Część 2 Uprawnienia budowlane 2017 ĆWICZENIA Pytania i testy egzaminacyjne

 • Dodaj recenzję:
 • Producent: Polcen
 • Dostępność: Nakład wyczerpany

ISBN 978-83-64795-33-6

Oprawa: miękka, Format: B5, Stron: 402, 2017 r., stan prawny: 1 stycznia 2017 r.

Najlepsze źródło informacji niezbędnej do dobrego przygotowania się do egzaminu pisemnego i ustnego na uprawnienia budowlane dla wszystkich specjalności w ograniczonym zakresie.

 

Najlepsza książka dla specjalności:

- architektonicznej 

- konstrukcyjno-budowlanej

- inżynieryjnej:

   a) mostowej 

   b) drogowej

   c) kolejowej

   d) hydrotechnicznej

   e) wyburzeniowej

 

- instalacyjnej 

   a) telekomunikacyjnej

   b) energetycznej (cieplnej, wentylacyjnej, gazowej i wod.-kan.)

   c) elektrycznej i elektroenergetycznej

 

 

Część 2. ĆWICZENIA składa się z:

 • wprowadzenia, w którym omówiono wymagania, jakie należy spełnić, aby móc uzyskać uprawnienia budowlane w danej specjalności zarówno bez ograniczeń, jaki i w ograniczonym zakresie (wymagania co do wykształcenia     i odbytej praktyki na bowie lub przy sporządzaniu projektów budowlanych); 

 • rozdziału 1 obejmującego wyciąg z wykazu przepisów obowiązujących na egzaminie, do których przykładowe zestawy pytań na egzamin testowy (egzamin pisemny) wyszczególniono w rozdziale 2;

 • rozdziału 2, w którym zamieszczono 664 pytania na egzamin testowy (niezależnych od 1 części książki) w czterech podrozdziałach obejmujących: 

 

 • 309 przykładowych pytań z zakresu ustawy – Prawo budowlane, 

 • 235 przykładowych pytań z zakresu warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

 • 72 przykładowe pytania z zakresu – Kodeksu postępowania administracyjnego, 

 • 48 pytań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy; 

  z proponowanymi odpowiedziami a), b) lub c). Na egzaminie – stosownie do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – wybór odpowiedzi polega na zakreśleniu na karcie odpowiedzi jednej z trzech propozycji odpowiedzi, z których jedna jest właściwa; 

 

 • rozdziału 3, w którym zamieszczono przykładowe testy egzaminacyjne na uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie dla wszystkich specjalności (łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, jak również odrębnie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi); na końcu każdego zestawu wybranych losowo pytań wskazano właściwą odpowiedź wraz z podaniem przepisu, z którego wynika odpowiedź; 

 • rozdziału 4, zawierającego 107 przykładowych tez z odpowiedziami na egzamin ustny;

 • rozdziału 5, zawierającego podstawowe pytania problemowe z komentarzem i odpowiedziami, które mogą być przydatne zarówno na egzaminie ustnym i pisemnym.

Część pierwszą możesz kupić tutaj Część 1 Uprawnienia budowlane 2017 PORADNIK Pytania i testy egzaminacyjne

Zobasz także spis treści