Projektowanie przegród zewnętrznych w świetle nowych warunków technicznych dotyczących budynków

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Medium
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 24h
  • 74,00 zł 59,00 zł

ISBN 978-83-64094-48-4

Oprawa: miękka, Format: 17x 24cm, Stron: 210, 2016 r.

Głównym celem niniejszej publikacji jest przybliżenie najważniejszych zagadnień fizyki cieplnej budowli oraz wymogów w zakresie ochrony cieplnej budynków. W opracowaniu podjęto próbę usystematyzowania wybranych obowiązujących przepisów prawnych i metod obliczeniowych. Zamieszczono przykłady obliczeniowe obejmujące projektowanie termiczne przegród zewnętrznych (ścian zewnętrznych, stropodachu, podłogi na gruncie), określanie parametrów złączy budowlanych (mostków cieplnych) za pomocą programów komputerowych, sposoby uwzględniania mostków cieplnych w stratach ciepła przez przegrody zewnętrzne oraz sprawdzenia możliwości kondensacji wilgoci i ryzyka rozwoju pleśni na wewnętrznej powierzchni przegrody. Omówiono również zasady opracowania kart katalogowych mostków cieplnych za pomocą programu komputerowego. W załączniku 12) zestawiono 8 przykładowych kart katalogowych opracowanych w ramach prowadzonych badań i obliczeń. Warto zaznaczyć, że przykłady prezentowane w poradniku nie wyczerpują wszystkich rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych przegród zewnętrznych i ich złączy. Przedstawione procedury pozwalają jednakże na przeprowadzenie obliczeń innych konstrukcji przegród, z uwzględnieniem zastosowania materiałów budowlanych o korzystniejszych niż przyjęte w obliczeniach wartościach parametrów fizycznych deklarowanych przez producentów poszczególnych wyrobów.


O Autorze

Krzysztof Pawłowski – dr inż., wykładowca i pracownik naukowy na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Interesuje się zagadnieniami dotyczącymi kształtowania zewnętrznych przegród budowlanych i ich złączy. Jest autorem i współautorem ponad 30 artykułów z zakresu budownictwa ogólnego, fizyki budowli i materiałów budowlanych. Posiada uprawnienia do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali. Ponadto jest autorem i współautorem ekspertyz budowlanych i opinii technicznych dotyczących ochrony cieplno-wilgotnościowej budynków. Prowadzi wykłady i ćwiczenia z przedmiotów: fizyka budowli, podstawy budownictwa, eksploatacja obiektów budowlanych, geometria wykreślna, a także przedmiotów obejmujących zagadnienia charakterystyki energetycznej budynków i lokali w ramach stiów podyplomowych i kursów. Jest promotorem kilkziesięciu prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich.

Przedmowa:
13 sierpnia 2013 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie1) [1]. W tym akcie prawnym określono m.in. niższe wartości maksymalne współczynnika przenikania ciepła UC [W/(m2•K)] dotyczące przegród zewnętrznych budynków oraz niższe wartości graniczne wskaźnika rocznego zapotrzebudowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m2•rok)]. 

W związku z wprowadzeniem nowych, zaostrzonych wymagań izolacyjności cieplnej niezwykle ważne staje się w procesie projektowym poprawne dokonywanie szczegółowych obliczeń i analiz, które powinny być podstawą wyboru rozwiązań konstrukcyjnych oraz izolacyjnych. Pojawia się także potrzeba opracowania poradnika projektowego, ułatwiającego zrozumienie podstawowych zjawisk i wspomagającego projektowanie według nowych wytycznych.

Głównym celem niniejszej publikacji jest przybliżenie najważniejszych zagadnień fizyki cieplnej budowli oraz wymogów w zakresie ochrony cieplnej budynków. W opracowaniu podjęto próbę usystematyzowania wybranych obowiązujących przepisów prawnych i metod obliczeniowych. Zamieszczono przykłady obliczeniowe obejmujące projektowanie termiczne przegród zewnętrznych (ścian zewnętrznych, stropodachu, podłogi na gruncie), określanie parametrów złączy budowlanych (mostków cieplnych) za pomocą programów komputerowych, sposoby uwzględniania mostków cieplnych w stratach ciepła przez przegrody zewnętrzne oraz sprawdzenia możliwości kondensacji wilgoci i ryzyka rozwoju pleśni na wewnętrznej powierzchni przegrody. Omówiono również zasady opracowania kart katalogowych mostków cieplnych za pomocą programu komputerowego. W załączniku 12) zestawiono 8 przykładowych kart katalogowych opracowanych w ramach prowadzonych badań i obliczeń. Warto zaznaczyć, że przykłady prezentowane w poradniku nie wyczerpują wszystkich rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych przegród zewnętrznych i ich złączy. Przedstawione procedury pozwalają jednakże na przeprowadzenie obliczeń innych konstrukcji przegród, z uwzględnieniem zastosowania materiałów budowlanych o korzystniejszych niż przyjęte w obliczeniach wartościach parametrów fizycznych deklarowanych przez producentów poszczególnych wyrobów.

Publikacja skierowana jest do projektantów i wykonawców budynków, a także do stentów kierunków technicznych, takich jak architektura i urbanistyka, budownictwo czy inżynieria środowiska.

Spis treści:

O Autorze 
Przedmowa 
Wprowadzenie 

1. Analiza wymagań prawnych w zakresie ochrony cieplno‑wilgotnościowej budynków oraz przegród zewnętrznych i ich złączy 
1.1. Dyrektywy Unii Europejskiej 
1.2. Polskie normy i rozporządzenia 
1.2.1. Ochrona cieplna
1.2.2. Ochrona wilgotnościowa 

2. Parametry powietrza zewnętrznego i wewnętrznego 

3. Projektowanie cieplne zewnętrznych przegród budowlanych 
3.1. Procedury obliczeniowe według normy PN-EN ISO 6946:2008 
Przykład obliczeniowy 1
Przykład obliczeniowy 2 
Przykład obliczeniowy 3 
Przykład obliczeniowy 4 
Przykład obliczeniowy 5 
Przykład obliczeniowy 6 
Przykład obliczeniowy 7 
Przykład obliczeniowy 8 
Przykład obliczeniowy 9 
Przykład obliczeniowy 10 
Przykład obliczeniowy 11 
Przykład obliczeniowy 12 
Przykład obliczeniowy 13 
3.2. Straty ciepła przez grunt według normy PN-EN ISO 13370:2008 
Przykład obliczeniowy 

4. Projektowanie złączy przegród zewnętrznych 
4.1. Definicje i przykłady mostków cieplnych 
4.2. Konsekwencje występowania mostków cieplnych 
4.3. Obliczanie parametrów mostków cieplnych 
4.4. Charakterystyka wilgotnościowa mostków cieplnych 
4.5. Zasady opracowywania kart katalogowych mostków cieplnych 
Przykład obliczeniowy 15 
Przykład obliczeniowy 16 
Przykład obliczeniowy 17
4.6. Mostki cieplne a obligatoryjne wymagania prawne 
Przykład obliczeniowy 18 
Przykład obliczeniowy 19 
Przykład obliczeniowy 20 

5. Wybrane ściany zewnętrzne w świetle wymagań WT 2013 

Załącznik 1 – Katalog mostków cieplnych 
Załącznik 2 – Parametry cieplno-wilgotnościowe wybranych materiałów budowlanych 
Literatura