ABC certyfikatów energetycznych budynków

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Polcen
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • 44,00 zł
  • Niedostępny

ISBN 83-89234-39-1

Oprawa: broszurowa, Format: 16,5x24 cm, Stron: 258, 2009 r.

Książka niezbędna dla każdego, kto zajmuje się działalnością związaną z inwestycjami budowlanymi, projektowaniem, budowaniem, modernizowaniem i użytkowaniem obiektów budowlanych ukierunkowanych na poprawę jakości i efektywności wykorzystania energii, a także zbyciem i najmem tych obiektów oraz przygotowuje się do nowego zawodu aytora lub certyfikatora energetycznego, w tym do uczestników szkoleń i kursów na uprawnienia budowlane do projektowania i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Świadectwo charakterystyki energetycznej, czytaj „ certyfikat energetyczny“, budynku to dokument zawierający ilość energii wyrażonej w kWh/m?/ roku zużywanej rzeczywiście lub wyliczonej na zaspokojenie różnych potrzeb związanych ze standardowym użytkowaniem budynku, obejmującym m.in.: ogrzewanie, ciepłą wodę, klimatyzację, wentylację i oświetlenie. Wartość ta zostaje obliczona wg ustalonej jednolitej metodologii i może być wyrażona w jednym lub większej ilości wskaźników numerycznych, z uwzględnieniem: jakości zastosowanych materiałów konstrukcyjnych, izolacji, charakterystyki technicznej i instalacji, projektu i usytuowania adekwatnego do aspektów klimatycznych, ekspozycji na słońce i jego wykorzystanie, wpływu konstrukcji sąsiadujących, możliwości wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, produkcji energii na miejscu i innych czynników mających wpływ na wewnętrzny klimat budynku decydujący o jego zapotrzebudowaniu na energię.

Obowiązek sporządzania certyfikatu energetycznego został nałożony dla każdego budynku mieszkalnego i niemieszkalnego oddawanego do użytkowania oraz budynku już istniejącego, podlegającego przebowie lub remontowi, gdy ulegnie zmianie jego charakterystyka energetyczna, a także dla budynku podlegającego zbyciu lub wynajmu.

Spis treści:
Od wydawcy
Przedmowa
Akty normatywne – teksty ujednolicone oprac. Przez Polcen wg stanu prawnego na dzień 19 marca 2009r.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (wyciąg)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii oblicznia charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania  i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy aytu energetycznego oraz części aytu remontowego, wzorów kart aytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji aytu energetycznego i części aytu remontowego, oraz szczegółowych warunków jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji aytów
Ustawa z dnia 21 lipca 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (wyciąg)
Dyrektywa nr 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków
Dyrektywa nr 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowej wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylających dyrektywę Rady 93/76/EWG
Informacje Ministerstwa Infrastruktury nt. certyfikatów energetycznych
Informacja dla kandydatów przystępujących do egzaminu na uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej
Najczęściej zadawane pytania w sprawie postępowania kwalifikacyjnego
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w sprawie charakterystyki energetycznej budynków
Komunikat nr 19 z 18 marca 2009 r.