Część D: Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach mieszkalnych

ISBN 978-83-249-6742-1

Oprawa: miękka, Format:  cm, Stron: 280, 2014 r.


Opracowanie zawiera szczegółowe warunki techniczne wykonywania i odbioru instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, uwzględniające specyficzny charakter budownictwa mieszkaniowego oraz spełniające powszechne oczekiwania ze strony projektantów, wykonawców i użytkowników. Warunki techniczne podane w niniejszym opracowaniu dotyczą wykonania i odbioru instalacji elektrycznych wnętrzowych o napięciu nominalnym do 1 kV oraz instalacji piorunochronnych i telekomunikacyjnych w budownictwie mieszkaniowym. Praca obejmuje wymagania techniczne dotyczące: dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania i odbioru instalacji elektrycznych, piorunochronnych i telekomunikacyjnych, pod-stawowych wyrobów stosowanych przy wykonywaniu instalacji elektrycznych, piorunochronnych i telekomunikacyjnych, wykonania i odbioru oraz technologii układania instalacji elektrycznych, piorunochronnych i telekomunikacyjnych. W opracowaniu nie podano wymagań dotyczących natężenia oświetlenia w budynkach, gdyż odnoszą się one do projektowania. W oparciu o postanowienia zawarte w aktach prawnych, sformułowane zostały szczegółowe warunki techniczne wykonania instalacji elektrycznych, piorunochronnych i telekomunikacyjnych w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach.

Spis treści

 Przedmowa

1.Wstęp

1.1. Przedmiot i zakres opracowania 

1.2. Terminy i definicje

1.3. Oznaczenia i skróty 

1.4. Wymagania BHP przy wykonywaniu robót elektrycznych

2. Dokumentacja techniczna

2.1. Wymagania ogólne 

2.2. Instalacje elektryczne i piorunochronne 

2.3. Instalacje telekomunikacyjne 

3. Materiały i wyroby stosowane w instalacjach elektrycznych i telekomunikacyjnych budynków 

3.1. Wymagania formalne 

3.2. Wymagania techniczne urządzeń , aparatury i materiałów

4. Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku .

4.1. Wymagania ogólne 

4.2. Instalacje i urządzenia zasilające budynki mieszkalne w energię  elektryczną  

4.3. Instalacje zasilające pomieszczenia administracyjne  

4.4. Instalacje elektryczne zasilają ce aparaturę  kontrolno-pomiarową , automatykę oraz urzą dzenia regulacji instalacji i urzą dzeń  sanitarnych 

4.5. Instalacje odbiorcze

4.6. Ochrona i zabezpieczenia w instalacjach elektrycznych 

5. Wykonanie instalacji piorunochronnej budynku 

5.1. Wymagania ogólne 

5.2. Wymagania dotyczące instalacji piorunochronnej zewnętrznej (LPS) 

5.3. Wewnę trzny LPS 

6. Budynkowa instalacja telekomunikacyjna

6.1. Wymagania ogólne

6.2. Budynkowa kanalizacja telekomunikacyjna 

6.3. Podstawowe elementy budynkowej instalacji telekomunikacyjnej

6.4. Wymagania szczegółowe dla podstawowych elementów budynkowej instalacji telekomunikacyjnej 

6.5. Wymagania instalacyjne 

6.6. Wymagania dotyczące sieci i urządzeń  komputerowych .

6.7. Instalacje telefonii stacjonarnej 

6.8. Instalacje przyzywowe i domofonowe 

6.9. Instalacje radiowo-telewizyjne

 7. Montaż  instalacji elektrycznych wedł ug róż nych systemów wykonawczych 

7.1. Wymagania ogólne 

7.2. Instalacje pod tynkiem 

7.3. Instalacje w tynku 

7.4. Instalacje na podłoż u (tynku) 

7.5. Instalacje wykonywane przewodami jednożył owymi lub wielożyłowymi i kablami układanymi w kanał ach konstrukcji budowlanych 

