Egzamin kwalifikacyjny Elektryka w pytaniach i odpowiedziach + Suplement 2020

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: KaBe Krosno
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
  • 94,80 zł

ISBN 9788365382368

Oprawa: broszurowa, Format:  B5, Stron: 492, 2018 r.,wydanie siódme, poprawione i uzupełnione z Suplementem - aktualizacja na dzień 25 marca 2020 r.

Suplement
Ujęte w wykazie aktów prawnych (str. 486) rozporządzenie [A5] zostało zastąpione rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. poz. 1830 z 2019 r.), z mocą obowiązującą od dnia 25 marca 2020 roku.
Zaistniała więc konieczność opracowania niniejszego suplementu, w którym umieściłem odpowiednio zmienione brzmienie niektórych pytań/odpowiedzi, dostosowując je do postanowień wyżej przywołanego rozporządzenia. Pytaniom tym nadałem numery odpowiadające numerom pytań w książce w rozdziałach 4. i 7.

Książka jest przeznaczona dla osób ubiegających się  o uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji E i dozoru D, i zawiera wiadomości wymagane na egzaminie kwalifikacyjnym.

Spis treści:
Wstęp
1. Zarys wiadomości z podstaw elektrotechniki
1.1. Obwód elektryczny oraz podstawowe prawa
1.1.1. Obwód elektryczny
1.1.2. Prąd i napięcie
1.1.3. Prawo Ohma
1.1.4. Rezystancja i rezystywność. Łączenie rezystorów
1.1.5. Żródła prądu elektrycznego
1.1.6. Prawa Kirchhoffa
1.1.7. Moc i energia prądu stałego. PrawoJoule'a-Lenza
1.1.8. Budowa i działanie akumulatorów
1.2. Zjawiska magnetyczne i elektromagnetyczne
1.2.1. Pole magnetyczne
1.2.2. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej
1.2.3. Zjawisko elektrodynamiczne
1.2.4. Zasada działania pradnicy i silnika elektrycznego prądu stałego
1.3. Prąd przemienny jednofazowy
1.3.1. Wielkości charakterystyczne prądu sinusoidalnego
1.3.2. Obwód elektryczny z rezystancją, reaktancją i impedancją
1.3.3. Kondensatory. Łączenie kondensatorów
1.3.4. Moc prądu przemiennego jednofazowego
1.4. Prąd przemienny trójfazowy
1.4.1. Układy połączeń
1.4.2. Moc prądu trójfazowego
1.5. Prądy niesinusoidalne
1.5.1. Wyższe harmoniczne
1.5.2. Szkodliwe oddziaływanie wyższych harmonicznych
2. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV
2.1. Wiadomości ogólne

2.1.1. Oddziaływanie prądu elektrycznego na organizm człowieka
2.1.2. Warunki środowiskowe
2.1.3. Stopnie ochrony obudów urządzeń elektrycznych
2.1.4. Klasy ochronności urządzeń elektrycznych i elektronicznych
2.1.5. Napięcia i układy sieciowe
2.1.6. Oznaczenia przewodów i zacisków
2.1.7. Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego
2.2. Środki ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach elektrycznych
2.2.1. Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezpośrednim)
2.2.2. Ochrona przy uszkodzeniu (ochrona dodatkowa)
2.2.2.1. Ochrona przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania
2.2.2.2. Ochrona przez zastosowanie izolacji ochronnej
2.2.2.3. Ochrona przez zastosowanie separacji elektrycznej
2.2.2.4. Ochrona przez zastosowanie bardzo niskiego napięcia zapewnionego przez SELV i PELV
2.2.2.5. Ochrona przez zastosowanie nieprzewodzących pomieszczeń
2.2.3. Ochrona uzupełniająca
2.2.4. Połączenia wyrównawcze ochronne
2.2.5. Przewody ochronne, ochronno-neutralne, wyrównawcze i uziemiające
2.2.6. Uziomy i przewody uziemiające
2.2.7. Wymagania dodatkowe dotyczące ochrony przeciwporażeniowej w zależności od warunków środowiskowych
2.2.7.1. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub basen natryskowy (łazienki)
2.2.7.2. Tereny budowy i rozbiórki
2.2.7.3. Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze
2.2.8. Przyłączanie urządzeń elektrycznych
2.3. Ochrona przed elektrycznością statyczną
2.3.1. Elektryzowanie obiektów i wyładowania elektrostatyczne
2.3.2 Rodzaje zagrożeń elektrycznością statyczną
2.3.3. Środki ochrony przed elektrycznością statyczną (ochrona antyelektrostatyczna)
3. Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach elektroenergetycznych wysokiego napięcia (powyżej 1 kV)
3.1. Wiadomości podstawowe

3.2. Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezpośrednim)
3.3. Środki ochrony ludzi przy uszkodzeniu
4. Budowa i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych
4.1. Ogólne zasady eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych

