzybieniowo-remontowych
8.2.2. Metody zwalczania korozji biologicznej
8.2.3. Zagadnienie likwidacji glonów z elewacji bynków
8.2.4. Stosowane chemiczne preparaty grzybobójcze
8.2.5. Metody stosowane w walce z technicznymi szkodnikami drewna

9. Metody poprawy warunków posadowienia obiektów bowlanych
9.1. Przypadki poprawy warunków posadowienia obiektów bowlanych
9.2. Metody poprawy warunków posadowienia istniejących obiektów bowlanych
9.2.1. Identyfikacja metod poprawy warunków posadowienia istniejących obiektów bowlanych
9.2.2. Wzmocnienie istniejących fundamentów bez powiększania ich powierzchni
9.2.2.1. Identyfikacja metod wzmocnienia istniejących fundamentów bez powiększania ich powierzchni
9.2.2.2. Wprowadzenie do metod naprawy i zabezpieczenia uszkodzonych fundamentów
9.2.2.3. Naprawa fundamentów betonowych i żelbetowych istniejących obiektów bowlanych
9.2.3. Wzmocnienie istniejących fundamentów z powiększeniem ich powierzchni
9.2.3.1. Identyfikacja metod wzmocnienia istniejących fundamentów z powiększaniem ich powierzchni
9.2.3.2. Wzmocnienie istniejących fundamentów z powiększeniem ich powierzchni w dotychczasowym poziomie ich posadowienia
9.2.3.3. Wzmocnienie istniejących fundamentów z powiększeniem ich powierzchni oraz ich podbową
9.2.3.4. Postępowanie w przypadku niemożności wykonania podbowy lub nowego fundamentu
9.2.3.5. Wymiana fundamentów
9.2.3.6. Zmiana sposobu posadowienia

Rozdział 10

PROBLEMY PRAWNE RZECZOZNAWSTWA BUDOWLANEGO
1. Funkcja rzeczoznawcy
2. Rzeczoznawstwo bowlane
2.1. Źródła rzeczoznawstwa bowlanego
2.2. Rola rzeczoznawstwa bowlanego w gospodarce narodowej
2.3. Formy rzeczoznawstwa w Polsce
4. Uregulowania prawne w zakresie rzeczoznawstwa bowlanego
5. Zagadnienie uprawnień do sporządzania opracowań technicznych w bownictwie

LITERATURA