7.6. Instalacje zatapiane 

7.7. Instalacje na konstrukcjach wsporczych 

7.8. Montaż  elementów instalacji elektrycznych 

7.9. Montaż  instalacji ogrzewania elektrycznego podł ogowego pomieszczeń  

7.10. Nowoczesne (inteligentne) instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych 

8. Odbiór instalacji elektrycznej w budynku

8.1. Warunki odbioru robót budowlanych niezbę dnych do wykonania instalacji elektrycznej, piorunochronnej i telekomunikacyjnej 

8.2. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej 

8.3. Odbiór końcowy

8.4. Odbiór instalacji elektrycznej w budynku (zakres sprawdzeń )

8.5. Odbiór instalacji piorunochronnej w budynku

8.6. Odbiór sieci sygnalizacji alarmowo-pożarowej (SAP) 

8.7. Odbiór instalacji telekomunikacyjnych 

9. Warunki przekazania instalacji elektrycznej i piorunochronnej do eksploatacji

10. Dokumentacja i specyfikacje techniczne 

11. Transport 

11.1. Wymagania ogólne 

11.2. Transport materiałów 

11.3. Odbiór i przyjęcie materiałów

11.4. Składowanie materiałów 

11.5. Inne urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót elektrycznych budowlano-montażowych 

12. Bibliografia

12.1. Przepisy prawne 

12.2. Normy 1

12.3. Literatura 

Załącznik 1. Dokumentacja elektroenergetyczna 

Załącznik 2. Dokumentacja telekomunikacyjna 

Załącznik 3. Wykaz obiektów koniecznych do wyposaż enia w wymaganej klasy urządzenie piorunochronne 

Załącznik 4. Zalecane rozmieszczenie sprzętu i osprzętu w kuchni

 

Książki wydane w serii WTWiORB:

  1. Roboty ziemne i konstrukcyjne:

A1: Roboty ziemne  (2018) https://sklep.architekci.pl/czesc-a-roboty-ziemne-i-konstrukcyjne-zeszyt-1-roboty-ziemne.html

A2: Konstrukcje geotechniczne. Pale i mikropale  (2008) https://sklep.architekci.pl/czesc-a-roboty-ziemne-i-konstrukcyjne-zeszyt-2-konstrukcje-geotechniczne-pale-i-mikropale.html

A3: Konstrukcje murowe  (2015) https://sklep.architekci.pl/czesc-a-roboty-ziemne-i-konstrukcyjne-zeszyt-3-konstrukcje-murowe.html

A4: Konstrukcje drewniane  (2018) https://sklep.architekci.pl/czesc-a-roboty-ziemne-i-konstrukcyjne-zeszyt-4-konstrukcje-drewniane.html

A5: Konstrukcje betonowe i żelbetowe  (2018) https://sklep.architekci.pl/czesc-a-roboty-ziemne-i-konstrukcyjne-zeszyt-5-konstrukcje-betonowe-i-zelbetowe.html

A6: Zbrojenie konstrukcji żelbetowych  (2018) https://sklep.architekci.pl/czesc-a-roboty-ziemne-i-konstrukcyjne-zeszyt-6-zbrojenie-konstrukcji-zelbetowych.html

A7: Lekkie ściany działowe  (2017) https://sklep.architekci.pl/czesc-a-roboty-ziemne-i-konstrukcyjne-zeszyt-7-lekkie-sciany-dzialowe.html

A8: Lekkie ściany osłonowe metalowo-szklane  (2008) https://sklep.architekci.pl/czesc-a-roboty-ziemne-i-konstrukcyjne-zeszyt-8-lekkie-sciany-oslonowe-metalowo-szklane.html

A9: Lekka obudowa z płyt warstwowych  (2019)

A10: Roboty spawalnicze  (2009)

  1. Roboty wykończeniowe:

B1: Tynki  (2018) https://sklep.architekci.pl/czesc-b-roboty-wykonczeniowe-zeszyt-1-tynki.html