4.1.1. Wiadomości ogólne
4.1.2. Wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń elekltroenergetycznych
4.1.3. Prace eksploatacyjne
4.1.4. Przyjmowanie urządzeń do eksploatacji
4.2. Elektryczne urządzenia napędowe
4.2.1. Rodzaje i budowa silników elektrycznych
4.2.1.1. Silniki indukcyjne
4.2.1.2. Silniki prądu stałego
4.2.1.3. Silniki komutatorowe prądu przemiennego jednofazowe
4.2.1.4. Dobór silników w zależności od warunków środowiskowych
4.2.1.5. Zabezpieczenia silników elektrycznych
4.2.2. Eksploatacja elektrycznych urządzeń napędowych
4.2.2.1. Wiadomości ogólne
4.2.2.2. Oględziny i przeglądy
4.2.2.3. Zakres badań technicznych odbiorczych dla elektrycznych urządzeń napędowych
4.2.2.4. Podstawowe uszkodzenia silników indukcyjnych, ich objawy i sposoby usuwania
4.2.2.5. Podstawowe uszkodzenia silników prądu stałego, ich objawy i sposoby usuwania
4.3. Transformatory energetyczne
4.3.1. Budowa i działanie transformatorów
4.3.2. Eksploatacja transformatorów
4.3.3. Typowe zakłócenia i uszkodzenia transformatorów
4.4. Stacje elektroenergetyczne
4.4.1. Budowa stacji elektroenergetycznych
4.4.2. Eksploatacja stacji elektroenergetycznych
4.4.2.1. Wiadomości ogólne i czynności łączeniowe
4.4.2.2. Oględziny stacji elektroenergetycznych
4.4.2.3. Przeglądy stacji elektroenergetycznych
4.5. Elektroenergetyczne linie napowietrzne
4.5.1. Elektroenergetyczne linie napowietrzne z przewodami roboczymi gołymi
4.5.1.1. Budowa linii napowietrznych z przewodami roboczymi gołymi
4.5.1.2. Ochrona od przepięć linii napowietrznych
4.5.1.3. Eksploatacja elektroenergetycznych linii napowietrznych
4.5.2. Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napięcia z przewodami izolowanymi
4.5.2.1. Budowa linii napowietrznych nn z przewodami izolowanymi
4.5.2.2. Eksploatacja linii napowietrznych nn z przewodami izolowanymi
4.6. Elektroenergetyczne linie kablowe
4.6.1. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
4.6.2. Osprzęt kablowy
4.6.3. Układanie kabli
4.6.3.1. Zasady układania kabli
4.6.3.2. Układanie kabli w ziemi
4.6.3.3. Układanie kabli w kanałach, tunelach i budynkach
4.6.4. Oznaczenia linii kablowych
4.6.5. Przekazywanie linii kablowych do eksploatacji
4.6.6. Eksploatacja linii kablowych
4.6.6.1. Oględziny i prezglądy linii kablowych
4.6.6.2. Czynnosci związane z załączaniem i wyłączniem linii kablowych
4.6.6.3. Postępowanie w razie awarii, pożaru lub innych nienormalnych objawów pracy linii kablowych
4.6.7. Zakres pomiarów i prób eksploatacyjnych linii kablowych
4.7. Instalacje elektryczne
4.7.1. Zasilanie energią elektryczną budynków mieszkalnych
4.7.2. Rozdział energii w budynkach mieszkalnych
4.7.3. Prowadzenie przewodów i rozmieszczenie urządzeń
4.7.4. Przewody elektroenergetyczne i sprzęt instalacyjny
4.7.5. Ochrona przewodów przed prądem przetężeniowym
4.7.6. Ochrona przed przepięciami w instalacjach elektrycznych nn
4.7.7. Sprawdzenie odbiorcze instalacji elektrycznych
4.7.8. Eksploatacja instalacji elektrycznych
4.8. Baterie kondensatorów do kompensacji mocy biernej
4.8.1. Budowa baterii kondensatorów
4.8.2. Rodzaje kompensacji mocy biernej za pomocą kondensatorów
4.8.3. Dobór mocy baterii do kompensacji mocy biernej
4.8.4. Eksploatacja baterii kondensatoró do kompensacji mocy biernej
4.8.4.1. Prowadzenie eksploatacji i programy pracy
4.8.4.2. Oględziny i przeglądy baterii kondensatorów
4.8.4.3. Pomiary eksploatacyjne
4.9. Spawarki i zgrzewarki
4.9.1. Rodzaje i budowa spawarek
4.9.2. Rodzaje i budowa zgrzewarek
4.9.3. Eksploatacja spawarek i zgrzewarek
4.9.3.1. Zagadnienia ogólne
4.9.3.2. Ogledziny i przeglady
4.9.4. Zakres badań technicznych dla urządzeń spawalniczych
4.10. Urządzenia oświetlenia elektrycznego
4.10.1. Zasady eksploatacji urządzeń oswietleniowych
4.10.2. Oględziny, przeglądy i remonty urządzeń oświetlenia elektrycznego
4.10.3. Uzytkowanie urządzeń oświetlenia elektrycznego
4.11. Urządzenia prostownikowe i akumulatorowe
4.11.1. Urządzenia prostownikowe
4.11.2. Urządzenia akumulatorowe
4.11.2.1. Baterie akumulatorów
4.11.2.2. Ładowanie akumulatorów
4.11.3. Zasady eksploatacji urządzeń prostownikowych i akumulatorowych
4.11.4. Wymagania w zakresie wyników pomiarów urządzeń prostownikowych i akumulatorowych
4.12. Zespoły prądotwórcze spalinowo-elektryczne
4.12.1. Rodzaje zespołów prądotwórczych spalinowo-elektrycznych
4.12.2. Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach zasilanych z zespoów prądotwórczych
4.12.3. Eksploatacja zespołów prądotwórczych
4.12.3.1. Uruchomienie zespołu prądotwórczego i programy pracy
4.12.3.2. Obsługa zespołów prądotwórczych
4.13. Urządzenia elektrotermiczne
4.13.1. Rodzaje i budowa urządzeń elektrotermicznych
4.13.2. Eksploatacja urządzeń elektrotermicznych
4.13.2.1. Warunki przyjęcia do eksploatacji i program pracy urządzeń elektrotermicznych
4.13.2.2. Oględziny, przeglądy i remonty urządzeń elektrotermicznych
4.13.3. Zakres badań technicznych urządzeń elektrotermicznych
4.14. Urządzenia do elktrolizy
4.14.1. Zasada działania i budowa urządzeń do elektroloizy
4.14.2. Eksploatacja urządzeń do elektrolizy
4.14.2.1. Podstawowe czynności eksploatacyjno-ruchowe
4.14.2.2.Oględziny, przeglądy i remonty urządzeń do elektrolizy
4.14.3. Zakres badań technicznych urządzeń do elektrolizy
4.15. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
4.15.1. Montaż
4.15.2. Eksploatacja sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
4.15.3. Organizacja bezpiecznej pracy przy sieciach elektrycznego oświetlenia ulicznego
4.16. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
4.16.1. Zagrożenia wybuchem
4.16.2. Urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym
4.16.3. Instalacje elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem
4.16.4. Eksploatacja urządzeń elektrycznych w strefach zagrożenia wybuchem
4.17. Urządzenia piorunochronne
4.17.1. Budowa urządzeń piorunochronnych (LPS)
4.17.2. Wewnętrzna ochrona odgromowa
4.17.3. Badania urządzeń piorunochronnych
4.18. Urządzenia energoelektroniczne
4.18.1. Budowa urządzeń energoelktronicznych
4.18.2. Eksploatacja urządzeń energoelektronicznych
4.19. Prądnice synchroniczne
4.19.1. Budowa i zasada działania prądnic synchronicznych
4.19.2. Eksploatacja prądnic synchronicznych
5. Ogólne zasady racjonalnej gospodarki elektroenergetycznej
5.1. Straty energii

