Inwestycyjny proces budowlany krok po kroku

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Polcen
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
  • 108,00 zł

ISBN 978-83-64795-72-5

Oprawa: miękka, Format: B5, Stron: 200,  2022 r.

 „INWESTYCYJNY PROCES BUDOWLANY krok po kroku” to książka skierowana do osób zamierzających  wybudować obiekt budowlany lub będących w trakcie budowy inwestycji, a także do osób pragnących poszerzyć wiedzę na temat procesu inwestycyjno-budowlanego oraz utrzymania obiektu budowlanego.

Od pomysłu do realizacji inwestycji budowlanej inwestora dzieli proces, na który składają się cztery etapy:

1) przygotowanie przedsięwzięcia budowlanego;

2) projektowanie, uzyskanie zezwoleń lub pozwoleń na realizację inwestycji budowlanej;

3) realizacja inwestycji budowlanej;

4) oddanie zrealizowanej inwestycji do odbioru końcowego.

Zagadnienia z powyższych etapów zostały szczegółowo omówione w pierwszych trzech rozdziałach w formie pytań i odpowiedzi oraz grafik ułatwiających analizę przepisów prawnych.

Rozdział 1 dotyczy postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych. Omówiono w nim wyżej wymieniony etapu pierwszy i drugi. Etap polegający na przygotowaniu przedsięwzięcia budowlanego to analiza możliwości realizacji zamierzonej   inwestycji budowlanej na planowanej działce budowlanej. Z kolei etap drugi dotyczy zaprojektowania obiektu budowlanego,    a następnie uzyskania zgody odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej na jego budowę. Dla obu etapów zostały wyjaśnione zagadnienia takie jak: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, procedura planistyczna, analiza chłonności inwestycyjnej gruntu, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie na budowę, zgłoszenie, strony w postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia na budowę, Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń, „dom bez formalności”.

Rozdział 2, czyli trzeci etap dotyczący realizacji inwestycji budowlanej, przedstawia procedurę rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych. W rozdziale tym wskazano, jakie prawa i obowiązki mają uczestnicy procesu budowlanego od zawiadomienia odpowiedniego organu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót budowlanych, ustanowienia kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i wykonawcy, wydania dziennika budowy (rozbiórki, montażu), zabezpieczenia terenu budowy lub rozbiórki, ustawienia tablicy informacyjnej, wykonania geodezyjnego wytyczenia terenu po nową instytucję – uproszczoną procedurę legalizacyjną.

Oddanie zrealizowanej inwestycji budowlanej do odbioru końcowego to rozdział 3 i zarazem ostatni etap procesu inwestycyjno-budowlanego. Zakończenie inwestycji wymaga złożenia odpowiedniemu organowi nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego. Wybrane obiekty budowlane wymagają przed przystąpieniem do ich użytkowania uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Procedura „zakończeniowa” obliguje jednocześnie do przedłożenia niezbędnych, opisanych w książce dokumentów. Po uzyskaniu zezwolenia w formie milczącej zgody lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego i przystąpieniu do jego użytkowania właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest zobowiązany utrzymywać obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem, dokonując przy tym systematycznych kontroli stanu technicznego.

Cała procedura została przedstawiona w sposób wyczerpujący i zrozumiały dla odbiorcy. Książka zawiera przykładowe wzory dokumentów niezbędnych w procesie inwestycyjno-budowlanym oraz wymaganych w czasie użytkowania obiektu budowlanego.

Głównym założeniem publikacji jest ułatwienie potencjalnym i obecnym inwestorom przejścia przez sformalizowane procedury oraz zapoznanie się z nowymi możliwościami jakie daje ustawodawca.