B2: Posadzki z drewna i materiałów drewnopochodnych  (2018) https://sklep.architekci.pl/czesc-b-zeszyt-2-posadzki-z-drewna-i-materialow-drewnopochodnych.html

B3: Posadzki mineralne i żywiczne  (2018) https://sklep.architekci.pl/czesc-b-roboty-wykonczeniowe-zeszyt-3-posadzki-mineralne-i-zywiczne.html

B4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne  (2019) https://sklep.architekci.pl/czesc-b-roboty-wykonczeniowe-zeszyt-4-powloki-malarskie-zewnetrzne-i-wewnetrzne.html

B5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych  (2019) https://sklep.architekci.pl/czesc-b-roboty-wykonczeniowe-zeszyt-5-okladziny-i-posadzki-z-plytek-ceramicznych.html

B6: Montaż okien i drzwi balkonowych  (2016) https://sklep.architekci.pl/czesc-b-roboty-wykonczeniowe-zeszyt-6-montaz-okien-i-drzwi-balkonowych.html

B7: Posadzki z wykładzin włókienniczych i z polichlorku winylu  (2015)

B8: Posadzki betonowe utwardzane powierzchniowo preparatami proszkowymi  (2014) https://sklep.architekci.pl/czesc-b-roboty-wykonczeniowe-zeszyt-8-posadzki-betonowe-utwardzane-powierzchniowo-preparatami-proszkowymi.html

B9: Bramy garażowe segmentowe z napędem elektromechanicznym  (2017) https://sklep.architekci.pl/czesc-b-roboty-wykonczeniowe-zeszyt-9-bramy-garazowe-segmentowe-z-napedem-elektromechanicznym.html

B10: Kraty zwijane żaluzjowe z napędem elektromechanicznym  (2010)

B11: Szlabany z napędem elektromechanicznym i urządzeniami sterującymi  (2010) https://sklep.architekci.pl/czesc-b-roboty-wykonczeniowe-zeszyt-11-szlabany-z-napedem-elektromechanicznym-i-urzadzeniami-sterujacymi.html

B12: Podłogi sportowe w obiektach krytych  (2013) https://sklep.architekci.pl/czesc-b-roboty-wykonczeniowe-zeszyt-12-podlogi-sportowe-w-obiektach-krytych.html

B13: Boiska sportowe z nawierzchnią z trawy syntetycznej  (2017) https://sklep.architekci.pl/czesc-b-roboty-wykonczeniowe-zeszyt-13-boiska-sportowe-z-nawierzchnia-z-trawy-syntetycznej.html

B14: Elewacje wentylowane  (2018) https://sklep.architekci.pl/czesc-b-roboty-wykonczeniowe-zeszyt-14-elewacje-wentylowane.html

B15: Nawierzchnie syntetyczne na niekrytych obiektach sportowych i rekreacyjnych  (2016) https://sklep.architekci.pl/czesc-b-roboty-wykonczeniowe-zeszyt-15-nawierzchnie-syntetyczne-na-niekrytych-obiektach-sportowych-i-rekreacyjnych.html

  1. Zabezpieczenia i izolacje:

C1: Pokrycia dachowe  (2015) https://sklep.architekci.pl/czesc-c-zabezpieczenia-i-izolacje-zeszyt-1-pokrycia-dachowe.html

C2: Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych  (2014) https://sklep.architekci.pl/czesc-c-zabezpieczenia-i-izolacje-zeszyt-2-zabezpieczenia-ognioochronne-konstrukcji-budowlanych.html

C3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne  (2004)

C4: Izolacje wodochronne tarasów  (2016) https://sklep.architekci.pl/czesc-c-zabezpieczenia-i-izolacje-zeszyt-4-izolacje-wodochronne-tarasow.html

