Kazimierz. Środkowoeuropejskie doświadczenie rewitalizacji

Oprawa: miękka, Format: 17x23 cm, Stron: 574, 2006 rok, liczne fotografie i rysunki barwne

Praca ta to pierwsze interdyscyplinarne podsumowanie rewitalizacji krakowskiego Kazimierza z perspektywy piętnastu lat transformacji systemowej. Rewitalizacja dzielnicy rozpatrywana jest jako wielowymiarowy proces przyczyniający się do odnowy zasobu budowlanego, zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, w jego funkcjach, tkance społecznej oraz wizerunku problemowego obszaru. Tak szerokie, a zarazem dogłębne spojrzenie pozwala na pokazanie kompleksowości zjawiska oraz podkreślenie roli, jaką w ożywieniu Kazimierza może odegrać odkryte i współcześnie zinterpretowane dziedzictwo kulturowe tego miejsca. Opis kierunków przemian oraz roli rozmaitych podmiotów kształtujących oblicze miasta umożliwia także analizę szans i zagrożeń, które przyniósł zdegradowanym dzielnicom śródmiejskim w Europie Środkowej przełom XX i XXI wieku.

 

Spis treści:
Wstęp
Wprowadzenie
Pomiar rewitalizacji, źródła danych i metody badań
Podziękowania

 

Rozdział 1
Podejście teoretyczne do rewitalizacji. Kontekst possocjalistycznej Europy Środkowej
Podejście teoretyczne do rewitalizacji
Rola inwestycji i funkcji kulturalnej obszaru w jego rewitalizacji
Autentyczność miejsca a tworzenie jego nowego wizerunku i estetyki
Konflikty społeczne w procesie rewitalizacji
Kontekst rewitalizacji dzielnic śródmiejskich w Polsce i krajach Europy Środkowej
Dzielnice śródmiejskie Europy Środkowej w okresie transformacji systemowej

 

Rozdział 2
Dziedzictwo kulturowe dzielnicy. Proces degradacji Kazimierza po 1939 r.
Dziedzictwo kulturowe dzielnicy
Kazimierz chrześcijański
Kazimierz żydowski
Dziezdictwo przemysłu i techniki
Losy dzielnicy i społeczności żydowskiej w latach II wojny światowej

 

Rozdział 3
Strategie rewitalizacji i zagospodarowanie przestrzenne Kazimierza w dobie transormacji systemowej
Plany zagospodarowania przestrzennego i strategie rewitalizacji
Przemiany w zagospodarowaniu przestrzennym i stanie technicznym obiektów na terenie dzielnicy w latach 1989-2004
Aktywność budowlana, stosunki własnościowe i rynek nieruchomości na Kazimierzu
Rola SKOZK w finansowaniu odnowy zabytkowych obiektów Kazimierza
Prace konserwatorskie w obiektach i załozeniach sakralnych oraz obiektach publicznych w latach 1989-2004
Konserwacja chrześcijańskich obiektów sakralnych
Pozostałe obiekty użyteczności publicznej
Remonty kamienic i innych obiektów stanowiących własność prywatną oraz miejską
Nowe obiekty architektury
Inwestycje i przemiany tkanki budowlanej Karzimierza a kroajobraz dzielnicy

 

Rodział 4
Funkcjonalny i ekonomiczny wymiar rewitalizacji Kazimierza. Przemiany funkcji, podmioty i instytucje działające na terenie dzielnicy
Handel detaliczny
Działalność produkcyjna, rzemieślnicza i usługowa
Gastronomia
Turystyka
Pozostałe funkje dzielnicy
Funkja finansowa, biurowa i administarcyjna
Ochrona zdrowia i opieka społeczna
Edukacja i nauka
Szczególna rola funkcji kulturalnej w procesie rewitalizacji Kazimierza
Przemiany funkcjonalne Kazimierza: przykład ulicy Józefa
Tranformacja funkcjonalna Kazimierza a przemiany krakowskiej dzielnicy staromiejskiej w obrębie Plant

 

Rozdział 5
"Gra o Kazimierz" - społeczny wymiar rewitalizacji

 

Rozdział 6
Wizerunek i interpretacja dziedzictwa kulturowego dzielnicy
Przemiany wizerunku dzielnicy
Odkrycie i komercjalizacja dziedzictwa żydowskiego

 

Rozdział 7
Wnioski
Długofalowe efekty rewitalizacji dzielnicy, szanse i zagrożenia
Środkowoeuropejski i postsocjalistyczny kontekst rewitalizacji Kazimierza

 

Literatura
Indeks
Aneks