5.2. Zasady oszczędzania energii w zakładach przemysłowych
5.3. Kompensowanie mocy biernej
6. Bezpieczeństwo i higiena pracy
6.1.Wiadomości ogólne

6.2. Podstawowe warunki bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych
7. Zasady organizacji i wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych
7.1. Określenia

7.2. Warunki wykonywania prac
7.3. Rodzaje poleceń na pracę
7.4. Kwalifikacje i obowiązki osób w zakresie organizacji bezpiecznej pracy
7.5. Wydawanie poleceń i przebieg pracy
7.6. Zasady wykonywania prac pod napięciem (ppn) na liniach napowietrznych o napięciu znamionowym do 1 kV
7.7. Sprzęt ochronny i narzędzia pracy
8. Ochrona przeciwpożarowa
8.1. Niebezpieczeństwo pożaru od urządzeń elektrycznych

8.2. Środki i sprzęt gaśniczy
8.3. Postępowanie w razie pożaru
8.4. Gaszenie urządzeń elektroenergetycznych
8.5. Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotyczące instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych w zależności od wpływów zewnętrznych
9. Zasady postępowania przy ratowaniu osób porażonych prądem elektrycznym i poparzonych
9.1. Skutki przepływu prądu przez ciało człowieka
9.2. Uwalnianie porażonego spod działania prądu prądu elektrycznego o napieciu do 1kV
9.3. Uwalnianie porażonego spod działania prądu elektrycznego o napieciu powyżej 1kV
9.4. Udzielanie pomocy przedlekarskiej osobom porażonym prądem elektrycznym (podstawowe zabiegi resuscytacyjne)
9.5. Udzielanie pomocy przedlekarskiej przy oparzeniach termicznych i chemicznych
Aklty prawne
Normy
Literatura