C5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków  (2016) https://sklep.architekci.pl/czesc-c-zabezpieczenia-i-izolacje-zeszyt-5-izolacje-przeciwwilgociowe-i-wodochronne-czesci-podziemnych-budynkow.html

C6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń „mokrych”  (2016) https://sklep.architekci.pl/czesc-c-zabezpieczenia-i-izolacje-zeszyt-6-zabezpieczenia-wodochronne-pomieszczen-mokrych.html

C7: Izolacje cieplne  (2006)

C8: Złożone systemy ocieplania ścian zewnętrznych budynków (ETICS) z zastosowaniem styropianu lub wełny mineralnej i wypraw tynkarskich  (2019) https://sklep.architekci.pl/czesc-c-zabezpieczenia-i-izolacje-zeszyt-8-zlozone-systemy-ocieplania-scian-zewnetrznych-budynkow-etics-z-zastosowaniem-styropianu-lub-welny-mineralnej-i-wypraw-tynkarskich.html

C9: Naprawy konstrukcji z betonu przy użyciu kompozytów syntetycznych  (2019) https://sklep.architekci.pl/czesc-c-zabezpieczenia-i-izolacje-zeszyt-9-naprawy-konstrukcji-z-betonu-przy-uzyciu-kompozytow-z-zywic-syntetycznych.html

C10: Izolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci ciepłowniczych  (2008)

C11: Pokrycia dachowe z dachówek ceramicznych i cementowych (2017) https://sklep.architekci.pl/czesc-c-zabezpieczenia-i-izolacje-zeszyt-11-pokrycia-dachowe-z-dachowek-ceramicznych-i-cementowych.html

C12: Części podziemne budynków wykonanych z betonu wodoszczelnego. Uszczelnianie miejsc newralgicznych (2017) https://sklep.architekci.pl/czesc-c-zabezpieczenia-i-izolacje-zeszyt-12-czesci-poddziemne-budynkow-wykonanych-z-betonu-wodoszczelnego-uszczelnianie-miejsc-newralgicznych.html

C13: Przekrycia dachowe i tarasowe wykonywane w odwróconym układzie warstw (2018) https://sklep.architekci.pl/czesc-c-zabezpieczenia-i-izolacje-zeszyt-13-przekrycia-dachowe-i-tarasowe-wykonywane-w-odwroconym-ukladzie-warstw.html

  1. Roboty instalacyjne elektryczne:

D1: Instalacje elektryczne, piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach mieszkalnych  (2014) https://sklep.architekci.pl/czesc-d-roboty-instalacyjne-elektryczne-zeszyt-1-instalacje-elektryczne-i-piorunochronne-i-telekomunikacyjne-w-budynkach-mieszkalnych.html

D2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej  (2012)

D3: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach przemysłowych  (2018) https://sklep.architekci.pl/czesc-d-roboty-instalacyjne-elektryczne-zeszyt-1-instalacje-elektryczne-i-piorunochronne-i-telekomunikacyjne-w-budynkach-przemyslowych.html

D4: Linie kablowe niskiego i średniego napięcia  (2018) https://sklep.architekci.pl/czesc-d-roboty-instalacyjne-zeszyt-4-linie-kablowe-niskiego-i-sredniego-napiecia.html

  1. Roboty instalacyjne sanitarne:

E1: Węzły ciepłownicze  (2010)

E2: Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne  (2017) https://sklep.architekci.pl/czesc-e-roboty-instalacyjne-sanitarne-zeszyt-2-instalacje-wentylacyjne-i-klimatyzacyjne.html

E3: Instalacje ogrzewcze  (2012)

E4: Instalacje wodociągowe  (2012)

E5: Sieci ciepłownicze z rur i elementów preizolowanych  (2012)

E6: Instalacje kanalizacyjne  (2013)

E7: Wentylacja grawitacyjna w budynkach (2018) https://sklep.architekci.pl/czesc-e-roboty-instalacyjne-sanitarne-zeszyt-7-wentylacja-grawitacyjna-w-budynkach.html