Komentarz do normy PN-EN 13707:2006+ A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby asfaltowe.

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: ITB
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 24h
  • 22,00 zł 15,00 zł

Oprawa: miękka, Format: 16,5x22,5 cm, Stron: 30, 2009 r. 

Komentarz do normy PN-EN 13707:2006+ A1:2007.Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych. Definicje i właściwości wraz z zaleceniami ITB dla wyrobów objętych normą

Normy europejskie dotyczące wyrobów hydroizolacyjnych grupują wyroby w zależności od ich przeznaczenia. Dlatego też często te same wyroby, jeżeli znajdują zastosowanie w różnych miejscach budynków lub budowli, ujęte są w różnych normach.

Spis treści
1. Wstęp
2. Zakres stosowania normy PN-EN 13707:2006+A1:2007
3. Komentarz do przyjętych w normie wymagań odnośnie właściwości technicznych wyrobów
4. Zalecania ITB w zakresie wymagań dla wyrobów ujętych w normie 13707:2006+A1:2007 wraz z podstawowymi informacjami odnośnie sposobu ich stosowania
5. Interpretacja wymagań normy PN-EN 13707:2006+A1:2007 w zakresie oceny zgodności
6. Dokumenty związane

O Instytucie Techniki Budowlanej (źródło ITB.pl)

Początki działania Instytutu Techniki Budowlanej sięgają okresu międzywojennego, kiedy to w latach 1929-1939 istniała samodzielna jednostka badawcza zajmująca się problematyką budowlano-drogową. Po zakończeniu II wojny światowej, 24 maja 1945 r. został powołany Instytut Badawczy Budownictwa, który od 1949 roku działa pod nazwą Instytutu Techniki Budowlanej.

Podstawowym celem badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w Instytucie Techniki Budowlanej od początku jego działalności było i jest zapewnienie jakości polskiego budownictwa oraz ochrona interesów użytkowników obiektów budowlanych. Instytut posiada akredytowany przez PCA Zespół Laboratoriów Badawczych, w skład którego wchodzi 10 laboratoriów badawczych, w których prowadzone są specjalistyczne badania podstawowe materiałów i wyrobów budowlanych oraz badania dla potrzeb aprobacji i certyfikacji wyrobów, stanowiące podstawę do oznakowania krajowych wyrobów budowlanych znakiem B oraz wyrobów w obszarze Unii Europejskiej oznakowaniem CE. 
Wyposażenie pomiarowe ZLB ITB nadzoruje akredytowane przez PCA Laboratorium Wzorcujące. Laboratorium wykonuje również usługi wzorcowania w zakresie zielonej akredytacji dla klientów zewnętrznych.

Instytut  Techniki Budowlanej jest upoważniony na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. do zielania aprobat technicznych (AT ITB) dla większości wyrobów budowlanych, w tym także z zakresu inżynierii elektrycznej i sanitarnej.

Od 1 maja 2004 r. Instytut jako członek EOTA może zielać europejskich aprobat technicznych (ETA)stanowiących - podobnie jak normy zharmonizowane - dokumenty odniesienia w procedurze oceny zgodności pozwalającej na oznakowanie CE wyrobów budowlanych.

Instytut Techniki Budowlanej od 1 maja 2004 r. jest jednostką notyfikowaną Komisji Europejskiej i państwom członkowskim UE do realizacji zadań związanych z oceną zgodności według wymagań dyrektywy 89/106/EWG, w zakresie:

- certyfikacji wyrobów,

- certyfikacji zakładowej kontroli produkcji,

- badań laboratoryjnych,

- prowadzących do oznakowania CE wyrobów budowlanych.

- ITB figuruje w bazie danych Komisji Europejskiej (NANDO CPD) pod nr 1488.

Instytut Techniki Budowlanej jest uprawniony do wydawania certyfikatów:

- zgodności wyrobów budowlanych

       - z normami oraz aprobatami technicznymi, uprawniających do znakowania wyrobów znakiem budowlanym B
       - z kryteriami technicznymi ITB, uprawniającymi do znakowania wyrobów znakami ITB: jakości Q-ITB, ekologicznym EKO-ITB, akustycznym A-ITB, jakości akustyki AQ-ITB, cieplnym C-ITB, jakości cieplnej CQ-ITB,

- na usługi budowlane, zgodnie z kryteriami usług,

- na systemy zarządzania:

       - jakością, zgodnie z PN-EN ISO 9001:2001
       - środowiskiem, zgodnie z PN-EN ISO 14001:1998,
       - bezpieczeństwem i higieną pracy, zgodnie z PN-EN ISO 18001:2004,
       - zintegrowane

- kompetencji personelu,

- zakładowej kontroli produkcji wyrobów budowlanych.

Instytut w szerokim zakresie upowszechnia wyniki prac badawczych, a także przekazuje uczestnikom procesu budowlanego pełną informację o wymaganiach związanych z wdrażaniem dyrektywy 89/106/EWG, współpracując z organizacjami naukowymi i gospodarczymi budownictwa oraz organizując corocznie wiele konferencji, seminariów i szkoleń.

Instytut aktywnie uczestniczy w działalności badawczej na forum międzynarodowym m.in. poprzez liczny ział pracowników naukowych Instytutu w pracach wielu komitetów technicznych, komisji i grup roboczych międzynarodowych organizacji naukowych (CIB, FIB, ENBRI, EGOLF, ELGIP, CICIND, ASSMR), normalizacyjnych (ISO, CEN) oraz oceniających wyroby budowlane (UEAtc, EOTA, WFTAO, EUROCER-BUILDING).