Fundamentowanie

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: DWE
  • Dostępność: Nakład wyczerpany

ISBN 8371250800

Oprawa: miękka, Format:  17x24 cm, Stron: 211, 2008 r., rysunki czarno-białe

Podręcznik adresowany do stentów budownictwa oraz projektantów. Zawiera zasady projektowania fundamentów bezpośrednich i palowych w zakresie pierwszego stanu granicznego, drugiego stanu granicznego i wymiarowania, a także metody obliczeń ścianek szczelnych. Załączono liczne przykłady ilustrujące poszczególne etapy obliczeń, uwzględniając różnorodne warianty oraz trne warunki geotechniczne. Przykłady opracowano w ten sposób, by były komentarzem do wymagań norm i zasad projektowania. Poszczególne rozdziały podają także niezbędne tabele i nomogramy. Autorzy, pracownicy Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki politechniki Wrocławskiej, są znanymi w Polsce ekspertami w dziedzinie projektowania fundamentów.

Spis treści:
Wstęp 
1. Parametry geotechniczne i schemat obliczeniowy podłoża (Olgierd Puła)
1.1. Wstęp
1.2. Metody ustalenia parametrów geotechnicznych
1.3. Metody wyznaczenia parametrów wg PN-81/B-03020
2. Naprężenie w ośrodku gruntowym (Czesław Rybak)
2.1. Obliczanie naprężeń w ośrodku gruntowym
2.2. Stany naprężeń w podłożu budowli
3. Fundamenty bezpośrednie. Pierwszy stan graniczny (Czesław Rybak)
3.1. Wstęp
3.2. Tok postępowania podczas projektowania posadowień bezpośrednich
3.3. Przyjęcie wymiarów podstawy fundamentu
3.4. Oblicznie statyczne posadowień według stanu granicznego nośności
3.4.1. Zastosowanie obliczeń
3.4.2. Warunek obliczeniowy stanu granicznego nośności
3.4.3. Obciążenie podłoża
3.4.4. Parametry geotechniczne podłoża
3.4.5. Warunki wodne w podłożu
3.4.6. Opór graniczny podłoża jednorodnego
3.4.7. Opór graniczny podłoża uwarstwionego
3.4.8. Opór graniczny podłoża uwarstwionego według Madeja
3.4.9. Współczynniki kształtu podstawy
3.5. Przykłady obliczeń posadowień bezpośrednich według stanu granicznego nośności
3.5.1. Przykład 1. Ława fundamentowa na podłożu jednorodnym
3.5.2. Przykład 2. Ława fundamentowa na podłożu uniwersalnym
3.5.3. Przykład 3. Stopa fundamentowa obciążona mimośrodowo w jednej płaszczyźnie
3.5.4. Przykład 4. Stopa fundamentowa obciążona mimośrodowo w dwóch prostopadłych kierunkach
3.5.5. Zalecenia konstrukcyjne do projektowania stóp i law fundamentowych betonowych i żel betonowych
3.6. Tablice i nomogramy do projektowania posadowień bezpośrednich (tab 3.2-3.9 oraz rys. 3.12 – 3.16)
4. Posadowienie bezpośrednie. Długi stan graniczny (Olgierd Puła, Włodzimierz Sarniak)
4.1. Wprowadzenie
4.2. Metody obliczenia osadzeń
4.2.1. Metody odkształceń jednoosiowych podłoża (metoda analogu edometrycznego)
4.2.2. Metody odkształceń trójosiowych podłoża (metoda analogu sprężystego)
4.3. Warunek obliczeniowy i rodzaje drugiego stanu granicznego
4.3.1. Obliczanie osiadań fundamentu
4.3.2. Osiadanie średnie fundamentów
4.3.3. Przechylenie budowli
4.3.4. Strzałka ugięcia budowli
4.3.5. Względna różnica osiadania
4.4. Zakres obliczeń według stanu granicznego użytkownika
4.5. Przykład obliczeń posadowień bezpośrednich według stanu granicznego użytkownika
4.5.1. Stany naprężeń w podłożu pod ławą fundamentową
4.5.2. Obliczanie osiadania ławy fundamentowej
4.5.3. Analiza posadowienia na ławach według stanu granicznego użytkowania
5. Fundamenty pośrednie. Pierwszy stan graniczny (Olgierd Puła, Czesław Rybak)
5.1 Chrakterystyka fundamentów pośrednich
5.2. Tok postępowania podczas projektowania fundamentu palowego
5.2.1. Wybór rodzaju pala i jego wymiarów
5.2.2. Obliczanie nośności pojedynczego pala. Podłoże uwarstwione. Wszystkie warstwy nośne. Przypadek d) rys. 5.3
5.2.3. Obliczanie nośności pojedynczego pala. Podłoże uwarstwione. Występują warstwy nienośne
5.2.4. Obliczanie nośności pali w grupie
5.2.5. Warunek pierwszego stanu granicznego. Ustalenie liczby i rozstawu pali projektowanego fundamentu palowego
5.2.6. Obliczanie nośności pali obciążonych siłą poziomą
5.2.7. Wymiarowanie konstrukcji oczepowej
5.2.8. Zalecenie konstrukcyjne o fundamentów na palach
5.3. Ława na palach obciążona mimośrodowo
5.4. Fundament na palach pod słup przekazujący obciążenie stałe i zmienne
6. Fundamenty pośrednie. . Długi stan graniczny (Olgierd Puła, Czesław Rybak)
6.1. Zastosowanie obliczeń
6.2. Osiadanie pala pojedynczego
6.2.1. Pal zagłębiony w podłożu jednorodnym
6.2.2. Pal zagłębiony w podłożu uwarstwionym
6.3. Osiadanie grupy pali
6.3.1. Podłoże jednorodne
6.3.2. Podłoże uwarstwione
6.4. Pozostałe rodzaje przemieszczeń
6.5 Przykład obliczeniowy
7. Ścianki szczelne (Czesław Rybak)
7.1. Wstęp
7.2. Parcia i odpory gruntu
7.3. Parcia hydrostatyczne i wpływ ciśnienia spływowego
7.4. Przykład 1. Obliczania metodą graficzno-analityczną Bluma ścianki szczelnej jednokrotnej kotwionej
7.4.1. Założenia do obliczeń i tok postępowania
7.4.2. Obliczenia statyczne
7.5. Przykład 2. Obliczanie ścianki szczelnej metodą analityczną Bluma
7.5.1. Założenia do obliczeń i tok postępowania
7.5.2. Obliczenia statyczne
7.6. Przykład 3. Obliczania sposobem graficzno-analitycznym ścianki szczelnej podwójnie zakotwionej w gruncie
7.6.1. Założenia do obliczeń i tok postępowania
7.6.2. Obliczenia statyczne
Literatura